По­ря­док на­да­н­ня на­се­лен­ню суб­си­дій. Під­ста­ви для при­пи­не­н­ня на­да­н­ня ра­ні­ше при­зна­че­ної суб­си­дії

Yurydychna Gazeta - - КОНСУЛЬТАЦІЯ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ -

Ві­таю Вас па­не Мі­ні­стре! За­раз ду­же ба­га­то го­во­рять про суб­си­дії. Ши­ря­ться чу­тки, що суб­си­дії бу­дуть ска­со­ву­ва­ти й за­би­ра­ти, а ті, хто не їх офор­мив, біль­ше не змо­жуть цьо­го зро­би­ти. По­я­сність нам, будь ла­ска, чи змо­жуть ті, хто ще не отри­мав суб­си­дію, її отри­ма­ти, а та­кож у ко­го ма­ють пра­во її за­бра­ти. Оле­ксан­дра БЛЮХЕР-САЄНКО

– Що та­ке суб­си­дія?

– Суб­си­дія – це адре­сна до­по­мо­га, яка на­да­є­ться для від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат на опла­ту жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг, скра­пле­но­го га­зу, твер­до­го та рід­ко­го пі­чно­го по­бу­то­во­го па­ли­ва. Суб­си­дія є без­по­во­ро­тною, а її отри­ма­н­ня не тя­гне за со­бою змі­ну фор­ми вла­сно­сті жи­тла.

Суб­си­дія на при­дба­н­ня твер­до­го та рід­ко­го пі­чно­го по­бу­то­во­го па­ли­ва при­зна­ча­є­ться, якщо жи­тло­ве при­мі­ще­н­ня не за­без­пе­чу­є­ться еле­ктро-, те­пло- або га­зо­по­ста­ча­н­ням для опа­ле­н­ня.

Якщо для опа­ле­н­ня жи­тло­во­го при­мі­ще­н­ня одно­ча­сно ви­ко­ри­сто­ву­є­ться те­пло­ва енер­гія та/або при­ро­дний газ та/або еле­ктро­енер­гія, суб­си­дія на­да­є­ться ли­ше на один вид па­ли­ва. – Хто має пра­во на суб­си­дію? • Одна із за­ре­є­стро­ва­них у жи­тло­во­му при­мі­щен­ні (бу­дин­ку) осіб.

• Осо­ба, яка не за­ре­є­стро­ва­на, але фа­кти­чно про­жи­ває у при­мі­щен­ні на під­ста­ві до­го­во­ру на­йму (орен­ди) жи­тла, якщо їй на­ра­хо­ву­є­ться пла­та за жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги.

• Ін­ди­ві­ду­аль­ні за­бу­дов­ни­ки, бу­дин­ки яких не вве­де­ні в екс­плу­а­та­цію.

• Не­пов­но­лі­тні, які за­ли­ши­ли­ся без ба­тьків­ської опі­ки, за за­явою опі­ку­на (пі­клу­валь­ни­ка). – Ку­ди звер­ну­ти­ся, щоб отри­ма­ти суб­си­дію? – При­зна­че­н­ня суб­си­дій та кон­троль за їх ці­льо­вим ви­ко­ри­ста­н­ням здій­сню­є­ться стру­ктур­ни­ми під­роз­ді­ла­ми з пи­тань со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня.

У сіль­ській мі­сце­во­сті при­йом за­яв з не­об­хі­дни­ми до­ку­мен­та­ми здій­сню­ють упов­но­ва­же­ні осо­би, які ви­зна­ча­ю­ться ви­ко­нав­чи­ми ор­га­на­ми сіль­ських і се­ли­щних рад.

– Які умо­ви при­зна­че­н­ня суб­си­дії? – Суб­си­дія роз­ра­хо­ву­є­ться ви­хо­дя­чи з кіль­ко­сті за­ре­є­стро­ва­них осіб або осіб, які фа­кти­чно про­жи­ва­ють у при­мі­щен­ні.

