Ви­ве­зе­н­ня ди­ти­ни за кор­дон. Су­до­ва пра­кти­ка

Yurydychna Gazeta - - Аналітика - Оле­на ДОМАНЧУК, ра­дник, ке­рів­ник пра­кти­ки «При­ва­тні клі­єн­ти» ЮК «КПД Кон­сал­тинг»

До­сить ча­сто ба­тько або ма­ти ди­ти­ни не на­да­ють одне одно­му зго­ду на ви­ве­зе­н­ня ди­ти­ни за кор­дон че­рез існу­ва­н­ня між ни­ми сі­мей­них кон­флі­ктів та не­по­ро­зу­мінь. Однак та­ка по­ве­дін­ка не є під­ста­вою для по­збав­ле­н­ня ди­ти­ни мо­жли­во­сті від­ві­да­ти ін­шу кра­ї­ну. На сьо­го­дні єди­ним спосо­бом ви­рі­ше­н­ня за­зна­че­ної кон­флі­ктної си­ту­а­ції є отри­ма­н­ня рі­ше­н­ня су­ду про на­да­н­ня до­зво­лу на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон у ра­зі від­су­тно­сті зго­ди одно­го з ба­тьків.

За­галь­ні по­ло­же­н­ня за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни що­до ви­їзду ді­тей за ме­жі Укра­ї­ни

По­ло­же­н­ням ч. 3 ст. 313 ЦК Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но, що фі­зи­чна осо­ба, яка не до­ся­гла 16-ти ро­ків, має пра­во на ви­їзд за ме­жі Укра­ї­ни ли­ше за зго­дою ба­тьків (уси­нов­лю­ва­чів), пі­клу­валь­ни­ків та в їхньо­му су­про­во­ді або в су­про­во­ді осіб, які упов­но­ва­же­ні ни­ми.

По­ря­док ви­їзду за кор­дон ді­тей­гро­ма­дян Укра­ї­ни ви­зна­че­ний За­ко­ном Укра­ї­ни «Про по­ря­док ви­їзду з Укра­ї­ни та в’їзду в Укра­ї­ну гро­ма­дян Укра­ї­ни», Пра­ви­ла­ми пе­ре­ти­на­н­ня дер­жав­но­го кор­до­ну гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни, за­твер­дже­ни­ми по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 27.01.1995 р. №57, Пра­ви­ла­ми оформ­ле­н­ня та ви­да­чі па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни для ви­їзду за кор­дон і про­їзно­го до­ку­мен­та ди­ти­ни, їх тим­ча­со­во­го за­три­ма­н­ня та ви­лу­че­н­ня, за­твер­дже­ни­ми по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 31.03.1995 р. №231.

У п. 3 Пра­вил пе­ре­ти­на­н­ня дер­жав­но­го кор­до­ну гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но ви­їзд з Укра­ї­ни гро­ма­дян, які не до­ся­гли 16-рі­чно­го ві­ку, за зго­дою обох ба­тьків (уси- нов­лю­ва­чів) та в їхньо­му су­про­во­ді або в су­про­во­ді осіб, упов­но­ва­же­них ни­ми, які на мо­мент ви­їзду з Укра­ї­ни до­ся­гли 18-рі­чно­го ві­ку. Ви­їзд з Укра­ї­ни гро­ма­дян, які не до­ся­гли 16-рі­чно­го ві­ку, в су­про­во­ді одно­го з ба­тьків або ін­ших осіб, упов­но­ва­же­них одним із ба­тьків за но­та­рі­аль­но по­свід­че­ною зго­дою, якщо дру­гий з ба­тьків від­су­тній у пун­кті про­пу­ску, здій­сню­є­ться за но­та­рі­аль­но по­свід­че­ною зго­дою дру­го­го з ба­тьків із за­зна­че­н­ням у ній дер­жа­ви пря­му­ва­н­ня та від­по­від­но­го ча­со­во­го про­між­ку пе­ре­бу­ва­н­ня у цій дер­жа­ві (пп. 1 п. 4 Пра­вил). Тим­ча­со­вий ви­їзд ма­ло­лі­тньої ди­ти­ни за ме­жі Укра­ї­ни має від­бу­ва­ти­ся ли­ше за по­го­дже­н­ням з дру­гим із ба­тьків, оскіль­ки та­кий пе­ре­їзд спри­чи­нює змі­ну ре­жи­му спіл­ку­ва­н­ня ди­ти­ни з дру­гим із ба­тьків, по­ряд­ку йо­го уча­сті у ви­хо­ван­ні ди­ти­ни, зви­чай­но­го со­ці­аль­но­го, куль­тур­но­го, мов­но­го се­ре­до­ви­ща ди­ти­ни, що впли­ває на її подаль­ше жи­т­тя, роз­ви­ток і ви­хо­ва­н­ня.

