Дми­тро КУХНЮК: «Но­ві ПАЕ як дзер­ка­ло адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в Укра­ї­ні»

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

«Юри­ди­чна Га­зе­та» в ме­жах про­гра­ми «Адво­кат Май­бу­тньо­го» роз­по­чи­нає се­рію пу­блі­ка­цій, при­свя­че­них змі­нам до Пра­вил адво­кат­ської ети­ки (да­лі – ПАЕ). Ме­тою ци­клу є спро­ба не­упе­ре­дже­но­го ана­лі­зу за­зна­че­них змін з по­зи­ції не­об­хі­дно­сті їх вне­се­н­ня, об­ся­гу, від­кри­то­сті роз­роб­ки та за­твер­дже­н­ня, по­ряд­ку опри­лю­дне­н­ня, змі­стов­но­сті, від­по­від­но­сті між­на­ро­дним стан­дар­там адво­кат­ської де­он­то­ло­гії та оцін­ки мо­жли­вих ри­зи­ків для адво­кат­ської спіль­но­ти Укра­ї­ни.

Зві­тно-ви­бор­ний з’їзд адво­ка­тів Укра­ї­ни 09.06.2017 р. за­твер­див змі­ни до ПАЕ, які 18.07.2017 р. бу­ли опри­лю­дне­ні на офі­цій­но­му веб-сай­ті НААУ. На жаль, вка­за­ні змі­ни за­ли­ши­ли­ся по­за ува­гою адво­кат­ської спіль­но­ти. Мо­жна бу­ло спо­сте­рі­га­ти ли­ше по­оди­но­кі пу­блі­ка­ції в юри­ди­чних ЗМІ та ко­мен­та­рі у про­фе­сій­них гру­пах у ме­ре­жі Facebook, де обго­во­рю­вав­ся но­вий роз­діл ПАЕ, який сто­су­є­ться до­три­ма­н­ня норм адво­кат­ської ети­ки при ви­ко­ри­стан­ні ме­ре­жі Ін­тер­нет.

При цьо­му вар­то пам’ята­ти, чин­ний За­кон Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність» про­го­ло­шує, що до­три­ма­н­ня ПАЕ – це один з основ­них про­фе­сій­них обов’яз­ків адво­ка­та (п. 1 ч. 1 ст. 21 За­ко­ну); по­ру­ше­н­ня ПАЕ є ди­сци­плі­нар­ним про­сту­пком та мо­же бу­ти під­ста­вою для при­тя­гне­н­ня адво­ка­та до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті (п. 3 ч. 2 ст. 34 За­ко­ну); си­сте­ма­ти­чне або гру­бе одно­ра­зо­ве по­ру­ше­н­ня ПАЕ є під­ста­вою для на­кла­де­н­ня на адво­ка­та ди­сци­плі­нар­но­го стя­гне­н­ня у ви­гля­ді зу­пи­не­н­ня пра­ва на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю на строк від 1 мі­ся­ця до 1 ро­ку (п. 3 ч. 2 ст. 31 За­ко­ну); по­ру­ше­н­ня, що під­ри­ває ав­то­ри­тет адво­ка­ту­ри Укра­ї­ни, є під­ста­вою для на­кла­де­н­ня на адво­ка­та ди­сци­плі­нар­но­го стя­гне­н­ня у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня пра­ва на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю.

Не­об­хі­дність вне­се­н­ня

З бо­ку ке­рів­ни­цтва НААУ не вда­ло­ся зна­йти чі­тко­го та зро­зумі­ло­го об­ґрун­ту­ва­н­ня не­об­хі­дно­сті вне­се­н­ня змін до ПАЕ. З не­чи­сель­них по­ві­дом­лень в юри­ди­чних ЗМІ ви­пли­ває, що вне­се­н­ня змін до ПАЕ ви­кли­ка­но по­тре­бою при­ве­де­н­ня тер­мі­но­ло­гії ПАЕ у від­по­від­ність із тер­мі­ном «про­фе­сій­на прав­ни­ча до­по­мо­га», за­зна­че­ним у Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни; вдо­ско­на­ле­н­ня та уто­чне­н­ня ПАЕ з ура­ху­ва­н­ням укра­їн­ських ре­а­лій; уто­чне­н­ня фор­му­лю­вань та уні­фі­ка­ції їх за­сто­су­ва­н­ня; на­да­н­ня за­хи­сту від без­під­став­но­го ти­ску на адво­ка­тів з бо­ку скар­жни­ків; по­кра­ще­н­ня ПАЕ в ча­сти­ні ді­яль­но­сті адво­ка­тів, які спів­пра­цю­ють із цен­тра­ми БВПД; подаль­шої гар­мо­ні­за­ції ПАЄ з ви­мо­га­ми між­на­ро­дних про­фе­сій­них ор­га­ні­за­цій.

