За­хист від не­пра­во­мір­них дій пра­во­охо­рон­них ор­га­нів: пи­та­н­ня та від­по­віді

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ -

Для клі­єн­тів Interlegal за­ли­ша­є­ться акту­аль­ним пи­та­н­ня без­пе­ки бі­зне­су в ком­па­нії, у то­му чи­слі за­хи­сту від не­пра­во­мір­них дій пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. В ме­жах пра­кти­ки «Осо­би­стий адво­кат­ський сер­віс» був про­ве­де­ний чер­го­вий тре­нінг для ве­ли­кої IT-ком­па­нії. У про­це­сі на­вча­н­ня бу­ли роз­гля­ну­ті та­кі пи­та­н­ня: ал­го­ритм дій під час про­ве­де­н­ня об­шу­ку на під­при­єм­стві, пра­ва та обов’яз­ки спів­пра­ців­ни­ків, мо­де­лю­ва­н­ня та ана­ліз мо­жли­вих си­ту­а­цій.

Тре­нер Ві­та­лій Тол­стік по­ді­лив­ся ба­га­то­рі­чним до­сві­дом у про­ве­ден­ні об­шу­ків, в то­му чи­слі та­кти­кою дій пра­во­охо­рон­ців, мо­жли­ві­стю уни­кну­ти не­га­тив­них на­слід­ків, по­до­ла­н­ня стра­хів пра­ців­ни­ка­ми ком­па­нії пе­ред пред­став­ни­ка­ми пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, зни­же­н­ня ймо­вір­но­сті не­пра­во­мір­но­го ви­лу­че­н­ня/ ви­то­ку ін­фор­ма­ції, до­ку­мен­тів та осо­би­сто­го май­на.

Під час тре­нін­гу тре­не­ру по­ста­ви­ли без­ліч за­пи­тань, на які ко­жен слу­хач отри­мав від­по­відь, а те­ма ви­кли­ка­ла жва­ву дис­ку­сію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.