У то­му ви­пад­ку, якщо не всі, хто за­ре­є­стро­ва­ний в осе­лі, про­жи­ва­ють в ній, суб­си­дія роз­ра­хо­ву­є­ться на осіб, які фа­кти­чно про­жи­ва­ють у при­мі­щен­ні, на під­ста­ві рі­ше­н­ня ра­йон­ної держ­адмі­ні­стра­ції, ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну мі­ської, ра­йон­ної ра­ди або утво­ре­ної ни­ми ко­мі­сії.

У ра­зі від­су­тно­сті до­ку­мен­тів, які під­твер­джу­ють тим­ча­со­ву від­су­тність за­ре­є­стро­ва­них осіб, рі­ше­н­ня при­йма­є­ться на під­ста­ві актів об­сте­же­н­ня ма­те­рі­аль­но-по­бу­то­вих умов.

• За­ява про при­зна­че­н­ня жи­тло­вої суб­си­дії та де­кла­ра­ція про до­хо­ди й ви­тра­ти осіб, які звер­ну­ли­ся за при­зна­че­н­ням жи­тло­вої суб­си­дії.

• До­від­ки про до­хо­ди (у ра­зі за­зна­че­н­ня в де­кла­ра­ції ін­ших отри­ма­них до­хо­дів, ін­фор­ма­ція про які від­су­тня у Дер­жав­ній фі­скаль­ній слу­жбі, Пен­сій­но­му фон­ді Укра­ї­ни, фон­дах со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня та від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства не мо­же бу­ти отри­ма­на за за­пи­том стру­ктур­но­го під­роз­ді­лу з пи­тань со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня).

• До­го­вір на­йму (орен­ди) жи­тла (за на­яв­но­сті).

До­ку­мен­ти мо­жуть бу­ти на­да­ні по­штою, в еле­ктрон­ній фор­мі че­рез сайт Мін­со­цпо­лі­ти­ки (https://subsidii. mlsp.gov.ua/), а та­кож осо­би­сто. – Чи дов­го че­ка­ти від­по­віді? Як дов­го діє суб­си­дія? – Рі­ше­н­ня про при­зна­че­н­ня суб­си­дії або від­мо­ва при­йма­є­ться про­тя­гом 10-ти днів пі­сля по­да­н­ня за­яви та отри­ма­н­ня ві­до­мо­стей що­до до­хо­дів за­яв­ни­ка, скла­ду за­ре­є­стро­ва­них у жи­тло­вих при­мі­ще­н­нях осіб, за­без­пе­че­но­сті гро­ма­дян жи­тло­вою пло­щею та ко­му­наль­ни­ми по­слу­га­ми то­що.

Суб­си­дія при­зна­ча­є­ться з мі­ся­ця звер­не­н­ня за її при­зна­че­н­ням до да­ти за­кін­че­н­ня опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, але не біль­ше ніж на 12 мі­ся­ців. Суб­си­дія роз­ра­хо­ву­є­ться та­ким чи­ном:

• На не­опа­лю­валь­ний се­зон – з 1 трав­ня по 30 ве­ре­сня.

• На опа­лю­валь­ний се­зон – з 1 жов­тня по 30 кві­тня.

• За по­да­н­ням жи­тло­во-екс­плу­а­та­цій­них ор­га­ні­за­цій, жи­тло­во-бу­ді­вель­них (жи­тло­вих) ко­опе­ра­ти­вів, об’єд­нань спів­вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­но­го бу­дин­ку та ор­га­ні­за­цій, що на­да­ють жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги, якщо гро­ма­дя­нин не спла­чує вар­тість фа­кти­чно спо­жи­тої по­слу­ги з ура­ху­ва­н­ням роз­мі­ру при­зна­че­ної суб­си­дії, за ви­ня­тком ви­пад­ків, пов’я- за­них із за­трим­кою зар­пла­ти чи пен­сії, що під­твер­джу­є­ться від­по­від­ни­ми до­ку­мен­та­ми.