Во­дно­час у по­ві­дом­ле­н­нях біль­шо­сті юри­ди­чних ЗМІ не­об­хі­дність вне­се­н­ня змін до ПАЕ по­ясню­ва­ло­ся вста­нов­ле­н­ням ви­мог до­три­ма­н­ня норм адво­кат­ської ети­ки під час спіл­ку­ва­н­ня адво­ка­тів у со­ці­аль­них ме­ре­жах та ви­ко­ри­ста­н­ня ме­ре­жі Ін­тер­нет.

Об­сяг змін

По­рів­ня­н­ня текс­ту змін, за­твер­дже­них з’їздом 09.09.2017 р., з текс­том ПАЕ, за­твер­дже­них Уста­нов­чим з’їздом адво­ка­тів Укра­ї­ни 17.11.2012 р., свід­чить про те, що змін за­зна­ли Пре­ам­бу­ла та ст. 2, 4, 5-24, 26-29, 32-37, 39, 40, 42-49, 51-54, 57-60, 62-64, 67 ПАЕ. При цьо­му пе­ре­ва­жна біль­шість змін до вка­за­них ста­тей ма­ють не ли­ше ре­да­кцій­ний, а й змі­стов­ний ха­ра­ктер. На­при­клад, ст. 31 «Обме­же­н­ня що­до май­но­вих угод адво­ка­та з клі­єн­том» пов­ні­стю ви­лу­че­но з текс­ту ПАЕ. Окрім то­го, текст ПАЕ до­пов­не­но но­вим роз­ді­лом «До­три­ма­н­ня норм адво­кат­ської ети­ки при ви­ко­ри­стан­ні ме­ре­жі Ін­тер­нет», який скла­да­є­ться з 4-х ста­тей (ст. 57-60).

От­же, змін за­зна­ли Пре­ам­бу­ла та 54 із 67 ста­тей ПАЕ, за­твер­дже­них Уста­нов­чим з’їздом адво­ка­тів Укра­ї­ни, одна ста­т­тя пов­ні­стю ви­лу­че­на з текс­ту. За­га­лом, змін за­зна­ли 83,6% норм ПАЕ 2012 р., при цьо­му за­галь­на кіль­кість ста­тей (в ре­зуль­та­ті до­да­н­ня 4-х но­вих) збіль­ши­ла­ся з 67 до 70. Фа­кти­чно, вне­се­н­ня за­зна­че- них змін є ви­кла­де­н­ням ПАЕ у но­вій ре­да­кції, що не мо­жна ви­прав­да­ти не­об­хі­дні­стю вре­гу­лю­ва­н­ня пи­тань до­три­ма­н­ня норм адво­кат­ської ети­ки під час спіл­ку­ва­н­ня адво­ка­тів у со­цме­ре­жах та ви­ко­ри­ста­н­ня ме­ре­жі Ін­тер­нет.

Тран­спа­рен­тно­сті роз­роб­ки та за­твер­дже­н­ня

Як свід­чить ін­фор­ма­ція з від­кри­тих дже­рел, пи­та­н­ня про вне­се­н­ня змін до ПАЕ бу­ло вклю­че­но до по­ряд­ку ден­но­го Зві­тно-ви­бор­но­го з’їзду адво­ка­тів Укра­ї­ни 2017 р. рі­ше­н­ням РАУ від 16.02.2017 р. №42.