Ви­їзд ди­ти­ни з Укра­ї­ни на під­ста­ві рі­ше­н­ня су­ду (ко­ли від­су­тня зго­да одно­го з ба­тьків на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон)

Згі­дно з ч. 2 ст. 4 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про по­ря­док ви­їзду з Укра­ї­ни і в’їзду в Укра­ї­ну гро­ма­дян Укра­ї­ни», за від­су­тно­сті зго­ди одно­го з ба­тьків ви­їзд не­пов­но­лі­тньо­го гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни за кор­дон мо­же бу­ти до­зво­ле­но на під­ста­ві рі­ше­н­ня су­ду.

Від­по­від­но до ч. 7 ст. 7 Сі­мей­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, ди­ти­на по­вин­на бу­ти за­без­пе­че­на мо­жли­ві­стю здійс- не­н­ня її прав, уста­нов­ле­них Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни, Кон­вен­ці­єю про пра­ва ди­ти­ни, ін­ши­ми між­на­ро­дни­ми до­го­во­ра­ми Укра­ї­ни, зго­да на обов’яз­ко­вість яких на­да­на Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни.

П. 1, 2 ст. 3 Кон­вен­ції про пра­ва ди­ти­ни від 20.11.1989 р., яка на­бу­ла чин­но­сті для Укра­ї­ни 27.09.1991 р., пе­ред­ба­че­но, що у всіх ді­ях що­до ді­тей, не­за­ле­жно від то­го, здій­сню­ю­ться во­ни дер­жав­ни­ми чи при­ва­тни­ми уста­но­ва­ми, які за­йма­ю­ться пи­та­н­ня­ми со­ці­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня, су­да­ми, адмі­ні­стра­тив­ни­ми чи за­ко­но­дав­чи­ми ор­га­на­ми, пер­шо­чер­го­ва ува­га при­ді­ля­є­ться якнай­кра­що­му за­без­пе­чен­ню ін­те­ре­сів ди­ти­ни. Ди­ти­ні за­без­пе­чу­є­ться та­кий за­хист і пі­клу­ва­н­ня, які не­об­хі­дні для її до­бро­бу­ту, бе­ру­чи до ува­ги пра­ва та обов’яз­ки її ба­тьків, опі­ку­нів чи ін­ших осіб, які від­по­від­а­ють за неї за за­ко­ном.

По­ло­же­н­ня­ми Сі­мей­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (зокре­ма, ст. 141, 150, 155) пе­ред­ба­че­но, що ма­ти й ба­тько ма­ють рів­ні пра­ва та обов’яз­ки що­до ди­ти­ни. Ба­тьки зо­бов’яза­ні пі­клу­ва­ти­ся про здо­ров’я ди­ти­ни, її фі­зи­чний, ду­хов­ний та мо­раль­ний роз­ви­ток. Здій­сне­н­ня ба­тька­ми сво­їх прав і ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків ма­ють ґрун­ту­ва­ти­ся на по­ва­зі до прав ди­ти­ни та її люд­ської гі­дно­сті. Ба­тьків­ські пра­ва не мо­жуть здій­сню­ва­ти­ся всу­пе­реч ін­те­ре­сам ди­ти­ни.

