Пра­кти­чне за­сто­су­ва­н­ня Ти­по­вої ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­гра­ми юри­ди­чної осо­би

або Пра­кти­чне за­сто­су­ва­н­ня Ти­по­вої ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­гра­ми юри­ди­чної осо­би Ри­зик при­хо­дить від не­зна­н­ня то­го, що ви ро­би­те. Уор­рен Баф­фет

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Не­да­рем­но одні­єю з го­лов­них про­блем су­ча­сно­сті вва­жа­є­ться ко­ру­пція, яка здій­снює не­га­тив­ний вплив на еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня та ін­ве­сти­цій­ну при­ва­бли­вість дер­жа­ви. Фор­му­ва­н­ня та ре­а­лі­за­ція ефе­ктив­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки по­вин­ні спри­я­ти ство­рен­ню імі­джу Укра­ї­ни як дер­жа­ви, що актив­но про­ти­діє ко­ру­пцій­ним про­я­вам як в пу­блі­чно­му, так і у при­ва­тно­му се­кто­рі.

Ва­жли­вим ін­стру­мен­том впро­ва­дже­н­ня та ре­а­лі­за­ції за­хо­дів за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції в при­ва­тно­му се­кто­рі є за­твер­дже­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­гра­ми юри­ди­чної осо­би, що яв­ляє со­бою ком­плекс пра­вил, стан­дар­тів і про­це­дур що­до ви­яв­ле­н­ня, про­ти­дії та за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції у ді­яль­но­сті юри­ди­чної осо­би.

Ч. 2 ст. 62 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції» ви­зна­чає пе­ре­лік юри­ди­чних осіб, для яких ан­ти­ко­ру­пцій­ні про­гра­ми за­твер­джу­ю­ться в обов’яз­ко­во­му по­ряд­ку:

• дер­жав­ні, ко­му­наль­ні під­при­єм­ства, го­спо­дар­ські то­ва­ри­ства (в яких дер­жав­на або ко­му­наль­на час­тка пе­ре­ви­щує 50%), де се­ре­дньо­облі­ко­ва чи­сель­ність пра­ців­ни­ків за зві­тний (фі­нан­со­вий) рік пе­ре­ви­щує 50 осіб, а об­сяг ва­ло­во­го до­хо­ду від ре­а­лі­за­ції про­ду­кції (ро­біт, по­слуг) за цей пе­рі­од пе­ре­ви­щує 70 млн грн;

• юри­ди­чні осо­би, які є уча­сни­ка­ми по­пе­ре­дньої ква­лі­фі­ка­ції, уча­сни­ка­ми про­це­ду­ри за­ку­пів­лі від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про здій­сне­н­ня дер­жав­них за­ку­пі­вель», якщо вар­тість за­ку­пів­лі то­ва­ру (то­ва­рів), по­слу­ги (по­слуг), ро­біт до­рів­нює або пе­ре­ви­щує 20 млн грн.

При цьо­му для остан­ніх від­су­тність ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­гра­ми має на­слід­ком від­мо­ву в уча­сті у про­це­ду­рі за­ку­пів­лі та від­хи­лен­ні тен­дер­ної про­по­зи­ції згі­дно зі ст. 17 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пу­блі­чні за­ку­пів­лі».

На пер­ший по­гляд, в умо­вах три­ва­ло­го си­стем­но­го (еко­но­мі­чно­го, по­лі­ти­чно­го, пра­во­во­го, ор­га­ні­за­цій­но­го та іде­о­ло­гі­чно­го) пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду обов’яз­ко­ве за­про­ва­дже­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­них про­грам для бі­зне­су мо­же зда­ва­ти­ся чер­го­вою «бю­ро­кра­ти­чною» ви­мо­гою за­ко­но­дав­ця. Во­дно­час сві­то­ва пра­кти­ка свід­чить, що впро­ва­дже­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­них про­грам для юри­ди­чних осіб є ді­є­вим ін­стру­мен­том для ство­ре­н­ня си­сте­ми за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції, ви­яв­ле­н­ня та по­до­ла­н­ня її со­ці­аль­них пе­ред­умов і на­слід­ків.