У ли­сті Ке­рів­ни­ка се­кре­та­рі­а­ту НААУ на адре­су ки­їв­сько­го адво­ка­та Ро­сти­сла­ва Крав­ця, роз­мі­ще­но­го у ме­ре­жі Facebook, за­зна­че­но, що про­ект змін до ПАЕ роз­ро­бле­но Ро­бо­чою гру­пою НААУ, ство­ре­ною на під­ста­ві роз­по­ря­дже­н­ня Го­ло­ви НААУ, РАУ від 28.04.2017 р. №36, у скла­ді 8-ми осіб на чо­лі із за­сту­пни­ком го­ло­ви РАУ Ва­лен­ти­ном Гво­зді­єм, та прийня­то за осно­ву на за­сі­дан­ні РАУ 27.05.2017 р.

Вар­то за­ува­жи­ти, що рі­ше­н­ня РАУ про прийня­т­тя за осно­ву про­е­кту змін до ПАЕ від 27.05.2017 р., а та­кож текст про­е­кту змін до ПАЄ на офі­цій­но­му сай­ті НААУ не опри­лю­дню­ва­ли­ся. За день до про­ве­де­н­ня з’їзду про­ект змін до ПАЕ ра­зом з ін­ши­ми ма­те­рі­а­ла­ми з’їзду був на­ді­сла­ний до рад адво­ка­тів ре­гіо­нів. Де­ле­га­ти з’їзду отри­ма­ли про­ект змін до ПАЕ в день про­ве­де­н­ня з’їзду під час ре­є­стра­ції.

От­же, про­ект но­вої ре­да­кції ПАЕ до ви­не­се­н­ня на за­твер­дже­н­ня Зві­тно­ви­бор­но­го з’їзду адво­ка­тів ні­де не опри­лю­дню­вав­ся, се­ред адво­ка­тів по­пе­ре­дньо не обго­во­рю­вав­ся, де­ле­га­ти Зві­тно-ви­бор­но­го з’їзду адво­ка­тів Укра­ї­ни, обра­ні кон­фе­рен­ці­я­ми адво­ка­тів ре­гіо­нів, не упов­но­ва­жу­ва­ли­ся на за­твер­дже­н­ня змін до ПАЕ кон­фе­рен­ці­я­ми адво­ка­тів ре­гіо­нів.

Як ві­до­мо з по­ві­дом­лень в юри­ди­чних ЗМІ, за за­твер­дже­н­ня Пра­вил адво­кат­ської ети­ки про­го­ло­су­ва­ли 112 де­ле­га­тів Зві­тно-ви­бор­но­го з’їзду адво­ка­тів. 12 де­ле­га­тів про­го­ло­су­ва­ли про­ти, а 5 – утри­ма­лось. Та­кож з від­кри­тих дже­рел ві­до­мо, що у ро­бо­ті цьо­го з’їзду взя­ли участь 284 де­ле­га­та. Від­по­від­но до ч. 8 ст. 54 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», рі­ше­н­ня з’їзду адво­ка­тів при­йма­ю­ться шля­хом го­ло­су­ва­н­ня біль­ші­стю го­ло­сів де­ле­га­тів, що бе­руть участь у з’їзді. От­же, для за­твер­дже­н­ня но­вої ре­да­кції Пра­вил адво­кат­ської ети­ки не­об­хі­дно бу­ло отри­ма­ти не мен­ше ніж 143 го­ло­сів де­ле­га­тів з’їзду.

Та­ка без­пре­це­ден­тна за­кри­тість у процесі роз­роб­ки та оче­ви­дна не­ле­гі­тим­ність за­твер­дже­н­ня но­вої ре­да­кції ПАЕ аб­со­лю­тно не від­по­від­ає прин­ци­пам і зав­да­н­ням адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, ви­кла­де­ним у ст. 43, 44 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», за­галь­но­ви­зна­ним між­на­ро­дним стан­дар­там ор­га­ні­за­ції та ді­яль­но­сті адво­ка­ту­ри, не спри­яє до­ві­рі адво­ка­тів як що­до до­бро­че­сної ме­ти вне­се­н­ня змін до ПАЕ, так і за­га­лом до ке­рів­ни­цтва НААУ, РАУ.

