Сі­мей­ні кон­флі­кти: як ви­вез­ти ди­ти­ну за кор­дон без зго­ди одно­го з ба­тьків

Yurydychna Gazeta - - АНА­ЛІ­ТИ­КА - Ана­ста­сія ГУР­СЬКА, адво­кат, пар­тнер АО «Кло­чков та пар­тне­ри»

Від­по­від­но до ч. 3 ст. 313 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, фі­зи­чна осо­ба, яка не до­ся­гла 16-ти ро­ків, має пра­во на ви­їзд за ме­жі Укра­ї­ни ли­ше за зго­дою ба­тьків (уси­нов­лю­ва­чів), пі­клу­валь­ни­ків та в їхньо­му су­про­во­ді або в су­про­во­ді осіб, які упов­но­ва­же­ні ни­ми.

Пи­та­н­ня пе­ре­ти­ну дер­жав­но­го кор­до­ну Укра­ї­ни ре­гу­лю­є­ться За­ко­ном Укра­ї­ни «Про по­ря­док ви­їзду з Укра­ї­ни і в’їзду в Укра­ї­ну гро­ма­дян Укра­ї­ни», у ст. 2 яко­го за­зна­че­но, що до­ку­мен­та­ми, які да­ють пра­во гро­ма­дя­ни­ну Укра­ї­ни на ви­їзд з Укра­ї­ни та в’їзд в Укра­ї­ну, є па­спорт гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни для ви­їзду за кор­дон, ди­пло­ма­ти­чний па­спорт Укра­ї­ни, слу­жбо­вий па­спорт Укра­ї­ни, по­свід­че­н­ня осо­би мо­ря­ка, по­свід­че­н­ня чле­на екі­па­жу, по­свід­че­н­ня осо­би на по­вер­не­н­ня в Укра­ї­ну (дає пра­во на в’їзд в Укра­ї­ну).

Згі­дно з п. 3 По­ста­но­ви від 27.01.1995 р. №57, за­твер­дже­ною КМ Укра­ї­ни «Про за­твер­дже­н­ня пра­вил пе­ре­ти­на­н­ня дер­жав­но­го кор­до­ну гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни», ви­зна­че­но, що ви­їзд з Укра­ї­ни гро­ма­дян, які не до­ся­гли 16-рі­чно­го ві­ку, здій­сню­є­ться за зго­дою обох ба­тьків (уси­нов­лю­ва­чів) (да­лі – ба­тьки) та в їхньо­му су­про­во­ді або в су­про­во­ді осіб, упов­но­ва­же­них ни­ми, які на мо­мент ви­їзду з Укра­ї­ни до­ся­гли 18-рі­чно­го ві­ку.

Ви­їзд з Укра­ї­ни гро­ма­дян, які не до­ся­гли 16-рі­чно­го ві­ку, в су­про­во­ді одно­го з ба­тьків або ін­ших осіб, упов­но­ва­же­них одним із ба­тьків за но­та­рі­аль­но по­свід­че­ною зго­дою, здій­сню­є­ться:

• за но­та­рі­аль­но по­свід­че­ною зго­дою дру­го­го з ба­тьків із за­зна­че­н­ням у ній дер­жа­ви пря­му­ва­н­ня та від­по­від­но­го ча­со­во­го про­між­ку пе­ре­бу­ва­н­ня у цій дер­жа­ві, якщо дру­гий з ба­тьків від­су­тній у пун­кті про­пу­ску;

• без но­та­рі­аль­но по­свід­че­ної зго­ди дру­го­го з ба­тьків.

От­же, для ви­ве­зе­н­ня ди­ти­ни одним із ба­тьків не­об­хі­дно ма­ти до­звіл дру­го­го з ба­тьків, що оформ­лю­є­ться у фор­мі но­та­рі­аль­но по­свід­че­но­го до­зво­лу із за­зна­че­н­ням дер­жа­ви пря­му­ва­н­ня та від­по­від­но­го ча­со­во­го про­між­ку пе­ре­бу­ва­н­ня у цій дер­жа­ві.