• У ра­зі отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції про збіль­ше­н­ня чи­сель­но­сті за­ре­є­стро­ва­них у жи­тло­во­му при­мі­щен­ні осіб.

• У ви­пад­ку пе­ре­їзду сім’ї в ін­шу мі­сце­вість.

• Якщо під час ви­бір­ко­во­го об­сте­же­н­ня ма­те­рі­аль­но-по­бу­то­вих умов со­ці­аль­ним ін­спе­кто­ром ви­яв­ле­но озна­ки по­ру­ше­н­ня норм за­ко­но­дав­ства що­до при­зна­че­н­ня суб­си­дії.

• За за­явою упов­но­ва­же­но­го вла­сни­ка (спів­вла­сни­ка) жи­тла, на­йма­ча жи­тла у дер­жав­но­му та гро­мад­сько­му жи­тло­во­му фон­ді, чле­на жи­тло­во-бу­ді­вель­но­го ко­опе­ра­ти­ву, вла­сни­ка (спів­вла­сни­ка) жи­тло­во­го при­мі­ще­н­ня.

• Якщо гро­ма­дя­нин при­хо­вав або сві­до­мо по­дав не­до­сто­вір­ні да­ні, зокре­ма про до­хо­ди та май­но­вий стан.

У ви­пад­ку, ко­ли че­рез не­спла­ту гро­ма­дя­ни­ном спо­жи­тої по­слу­ги на­да­н­ня суб­си­дії при­пи­не­но, гро­ма­дя­нин на­бу­ває пра­во на її при­зна­че­н­ня на на­сту­пний пе­рі­од пі­сля по­да­н­ня до­ку­мен­тів, які під­твер­джу­ють по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті. – Ку­ди звер­та­ти­ся, щоб убе­рег­ти­ся від про­блем під час пе­ре­да­чі зем­лі в орен­ду? – В Укра­ї­ні вже кіль­ка ро­ків діє Ко­ор­ди­на­цій­ний центр з на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги. В рі­зних ре­гіо­нах пра­цю­ють по­над 550 то­чок до- сту­пу до без­опла­тної пра­во­вої до­по­мо­ги. Це 23 ре­гіо­наль­ні цен­три (з 01.01.2013 р.), 96 мі­сце­вих цен­трів (з 01.07.2015 р.), 432 бю­ро пра­во­вої до­по­мо­ги (з 01.09.2016 р.).

Де­та­лі ди­ві­ться на веб-сай­ті Ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру з на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги. Єди­ний кон­такт-центр: 0-800-213-103.

У Ки­є­ві ква­лі­фі­ко­ва­ні юри­сти на­да­дуть Вам кон­суль­та­цію з пи­тань ре­є­стра­ції до­го­во­рів орен­ди за та­ки­ми адре­са­ми:

• Пер­ший ки­їв­ський мі­сце­вий центр з на­да­н­ня без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги: бул. Вер­хов­ної Ра­ди, 33/1, тел.: 292-53-65, kyiv1.kyiv @legalaid.gov.ua;

• Дру­гий ки­їв­ський мі­сце­вий центр з на­да­н­ня без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги: вул. Ді­ло­ва (Ди­ми­тро­ва), 14-Б, тел.: 287-44-27, kyiv2.kyiv @legalaid.gov.ua;

• Тре­тій ки­їв­ський мі­сце­вий центр з на­да­н­ня без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги: вул. Сім­фе­ро­поль­ська, 5/1, тел.: 566-01-19, kyiv3.kyiv @legalaid.gov.ua;

• Че­твер­тий ки­їв­ський мі­сце­вий центр з на­да­н­ня без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги: вул. Кри­во­но­са, 2а, 9 по­верх, каб. 900, тел.: 593-97-60, kyiv4.kyiv@legalaid.gov.ua.

Мі­сце­ві цен­три з на­да­н­ня без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги пра­цю­ють у бу­дні з 9 до 18 го­ди­ни без обі­дньої пе­ре­р­ви.

Пав­ло ПЕТРЕНКО, Мі­ністр юсти­ції Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.