Збе­рі­га­н­ня пер­со­наль­них да­них у РФ: як ви­кру­ти­ти­ся?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Ві­та­лій ВЛАСЮК, адво­кат, к.ю.н., ра­дник «єПра­во»

Ро­сія за­ли­ша­є­ться одним з най­біль­ших бі­знес-пар­тне­рів Укра­ї­ни, в то­му чи­слі у сфе­рі ІТ. Сан­кції сан­кці­я­ми, але до­по­ки ди­пло­ма­ти­чні сто­сун­ки не ро­зір­ва­но, ро­бо­чу ко­му­ні­ка­цію на­ших клі­єн­тів з ро­сій­ськи­ми кон­тр­аген­та­ми ні­хто

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.