Ро­ман ОКСАНИЧ, ке­рів­ник пра­кти­ки бан­ків­сько­го та фі­нан­со­во­го пра­ва, ра­дник адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex

Yurydychna Gazeta - - SUCCESS STORY -

Вже про­тя­гом 2-х ро­ків су­до­чин­ство в Укра­ї­ні пра­цює за но­ви­ми став­ка­ми су­до­во­го збо­ру на під­ста­ві За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до спла­ти су­до­во­го збо­ру», яким вне­се­но змі­ни без­по­се­ре­дньо до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про су­до­вий збір». На­га­даю, що за по­да­н­ня до су­ду апе­ля­цій­ної скар­ги на рі­ше­н­ня су­ду справ­ля­є­ться су­до­вий збір у роз­мі­рі 110% від став­ки, що під­ля­га­ла спла­ті при по­дан­ні по­зов­ної за­яви; за по­да­н­ня ка­са­цій­ної скар­ги – 120% від став­ки; за по­да­н­ня за­яви про пе­ре­гляд су­до­вих рі­шень Вер­хов­ним Су­дом Укра­ї­ни – 130% від став­ки.

Хо­ті­ло­ся б зу­пи­ни­ти­ся на пев­ній ка­те­го­рії осіб, які по­стра­жда­ли у фі­нан­со­во­му пла­ні та зна­чною мі­рою обме­же­ні у до­сту­пі до укра­їн­сько­го пра­во­су­д­дя, а са­ме на по­зи­чаль­ни­ках бан­ків.

Не се­крет, що сьо­го­дні біль­шість укра­їн­ців ма­ють не­по­га­ше­ні ав­то­чи іпо­те­чні кре­ди­ти. При цьо­му фі­нан­со­вий та май­но­вий стан гро­ма­дян за остан­ні ро­ки зна­чно по­гір­шив­ся у зв’яз­ку з ін­фля­ці­єю, де­валь­ва­ці­єю грив­ні, АТО, а та­кож не зав­жди зва­же­ною фі­нан­со­вою по­лі­ти­кою дер­жа­ви. Про­те бан­ків­ський

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.