От­же, за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни за­бо­ро­ня­ю­ться будь-які зло­вжи­ва­н­ня сво­ї­ми ба­тьків­ськи­ми пра­ва­ми що­до ди­ти­ни, а ба­тьків­ське ви­хо­ва­н­ня та пі­клу­ва­н­ня про її здо­ров’я, фі- зи­чний, ду­хов­ний і мо­раль­ний роз­ви­ток має здій­сню­ва­ти­ся ви­клю­чно в її ін­те­ре­сах.

Са­ме не­о­б­ґрун­то­ва­на та без­під­став­на від­мо­ва одно­го з ба­тьків у на­дан­ні зго­ди на ви­віз ди­ти­ни за кор­дон, здій­сне­на всу­пе­реч ін­те­ре­сам ди­ти­ни, є під­ста­вою для звер­не­н­ня до су­ду з ме­тою ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня про на­да­н­ня до­зво­лу на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон за від­су­тно­сті зго­ди одно­го з ба­тьків. Ана­ліз су­до­вої пра­кти­ки З ана­лі­зу су­до­вої пра­кти­ки вба­ча­є­ться, що вста­но­вив­ши без­під­став­ну та не­о­б­ґрун­то­ва­ну від­мо­ву одно­го з ба­тьків у на­дан­ні до­зво­лу, суд на­дає до­звіл дру­го­му з ба­тьків на ви­віз ди­ти­ни за кор­дон, якщо по­до­рож (по­їзд­ка) здій­сню­є­ться з ме­тою оздо­ров­ле­н­ня та лі­ку­ва­н­ня ди­ти­ни, її зу­стрі­чі та спіл­ку­ван­ні з ро­ди­ча­ми, роз­ви­тку, куль­тур­но­го та осві­тньо­го ви­хо­ва­н­ня, сти­му­лю­ва­н­ня ви­вче­н­ня іно­зем­них мов та під­го­тов­ки до са­мо­стій­но­го жи­т­тя. За­зна­че­ний пе­ре­лік не є ви­чер­пним. Ви­рі­шу­ю­чи пи­та­н­ня про на­да­н­ня до­зво­лу одно­му з ба­тьків на ви­ве­зе­н­ня ди­ти­ни за кор­дон, су­ди по­вин­ні ді­я­ти ви­клю­чно в ін­те­ре­сах ди­ти­ни.

Ухва­лою Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ від 05.07.2017 р. у спра­ві №757/64466/16-ц за­ли­ше­но чин­ним рі­ше­н­ня су­дів пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­цій, які ді­йшли пра­виль­но­го ви­снов­ку сто­сов­но то­го, що за­до­во­ле­н­ня по­зо­ву ма­те­рі ди­ти­ни про на­да­н­ня до­зво­лу на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон (до Спо­лу­че­них

Шта­тів Аме­ри­ки, Ре­спу­блі­ки Ав­стра­лія) без зго­ди ба­тька здій­сню­є­ться в ін­те­ре­сах ди­ти­ни, яка по­тре­бує лі­ку­ва­н­ня за кор­до­ном, оскіль­ки за­хво­рю­ва­н­ня ди­ти­ни не лі­ку­є­ться в Укра­ї­ні, а на­да­н­ня до­зво­лу не по­збав­ляє ба­тька фа­кти­чно­го спіл­ку­ва­н­ня з ди­ти­ною.

Ухва­лою Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ від 02.08.2017 р. у спра­ві №372/1459/16-ц бу­ло ска­со­ва­но ухва­лу су­ду апе­ля­цій­ної ін­стан­ції та за­ли­ше­но чин­ним рі­ше­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції, яким бу­ло за­до­во­ле­но по­зов ма­те­рі про на­да­н­ня до­зво­лу на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон (до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції) з ме­тою ду­хов­но­го та мо­раль­но­го роз­ви­тку ди­ти­ни, зна­йом­ства з іно­зем­ною куль­ту­рою, від­ві­ду­ва­н­ня ви­зна­чних пам’яток при­ро­ди, ар­хі­те­кту­ри та за­кла­дів ди­тя­чо­го до­зві­л­ля. Су­дом ка­са­цій­ної ін­стан­ції вста­нов­ле­но, що рі­ше­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції ухва­ле­но ви­клю­чно в ін­те­ре­сах ма­ло­лі­тньої ди­ти­ни. До­во­ди ба­тька, який за­пе­ре­чу­вав про­ти ви­їзду ди­ти­ни за кор­дон, про те, що існує ре­аль­на не­без­пе­ка не­по­вер­не­н­ня ди­ти­ни до Укра­ї­ни че­рез пра­це­вла­шту­ва­н­ня ко­ли­шньої дру­жи­ни та прийня­т­тя її на облік, під час су­до­во­го роз­гля­ду не зна­йшли сво­го під­твер­дже­н­ня.