Во­дно­час чин­не за­ко­но­дав­ство не мі­стить обме­жень що­до ви­їзду не­пов­но­лі­тньої ди­ти­ни за кор­дон, а ли­ше вста­нов­лює пев­ний по­ря­док її ви­їзду за кор­дон за зго­дою ба­тьків або з до­зво­лу су­ду у ра­зі від­су­тно­сті зго­ди одно­го з ба­тьків.

Ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон без но­та­рі­аль­но по­свід­че­ної зго­ди дру­го­го з ба­тьків мо­жли­вий ли­ше за на­яв­но­сті одні­єї з під­став:

• якщо дру­гий з ба­тьків є іно­зем­цем або осо­бою без гро­ма­дян­ства, що під­твер­джу­є­ться за­пи­сом про ба­тька у сві­до­цтві про на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни, та який (яка) від­су­тній у пун­кті про­пу­ску;

• якщо у па­спор­ті гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни для ви­їзду за кор­дон, з яким пе­ре­ти­нає дер­жав­ний кор­дон гро­ма­дя­нин, що не до­сяг 16-рі­чно­го ві­ку, або про­їзно­му до­ку­мен­ті ди­ти­ни є за­пис про ви­бу­т­тя на по­стій­не мі­сце про­жи­ва­н­ня за ме­жі Укра­ї­ни чи від­мі­тка про взя­т­тя на по­стій­ний кон­суль­ський облік у ди­пло­ма­ти­чно­му пред­став­ни­цтві чи кон­суль­ській уста­но­ві Укра­ї­ни за кор­до­ном;

• у ра­зі пред’яв­ле­н­ня до­ку­мен­тів або їх но­та­рі­аль­но за­свід­че­них ко­пій: сві­до­цтва про смерть дру­го­го з ба­тьків; рі­ше­н­ня су­ду про по­збав­ле­н­ня ба­тьків­ських прав дру­го­го з ба­тьків; рі­ше­н­ня су­ду про ви­зна­н­ня дру­го­го з ба­тьків без­ві­сно від­су­тнім; рі­ше­н­ня су­ду про ви­зна­н­ня дру­го­го з ба­тьків не­ді­є­зда­тним; рі­ше­н­ня су­ду про на­да­н­ня до­зво­лу на ви­їзд з Укра­ї­ни гро­ма­дя­ни­ну, який не до­сяг 16-рі­чно­го ві­ку, без зго­ди та су­про- во­ду дру­го­го з ба­тьків; до­від­ки про на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни, ви­да­ної від­ді­лом ре­є­стра­ції актів ци­віль­но­го ста­ну, із за­зна­че­н­ням під­став вне­се­н­ня ві­до­мо­стей про ба­тька, від­по­від­но до ч. 1 ст. 135 Сі­мей­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

До­сить ча­сто ви­ни­ка­ють си­ту­а­ції, ко­ли один із ба­тьків че­рез ті чи ін­ші при­чи­ни не на­дає та­ко­го до­зво­лу. Що ро­би­ти у та­ко­му ви­пад­ку? Ма­буть, ко­жен ро­зу­міє або при­найм­ні здо­га­ду­є­ться, що по­трі­бно звер­та­ти­ся до су­ду.

Зви­чай­но, що звер­та­ти­ся до су­ду з по­зо­вом про по­збав­ле­н­ня ба­тьків­ських прав то­го з ба­тьків, хто не на­дає до­зво­лу на ви­їзд за кор­дон, не зов­сім до­ціль­но, оскіль­ки не­зго­да дру­го­го з ба­тьків, щоб ди­ти­на ви­їха­ла за кор­дон, не є під­ста­вою для по­збав­ле­н­ня ба­тьків­ських прав та не свід­чить про те, що дру­гий з ба­тьків не ви­ко­нує свої обов’яз­ки на­ле­жним чи­ном.

За­зви­чай, си­ту­а­ція не­зго­ди дру­го­го з ба­тьків на ви­їзд ди­ти­ни за кор­дон пов’яза­на з кон­флі­ктом ба­тьків та пев­ни­ми прин­ци­па­ми ко­жно­го. Як зав­жди, під час вну­трі­шніх кон­флі­ктів по­друж­жя (осо­бли­во ко­ли­шньо­го по­друж­жя) стра­жда­ють ді­ти, які мо­жуть бу­ти по­збав­ле­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.