Звіль­ни­ти не­ре­зи­ден­та

Вне­се­но змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу що­до опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­дів іно­зем­них ін­ве­сто­рів

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

У прес-слу­жбі ВР Укра­ї­ни по­ві­до­ми­ли про прийня­т­тя За­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­дів не­ре­зи­ден­тів-ін­ве­сто­рів у цін­ні па­пе­ри».

Ме­тою вне­се­н­ня змін до окре­мих по­ло­жень По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни є не­об­хі­дність вре­гу­лю­ва­ти пи­та­н­ня та усу­ну­ти рі­зно­чи­та­н­ня що­до звіль­не­н­ня від опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­дів іно­зем­них ін­ве­сто­рів, отри­ма­них від опе­ра­цій з дер­жав­ни­ми та облі­га­ці­я­ми мі­сце­вих по­зик і до­хо­дів, які ви­ни­ка­ють за га­ран­то­ва­ни­ми дер­жа­вою або від­по­від­ною мі­сце­вою ра­дою за­по­зи­че­н­ня­ми.

Зокре­ма, прийня­т­тя за­ко­ну до­зво­лить звіль­ни­ти від по­да­тку на до­хо­ди не­ре­зи­ден­та:

• до­хо­ди іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра на дер­жав­ні цін­ні па­пе­ри та облі­га­ції мі­сце­вих по­зик, які ви­пла­чу­ю­ться цен­траль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди, що за­без­пе­чує фор­му­ва­н­ня та ре­а­лі­зує дер­жав­ну фі­нан­со­ву по­лі­ти­ку, або їх емі­тен­том;

• до­хо­ди іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра від опе­ра­цій з бор­го­ви­ми цін­ни­ми па­пе­ра­ми, ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань за яки­ми за­без­пе­че­но дер­жав­ни­ми або мі­сце­ви­ми га­ран­ті­я­ми, якщо та­кі до­хо­ди ви­пла­чу­ю­ться від­по­від­ним га­ран­том.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.