Згі­дно з текс­том ухва­ли Апе­ля­цій­но­го су­ду м. Ки­є­ва від 21.06.2017 р. у спра­ві №756/15066/16-ц, за­ли­ше­но чин­ним рі­ше­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції, яким бу­ло за­до­во­ле­но по­зов ба­тька ди­ти­ни про на­да­н­ня до­зво­лу на ви­їзд ді­тей за кор­дон (до Ре­спу­блі­ки Бол­га­рії та Араб­ської Ре­спу­блі­ки Єги­пет) без зго­ди ма­те­рі. Су­да­ми обох ін­стан­цій вста­нов­ле­но, що ба­тьки ді­тей на час ви­рі­ше­н­ня спо­ру ра­йон­ним су­дом пе­ре­бу­ва­ли у про­це­сі роз­лу­че­н­ня та про­жи­ва­ли окре­мо. Спіль­ний від­по­чи­нок до­чок із ба­тьком, який про­жи­ває окре­мо від них, бу­де про­я­вом ба­тьків­ської лю­бо­ві й тур­бо­ти, по­слу­гує за­без­пе­чен­ню по­зи­тив­но­го клі­ма­ту у від­но­си­нах ді­тей з ба­тьком для зни­же­н­ня їх три­во­жно­сті та емо­цій­ної на­пру­ги, а то­му по­до­рож ді­тей за кор­дон з ба­тьком від­по­від­ає ін­те­ре­сам ді­тей і за­са­дам спра­ве­дли­во­сті, до­бро­со­ві­сно­сті та ро­зум­но­сті сі­мей­них від­но­син.

Ухва­лою Апе­ля­цій­но­го су­ду м. Ки­є­ва від 05.07.2017 р. у спра­ві №752/ 19490/16-ц за­ли­ше­но чин­ним рі­ше­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції, від­по­від­но до яко­го на­да­но до­звіл ма­те­рі на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон (до Ре­спу­блі­ки Фран­ції) без зго­ди ба­тька. Су­да­ми пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­цій вста­нов­ле­но, що на­да­н­ня су­до­во­го до­зво­лу на ви­го­тов­ле­н­ня про­їзних до­ку­мен­тів та ви­ве­зе­н­ня ди­ти­ни за ме­жі кра­ї­ни, щоб від­ві­да­ти Ді­сней­ленд у мі­сті Па­ри­жі Ре­спу­блі­ки Фран­ції, від­по­від­а­ти­ме ін­те­ре­сам ди­ти­ни, спри­я­ти­ме її роз­ви­тку та ви­хо­ван­ню, а від­мо­ва ба­тька у на­дан­ні та­ко­го до­зво­лу є без­під­став­ною.

Одні­єю з ва­жли­вих під­став для за­до­во­ле­н­ня су­дом по­зо­ву під час ви­рі­ше­н­ня та­кої ка­те­го­рії справ є за- зна­че­н­ня в по­зов­ній за­яві кра­ї­ни, до якої має ви­їха­ти ди­ти­на, за­галь­но­го стро­ку на­да­н­ня та­ко­го до­зво­лу, ча­со­во­го про­між­ку пе­ре­бу­ва­н­ня ди­ти­ни в іно­зем­ній дер­жа­ві та до­ка­зів від­мо­ви ба­тька чи ма­те­рі у на­дан­ні зго­ди на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон.