По­ря­док опри­лю­дне­н­ня

Текст но­вої ре­да­кції ПАЕ був опри­лю­дне­ний на офі­цій­но­му веб-сай­ті НААУ ли­ше 18.07.2017 р. (на 40-й день пі­сля їх прийня­т­тя). Та­ким чи­ном НААУ про­дов­жи­ла га­не­бну пра­кти­ку опри­лю­дне­н­ня най­ва­жли­ві­ших до­ку­мен­тів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су пі­сля їх прийня­т­тя. Ця пра­кти­ка скла­ла­ся ще у 2012 р. пі­сля про­ве­де­н­ня уста­нов­чо­го з’їзду адво­ка­тів Укра­ї­ни. Адже по­пе­ре­дня ре­да­кція ПАЕ, прийня­та Уста­нов­чим з’їздом адво­ка­тів 17.11.2012 р., впер­ше бу­ла опри­лю­дне­на на офі­цій­но­му сай­ті ВКДКА ли­ше 18.01.2013 р. (че­рез біль­ше ніж 2 мі­ся­ці пі­сля їх за­твер­дже­н­ня з’їздом). Са­ме ця да­та бу­ла за­зна­че­на у текс­ті пра­вил, роз­мі­ще­но­му на офі­цій­но­му сай­ті ВКДКА. На жаль, та­ка пра­кти­ка опри­лю­дне­н­ня офі­цій­них до­ку­мен­тів НААУ не є ви­ня­тко­вою. На­при­клад, По­ря­док під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни, за­твер­дже­ний рі­ше­н­ням РАУ від 16.02.2013 р. №85, впер­ше був опри­лю­дне­ний на сай­ті НААУ ли­ше 01.06.2013 р.

По­вер­не­мо­ся до Пра­вил адво­кат­ської ети­ки. На­слід­ком три­ва­лої за­трим­ки опри­лю­дне­н­ня Пра­вил адво­кат­ської ети­ки у 2012 р. ста­ла по­ява но­вих по­ло­жень та до­да­тко­вої стат­ті, яких не бу­ло у текс­ті про­е­кту Пра­вил, що ви­но­сив­ся на го­ло­су­ва­н­ня на Уста­нов­чо­му з’їзді адво­ка­тів. У цьо­му лег­ко пе­ре­ко­на­ти­ся, по­рів­няв­ши текст про­е­кту ПАЕ, опу­блі­ко­ва­ний на­пе­ре­до­дні Уста­нов­чо­го з’їзду адво­ка­тів, з текс­та­ми, які бу­ло опу­блі­ко­ва­но в жур­на­лі «Укра­їн­ський адво­кат» №10(74) за жов­тень 2012 р. (да­лі – про­ект АУ) та роз­мі­ще­но на сай­ті Асо­ці­а­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни (да­лі – про­ект ААУ).

По-пер­ше, ч. 3 ст. 12 обох про­е­ктів «По­ва­га до адво­кат­ської про­фе­сії» бу­ла до­пов­не­на на­сту­пним ре­че­н­ням: «Кри­ти­ка ді­яль­но­сті, рі­шень, по­ряд­ку фор­му­ва­н­ня, чле­нів ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня то­що не мо­же бу­ти спря­мо­ва­на

на при­ни­же­н­ня ав­то­ри­те­ту адво­ка­ту­ри, адво­кат­ської про­фе­сії та ста­ту­су адво­ка­та, бу­ти ви­ра­же­ною у при­ни­зли­вій чи та­кій, що по­ро­чить честь, гі­дність та ді­ло­ву ре­пу­та­цію осо­би фор­мі, а та­кож мі­сти­ти за­ві­до­мо не­прав­ди­ву ін­фор­ма­цію або за­кли­ки до не­ви­ко­на­н­ня рі­шень ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня».

По-дру­ге, ст. 57 про­е­кту УА (ст. 62 про­е­кту ААУ) «Ети­чні осо­бли­во­сті від­но­син між адво­ка­та­ми та ор­га­на­ми адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня» бу­ла до­пов­не­на ч. 2, 3 та­ко­го змі­сту: «Рі­ше­н­ня ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, прийня­ті в ме­жах їхньої ком­пе­тен­ції, є обов’яз­ко­ви­ми до ви­ко­на­н­ня адво­кат­ськи­ми бю­ро та адво­кат­ськи­ми об’єд­на­н­ня­ми. Адво­ка­ти, яких обра­но до ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, зо­бов’яза­ні не­у­хиль­но ви­ко­ну­ва­ти свої пов­но­ва­же­н­ня згі­дно із за­ко­но­дав­ством, бра­ти участь в ро­бо­ті ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, до яких їх обра­но, до­три­му­ва­тись ви­мог за­ко­ну та актів НААУ, не до­пу­ска­ти дій чи без­ді­яль­но­сті, що зав­да­ють шко­ди адво­ка­ту­рі в ці­ло­му або бло­ку­ють ро­бо­ту окре­мих ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня».

