За­ко­но­про­ект №6556: вовк в ове­чій шку­рі?

Yurydychna Gazeta - - Аналітика -

Про­філь­ний ко­мі­тет ре­ко­мен­ду­вав Вер­хов­ній Ра­ді ухва­лил про­ект за­ко­ну №6556 (що­до збіль­ше­н­ня пов­но­ва­жень На­ціо­наль­ної гвар­дії Укра­ї­ни). Як вба­ча­є­ться з по­ясню­валь­ної за­пи­ски, змі­ни ма­ють під­ви­щи­ти спро­мо­жність Нац­гвар­дії у ви­ко­нан­ні зав­дань з під­трим­ки

«Під час за­сі­да­н­ня про­філь­но­го Ко­мі­те­ту Вер­хо­вої Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань пра­во­охо­рон­ної ді­яль­но­сті бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня ре­ко­мен­ду­ва­ти пар­ла­мен­ту ухва­ли­ти за­ко­но­про­ект №6556, який спря­мо­ва­ний на вдо­ско­на­ле­н­ня пра­во­вих за­сад ді­яль­но­сті На­ціо­наль­ної гвар­дії Укра­ї­ни.

По­го­дже­ні ко­мі­те­том но­во­вве­де­н­ня, які сут­тє­во роз­ши­рю­ють пов­но­ва­же­н­ня НГУ, ви­кли­ка­ли ши­ро­кий су­спіль­ний ре­зо­нанс та обго­во­ре­н­ня у про­фе­сій­ній спіль­но­ті.

З ана­лі­зу за­про­по­но­ва­но­го за­ко­но­про­е­кту стає зро­зумі­ло, що зна­чно роз­ши­ри­ти пов­но­ва­же­н­ня НГУ про­по­ну­є­ться у двох клю­чо­вих сфе­рах – охо­ро­ни гро­мад­сько­го по­ряд­ку та бо­роть­би з те­ро­ри­змом і кри­зо­ви­ми си­ту­а­ці­я­ми, що за­гро­жу­ють на­ціо­наль­ній без­пе­ці.

Що сто­су­є­ться пов­но­ва­жень з охо­ро­ни гро­мад­сько­го по­ряд­ку, за­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться на­ді­ли­ти НГ пов­но­ва­же­н­ня­ми що­до при­тя­гне­н­ня осіб до адмі­ні­стра­тив­ної від­по­від­аль­но­сті за вчи­не­н­ня де­яких адмі­ні­стра­тив­них пра­во­по­ру­шень, здій­сню­ва­ти са­мо­стій­не па­тру­лю­ва­н­ня ву­лиць, до­став­ля­ти пра­во­по­ру­шни­ків, про­во­ди­ти осо­би­стий огляд та огляд ре­чей осо­би.

Однак та­ка ав­то­но­мі­за­ція НГ у ви­ко­нан­ні пра­во­охо­рон­них фун­кцій мо­же при­зве­сти до чи­слен­них про­блем у здій­снен­ні охо­ро­ни гро­мад­сько­го по­ряд­ку в ко­ор­ди­на­ції з по­лі­ці­єю. До то­го ж на­да­н­ня та­ких ши­ро­ких пра­во­охо­рон­них фун­кцій НГ є пря­мим по­ру­ше­н­ням кон­сти­ту­цій­но­го прин­ци­пу за­бо­ро­ни ви­ко­ри­ста­н­ня Зброй­них Сил Укра­ї­ни та ін­ших вій­сько­вих гро­мад­ської без­пе­ки, за­без­пе­чен­ні охо­ро­ни ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, бо­роть­бі з те­ро­ри­змом то­що. Однак пра­во­за­хи­сни­ки за­би­ли на спо­лох та вва­жа­ють ухва­ле­н­ня за­зна­че­но­го до­ку­мен­та не­при­пу­сти­мим. Чо­му? Про це ми за­пи­та­ли у юри­стів. фор­му­вань для обме­же­н­ня прав і сво­бод гро­ма­дян (ч. 4 ст. 17 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни).

До­во­лі го­стро спри­йма­є­ться но­во­вве­де­н­ня що­до мо­жли­во­сті за­сто­со­ву­ва­н­ня си­ли НГ ли­ше за на­яв­но­сті умо­ви «ско­ро­че­н­ня без­пе­чної мі­ні­маль­ної від­ста­ні» між мі­тин­гу­валь­ни­ка­ми та нац­гвар­дій­ця­ми. При цьо­му роз­мір до­зво­ле­ної від­ста­ні за­ко­но­дав­чо не вста­нов­ле­ний, є оці­но­чним по­ня­т­тям і ви­зна­ча­є­ться са­ми­ми ж пред­став­ни­ка­ми Нац­гвар­дії.

Не­о­дно­зна­чні дум­ки ви­ни­ка­ють сто­сов­но на­ді­ле­н­ня пов­но­ва­жень НГ на здій­сне­н­ня кон­тро­лю за ви­до­бу­тком ко­ри­сних ко­па­лин, в то­му чи­слі бур­шти­ну-сир­цю.

Окрім то­го, вклю­че­н­ня до про­е­кту За­ко­ну пра­ва вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми НГ здій­сню­ва­ти фо­то­гра­фу­ва­н­ня, зву­ко­за­пис, кі­но- та ві­део­з­йом­ку як до­по­мі­жних за­со­бів для за­по­бі­га­н­ня по­ру­ше­н­ням у сфе­рі охо­ро­ни гро­мад­сько­го по­ряд­ку є пря­мим по­ру­ше­н­ням ви­мог КПК. Та­кі за­хо­ди є опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­ви­ми, у ро­зу­мін­ні ЗУ «Про ОРД», а НГУ не є суб’єктом здій­сне­н­ня опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­вих за­хо­дів. Вка­за­ні дії, якщо во­ни вчи­ня­ю­ться при­хо­ва­но, мо­жна роз­ці­ню­ва­ти як не­гла­сні слід­чі роз­шу­ко­ві дії, до­звіл на про­ве­де­н­ня яких має на­да­ва­ти ли­ше слід­чий су­д­дя.

За­га­лом, ухва­ле­ни­ми змі­на­ми пра­во­вий ста­тус НГ як вій­сько­во­го фор­му­ва­н­ня ні­ве­лю­ю­ться шля­хом під­си­ле­н­ня по­лі­цей­ських фун­кцій, у зв’яз­ку з чим НГ з до­по­мі­жно­го ор­га­ну з охо­ро­ни гро­мад­сько­го по­ряд­ку стає го­лов­ним кон­ку­рен­том На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни».

Іван СТАРОСТА, адво­кат, пар­тнер АО «Кло­чков та пар­тне­ри»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.