Чим ба­га­ті, тим і ра­ді

До­ступ до пра­во­су­д­дя як по­ка­зник фі­нан­со­во­го ста­ну осо­би

Yurydychna Gazeta - - SUCCESS STORY - ЄСПЛ)

се­ктор актив­но про­дов­жує су­до­ву ро­бо­ту зі стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті за не­по­га­ше­ни­ми кре­ди­та­ми. Як по­ка­зує вже сфор­мо­ва­на пра­кти­ка у та­ких су­до­вих про­це­сах, фі­зи­чні осо­би (по­зи­чаль­ни­ки) по­збав­ле­ні мо­жли­во­сті пов­но­цін­но за­хи­ща­ти се­бе у про­це­сі (зокре­ма, спла­чу­ва­ти ви­со­кі су­до­ві збо­ри).

Зви­чай­но, ЗУ «Про су­до­вий збір» пе­ред­ба­чає, що під­ста­вою для від­стро­чки або роз­стро­чки спла­ти су­до­во­го збо­ру на пев­ний строк, але не дов­ше ніж до ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня у спра­ві, а та­кож змен­ше­н­ня роз­мі­ру су­до­во­го збо­ру чи звіль­не­н­ня від йо­го спла­ти є май­но­вий стан сто­ро­ни. Однак що сто­су­є­ться кре­ди­тних спо­рів, у біль­шо­сті ви­пад­ків су­ди ста­ють на сто­ро­ну кре­ди­то­ра. З пра­кти­ки мо­жна на­ве­сти без­ліч при­кла­дів та­кої не­спра­ве­дли­во­сті з бо­ку су­до­вої гіл­ки вла­ди.

На­при­клад, у ци­віль­ній спра­ві за по­зо­вом ко­мер­цій­но­го бан­ку, який на­ра­ху­вав близь­ко 700 тис. до­ла­рів США бор­гу, суд пер­шої ін­стан­ції за одне за­сі­да­н­ня ухва­лив рі­ше­н­ня, яким пов­ні­стю за­до­воль­нив ви­мо­ги бан­ку, не бе­ру­чи до ува­ги жо­дних до­во­дів бор­жни­ка. Для по­да­чі апе­ля­цій­ної скар­ги бор­жни­ко­ві по­трі­бно бу­ло спла­ти­ти по­над 10 тис. до­ла­рів США (в екві­ва­лен­ті) су­до­во­го збо­ру. Апе­ля­цій­на ін­стан­ція не прийня­ла жо­дних до­во­дів про скру­тне ма­те­рі­аль­не ста­но­ви­ще, об’єктив­но не оці­ни­ла до­ка­зи, які за­свід­чу­ють від­по­від­ний факт, що по­зба­ви­ло осо­бу пра­ва на спра­ве­дли­вий суд.

Во­дно­час ст. 5 ЦПК Укра­ї­ни ре­гла­мен­тує, що пра­во­су­д­дя здій­сню­є­ться на за­са­дах рів­но­сті уча­сни­ків ци­віль­но­го про­це­су пе­ред за­ко­ном і су­дом, не­за­ле­жно від май­но­во­го ста­ну. Окрім то­го, від­по­від­но до ст. 17 За­ко­ну Укра­ї­ни від 23.02.2006 р. №3477-IV «Про ви­ко­на­н­ня рі­шень та за­сто­су­ва­н­ня пра­кти­ки Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни», під час роз­гля­ду справ су­ди по­вин­ні за­сто­со­ву­ва­ти Кон­вен­цію та пра­кти­ку Су­ду як дже­ре­ло пра­ва.

Звер­таю ува­гу, що пра­кти­ка Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни (да­лі –

йде в роз­різ із пра­кти­кою на- ціо­наль­но­го су­до­чин­ства в Укра­ї­ні.