По-тре­тє, ст. 58 про­е­кту УА (ст. 63 про­е­кту ААУ) «Пра­во­ві на­слід­ки по­ру­ше­н­ня Пра­вил адво­кат­ської ети­ки» бу­ла до­пов­не­на ч. 2 та­ко­го змі­сту: «У ра­зі звер­не­н­ня зі скар­га­ми що­до при­тя­гне­н­ня до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня Пра­вил адво­кат­ської ети­ки адво­ка­тів, яких обра­но до ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, чи якщо скар­жни­ка­ми сто­сов­но по­ру­ше­н­ня цих Пра­вил ви­сту­па­ють адво­ка­ти, яких обра­но до ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, з ме­тою за­без­пе­че­н­ня не­упе­ре­дже­но­сті та об’єктив­но­сті при роз­гля­ді за­зна­че­них скарг Ви­ща ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­на ко­мі­сія адво­ка­ту­ри за­без­пе­чує пе­ре­роз­по­діл та на­прав­ле­н­ня та­ких за­яв (скарг) для роз­гля­ду до КДКА ін­шо­го ре­гіо­ну, ніж ре­гіон, в яко­му за­зна­че­ний адво­кат вхо­дить до ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня».

Ва­жли­во за­зна­чи­ти, що са­ме ці «но­ві» нор­ми ПАЕ, які не при­йма­ли­ся Уста­нов­чим з’їздом адво­ка­тів Укра­ї­ни 17.11.2017 р., а з’яви­ли­ся у текс­ті ПАЕ пі­зні­ше, ство­ри­ли пра­во­ву осно­ву для не­по­оди­но­ких ви­пад­ків пе­ре­слі­ду­ва­н­ня адво­ка­тів за пу­блі­чні ви­слов­лю­ва­н­ня та участь у ді­яль­но­сті ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, що ста­ли пре­дме­том сер­йо­зно­го за­не­по­ко­є­н­ня екс­пер­тів Ра­ди адво­кат­ських асо­ці­а­цій та пра­во­вих то­ва­риств Єв­ро­пи, а та­кож Між­на­ро­дної ко­мі­сії юри­стів.

Ма­є­мо на­дію, що цьо­го ра­зу за­трим­ка з опри­лю­дне­н­ням змін до ПАЕ не бу­ла ви­кли­ка­на сут­тє­вим ко­ри­гу­ва­н­ням текс­ту но­вої ре­да­кції ПАЕ вже пі­сля її за­твер­дже­н­ня Зві­тно-ви­бор­ним з’їздом адво­ка­тів Укра­ї­ни 09.06.2017 р.

Да­лі бу­де…

«Ма­те­рі­ал, ви­кла­де­ний у цій стат­ті – це осо­би­сті по­гля­ди ав­то­ра. Во­ни не є офі­цій­ною по­зи­ці­єю про­гра­ми «Адво­кат Май­бу­тньо­го», Асо­ці­а­ції прав­ни­ків Укра­ї­ни, Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня адво­ка­тів, які на­да­ють без­опла­тну пра­во­ву до­по­мо­гу, про­е­кту «До­сту­пна та які­сна пра­во­ва до­по­мо­га в Укра­ї­ні», Ка­над­сько­го бю­ро між­на­ро­дної осві­ти або Уря­ду Ка­на­ди».

Дми­тро КУХНЮК, екс­перт про­гра­ми «Адво­кат Май­бу­тньо­го», адво­кат, к.ю.н., до­цент ка­фе­дри но­та­рі­аль­но­го та ви­ко­нав­чо­го про­це­су і адво­ка­ту­ри КНУ ім. Та­ра­са Шев­чен­ка, ке­ру­ю­чий пар­тнер АО «Мель­ник, Кухнюк і пар­тне­ри»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.