Так, ухва­лою Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ від 21.06.2017 р. у спра­ві №628/1973/ 16-ц бу­ло під­твер­дже­но пра­во­мір­ність від­мо­ви су­дів пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­цій у за­до­во­лен­ні по­зов­них ви­мог ма­те­рі про на­да­н­ня до­зво­лу на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон без зго­ди ба­тька, оскіль­ки во­на, за­яв­ля­ю­чи ви­мо­ги про на­да­н­ня до­зво­лу на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон, не ви­зна­чи­ла за­галь­ний тер­мін на­да­н­ня та­ко­го до­зво­лу, не за­зна­чи­ла ча­со­во­го про­між­ку пе­ре­бу­ва­н­ня ди­ти­ни в іно­зем­ній дер­жа­ві. Су­дом вста­нов­ле­но, що за та­ких об­ста­вин ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон фа­кти­чно по­зба­вить її ба­тька мо­жли­во­сті бра­ти участь у ви­хо­ван­ні та спіл­ку­ван­ні з ди­ти­ною.

Від­по­від­но до текс­ту ухва­ли Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ від 07.06.2017 р. у спра­ві №783/14/15-ц, су­дом ка­са­цій­ної ін­стан­ції бу­ло за­ли­ше­но чин­ним рі­ше­н­ня су­ду апе­ля­цій­ної ін­стан­ції, яким бу­ло від­мов­ле­но у за­до­во­лен­ні по­зо­ву ма­те­рі ди­ти­ни про на­да­н­ня до­зво­лу на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон без зго­ди ба­тька. Су­дом ка­са­цій­ної ін­стан­ції вста­нов­ле­но пра­во­мір­ність ви­снов­ку су­ду апе­ля­цій­ної ін­стан­ції, що у ра­зі від­су­тно­сті зго­ди одно­го з ба­тьків, пи­та­н­ня про ви­їзд не­пов­но­лі­тньої ди­ти­ни за кор­дон ви­рі­шу­є­ться су­дом за по­зо­вом дру­го­го з ба­тьків зі з’ясу­ва­н­ням пи­та­н­ня про кра­ї­ну ви­їзду, стро­ки та ме­ту ви­їзду. У цьо­му спо­рі ма­ти ди­ти­ни, звер­та­ю­чись до су­ду з по­зо­вом, ста­ви­ла пи­та­н­ня про на­да­н­ня до­зво­лу на ви­їзд не­пов­но­лі­тньої ди­ти­ни до 36-ти кра­їн без ви­зна­че­н­ня кон­кре­тно­го стро­ку та пе­рі­о­ду та­ко­го ви­їзду, без ви­зна­че­н­ня йо­го по­ча­тку й за­кін­че­н­ня. За­до­во­ле­н­ня та­ких ви­мог та на­да­н­ня до­зво­лу ма­те­рі по­зба­вить мо­жли­во­сті ба­тька бу­ти обі­зна­ним про ви­їзд йо­го ди­ти­ни за ме­жі Укра­ї­ни, про строк та ме­ту по­їзд­ки. Окрім то­го, суд звер­нув ува­гу на те, що в ма­те­рі­а­лах су­до­вої спра­ви бу­ли від­су­тні до­ка­зи від­мо­ви ба­тька про на­да­н­ня до­зво­лу на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон та звер­не­н­ня ма­те­рі до ба­тька з при­во­ду на­да­н­ня но­та­рі­аль­но по­свід­че­но­го кло­по­та­н­ня про оформ­ле­н­ня про­їзно­го до­ку­мен­та ди­ти­ни.