На­при­клад, у спра­ві «Гол­дер про­ти Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства» Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни за­зна­чив, що за­ці­кав­ле­на осо­ба по­вин­на ма­ти мо­жли­вість роз­гля­ду сво­єї спра­ви в су­ді без на­дмір­них пра­во­вих та пра­кти­чних пе­ре­пон: ускла­дне­них чи фор­ма­лі­зо­ва­них про­це­дур прийня­т­тя до роз­гля­ду по­зов­них за­яв, ви­со­ких ста­вок су­до­во­го ми­та, не­до­сту­пно­сті адво­кат­ської до­по­мо­ги, від­су­тно­сті спро­ще­них про­це­дур для роз­гля­ду не­скла­дних справ, а та­кож справ про пра­ва, що ви­ма­га­ють опе­ра­тив­но­го (тер­мі­но­во­го) за­хи­сту. Від­мо­ва у пра­во­суд­ді за­бо­ро­ня­є­ться. Важ­ко со­бі уяви­ти вер­хо­вен­ство пра­ва в ци­віль­но-пра­во­вих спра­вах без мо­жли­во­сті одер­жа­ти до­ступ до пра­во­су­д­дя.

Ана­ло­гі­чна по­зи­ція ЄСПЛ у спра­ві «Кре­уз про­ти Поль­щі» від 19.06.2001 р., де за­зна­че­но, що спла­та су­до­во­го збо­ру не по­вин­на пе­ре­шко­джа­ти до­сту­пу до су­ду, ускла­дню­ва­ти йо­го та­ким чи­ном і та­кою мі­рою, щоб зав­да­ти шко­ди су­ті цьо­го пра­ва, а та­кож по­вин­на ма­ти за­кон­ну ме­ту.

Для то­го щоб га­ран­ту­ва­ти та­кий спра­ве­дли­вий ба­ланс та збе­рег­ти без­пе­ре­бій­не фун­кціо­ну­ва­н­ня су­до­вої си­сте­ми, су­ди ма­ють мо­жли­вість звіль­ни­ти від спла­ти су­до­во­го збо­ру тих за­яв­ни­ків, які мо­жуть до­ве­сти своє скру­тне фі­нан­со­ве ста­но­ви­ще.

От­же, на пе­ре­ко­на­н­ня ЄСПЛ, при ви­зна­чен­ні роз­мі­ру су­до­во­го збо­ру слід обов’яз­ко­во вра­хо­ву­ва­ти пи­та­н­ня фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей за­яв­ни­ка, об­ста­ви­ни кон­кре­тної спра­ви та ста­дію про­ва­дже­н­ня.

Вар­то звер­ну­ти ува­гу на під­хід ЄСПЛ до ви­зна­че­н­ня фі­нан­со­во­го ста­ну сто­ро­ни – це на­яв­ність чи від­су­тність у сто­ро­ни «віль­них» ко­штів, які не­об­хі­дно спла­ти­ти. По­ня­т­тя «май­но­вий стан» є на­ба­га­то шир­шим. Від­по­від­но до на­ціо­наль­но­го за­ко­ну, у ра­зі на­яв­но­сті в осо­би у вла­сно­сті не­ру­хо­мо­го май­на чи пев­ної час­тки та­ко­го май­на – це 100% від­мо­ва у роз­стро­че­ні, від­стро­че­ні, змен­шен­ні спла­ти су­до­во­го збо­ру. Про звіль­не­н­ня від спла­ти вже вза­га­лі не йде­ться.

Та­ким чи­ном, роз­гля­да­ю­чи по­ді­бні спра­ви, з’яв­ля­є­ться від­чу­т­тя, що за остан­ні ро­ки су­до­ва си­сте­ма в Укра­ї­ні ста­ла під­роз­ді­лом фі­скаль­ної слу­жби, основ­ною ме­тою якої є на­пов­не­н­ня бю­дже­ту. У ра­зі не­змін­но­сті та­ко­го га­не­бно­го кур­су дер­жа­ви у здій­снен­ні пра­во­су­д­дя ра­джу звер­та­ти­ся за за­хи­стом сво­їх прав до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.