Ана­лі­зу­ю­чи су­до­ві рі­ше­н­ня сто­сов­но цьо­го пи­та­н­ня, до­ка­за­ми на під­твер­дже­н­ня від­мо­ви ба­тька чи ма­те­рі про на­да­н­ня до­зво­лу на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон мо­жуть бу­ти ли­сти одно­го з ба­тьків із про­ха­н­ням про на­да­н­ня та­ко­го до­зво­лу та по­што­ві че­ки про їх від­прав­ле­н­ня, від­по­віді на та­кі ли­сти. Під­твер­джу­ва­ти без­під­став­ну від­мо­ву у на­дан­ні до­зво­лу на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон одним із ба­тьків мо­же від­су­тність від­по­від­ей на звер­не­н­ня дру­го­го з ба­тьків що­до на­да­н­ня та­ко­го до­зво­лу, не з’яв­ле­н­ня у при­зна­че­ний в ли­сті час до но­та­рі­аль­них ор­га­нів для оформ­ле­н­ня но­та­рі­аль­но по­свід­че­ної за­яви про на­да­н­ня зго­ди на ви­їзд спіль­ної ди­ти­ни в іно­зем­ну кра­ї­ну.

На під­твер­дже­н­ня ме­ти по­їзд­ки ди­ти­ни за кор­дон до су­ду не­об­хі­дно по­да­ти до­ку­мен­ти (пи­сьмо­ві до­ка­зи), які під­твер­джу­ва­ти­муть дій­сність на­мі­рів та­кої по­їзд­ки, а та­кож що во­на бу­де в ін­те­ре­сах ди­ти­ни. Та­ки­ми до­ку­мен­та­ми мо­жуть бу­ти на­сту­пні: кви­тки; до­від­ка про бро- ню­ва­н­ня кви­тків; до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють бро­ню­ва­н­ня місць у го­те­лі на час пе­ре­бу­ва­н­ня в іно­зем­ній кра­ї­ні; до­від­ка про до­хо­ди, що під­твер­джує фі­нан­со­ву спро­мо­жність одно­го з ба­тьків за­без­пе­чи­ти від­по­чи­нок (по­їзд­ку) ди­ти­ни; до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють ро­дин­ні зв’яз­ки з осо­ба­ми, до яких має при­їха­ти ди­ти­на з ме­тою ро­дин­но­го спіл­ку­ва­н­ня та від­по­чин­ку; до­від­ка з ме­ди­чно­го за­кла­ду про те, що ди­ти­на пе­ре­бу­ває на облі­ку у лі­ка­рів як та­ка, що по­стій­но хво­ріє і по­тре­бує що­рі­чно­го оздо­ров­ле­н­ня або від­по­від­но­го лі­ку­ва­н­ня за кор­до­ном; до­від­ка із за­кла­ду осві­ту про те, що ди­ти­на по­гли­бле­но ви­вчає іно­зем­ну мо­ву то­що.

За­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни не пе­ред­ба­че­но на­да­н­ня су­до­во­го до­зво­лу на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон з ме­тою по­стій­но­го про­жи­ва­н­ня

Вар­то за­ува­жи­ти, що до­звіл на ви­їзд ди­ти­ни за ме­жі Укра­ї­ни в су­про­во­ді одно­го з ба­тьків за від­су­тно­сті зго­ди дру­го­го з ба­тьків на під­ста­ві рі­ше­н­ня су­ду мо­же бу­ти на­да­ний на кон­кре­тний одно­ра­зо­вий ви­їзд із ви­зна­че­н­ням йо­го по­ча­тку та за­кін­че­н­ня. За­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни не пе­ред­ба­че­но на­да­н­ня су­до­во­го до­зво­лу на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон з ме­тою її по­стій­но­го про­жи­ва­н­ня в ін­шій дер­жа­ві без зго­ди й су­про­во­ду ба­тька та ма­те­рі. Як вка­за­но у По­ста­но­ві Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни від 12.04.2017 р. у спра­ві №235/139/16-ц, на­да­н­ня та­ко­го до­зво­лу су­пе­ре­чить чин­но­му за­ко­но­дав­ству, що ви­зна­чає рів­ність прав та обов’яз­ків ба­тьків що­до ви­хо­ва­н­ня ди­ти­ни, що мо­же при­зве­сти до фа­кти­чно­го по­збав­ле­н­ня ба­тька ди­ти­ни пе­ред­ба­че­ної за­ко­но­дав­ством мо­жли­во­сті бра­ти участь у її ви­хо­ван­ні та мо­жли­во­сті спіл­ку­ва­н­ня з нею.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.