За­кон Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції» ви­зна­чає ли­ше за­галь­ні ви­мо­ги до ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­гра­ми юри­ди­чної осо­би. З ме­тою ство­ре­н­ня та за­про­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні мі­ні­маль­них стан­дар­тів для ви­ще­вка­за­них юри­ди­чних осіб, до­три­ма­н­ня яких є обов’яз­ко­вим для від­по­від­но­сті їхньої ді­яль­но­сті ан­ти­ко­ру­пцій­ним прин­ци­пам, вста­нов­ле­ним За­ко­ном, між­на­ро­дни­ми акта­ми та стан­дар­та­ми у цій сфе­рі, На­ціо­наль­не агент­ство з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції 02.03.2017 р. сво­їм рі­ше­н­ням за­твер­ди­ло Ти­по­ву ан­ти­ко­ру­пцій­ну про­гра­му юри­ди­чної осо­би (да­лі – Ти­по­ва ан­ти­ко­ру­пцій­на про­гра­ма).

Ва­жли­во за­зна­чи­ти, що Ти­по­ва ан­ти­ко­ру­пцій­на про­гра­ма бу­ла роз­ро­бле­на спіль­но з фа­хів­ця­ми про­е­кту Про­гра­ми роз­ви­тку ООН в Укра­ї­ні «Про­зо­рість та до­бро­че­сність пу­блі­чно­го се­кто­ру» з ура­ху­ва­н­ням між­на­ро­дно­го стан­дар­ту ISO 37001 «Anti-bribery management systems», ін­ших між­на­ро­дних актів та стан­дар­тів у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції се­ред юри­ди­чних осіб дер­жав­но­го та при­ва­тно­го се­кто­ру еко­но­мі­ки. Про­ект Ти­по­вої ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­гра­ми був опра­цьо­ва­ний фа­хів­ця­ми Аме­ри­кан­ської тор­го­вель­ної па­ла­ти в Укра­ї­ні, Єв­ро­пей­ської Бі­знес Асо­ці­а­ції та Ра­ди бі­знес-ом­буд­сме­на.

Ти­по­ва ан­ти­ко­ру­пцій­на про­гра­ма пе­ред­ба­чає за­без­пе­че­н­ня юри­ди­чною осо­бою роз­роб­ки та вжи­т­тя за­хо­дів, які є не­об­хі­дни­ми та до­ста­тні­ми для за­по­бі­га­н­ня, ви­яв­ле­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції у ді­яль­но­сті та­кої юри­ди­чної осо­би. На­сам­пе­ред, до та­ких за­хо­дів на­ле­жить пе­рі­о­ди­чна оцін­ка ко­ру­пцій­них ри­зи­ків у ді­яль­но­сті юри­ди­чної осо­би, а са­ме: вну­трі­шня (яка про­во­ди­ться що­най­мен­ше один раз на рік) та зов­ні­шня оцін­ка ко­ру­пцій­них ри­зи­ків (яку про­во­дять ор­га­ні­за­ції, що на­да­ють ау­ди­тор­ські, юри­ди­чні чи кон­сал­тин­го­ві по­слу­ги, або не­за­ле­жні екс­пер­ти).

Та­кож не слід за­бу­ва­ти про та­кий ме­ха­нізм про­ти­дії ко­ру­пції як ан­ти­ко­ру­пцій­ні стан­дар­ти та про­це­ду­ри в ді­яль­но­сті юри­ди­чної осо­би, до яких на­ле­жить, се­ред ін­шо­го, ан­ти­ко­ру­пцій­на пе­ре­вір­ка ді­ло­вих пар­тне­рів. Та­ку ан­ти­ко­ру­пцій­ну пе­ре­вір­ку на­яв­них або по­тен­цій­них ді­ло­вих пар­тне­рів юри­ди­чної осо­би про­во­дить по­са­до­ва осо­ба юри­ди­чної осо­би, від­по­від­аль­на за ре­а­лі­за­цію Ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­гра­ми (да­лі – упов­но­ва­же­ний).

Са­ме упов­но­ва­же­ний пе­ре­ві­ряє, чи має ді­ло­вий пар­тнер ре­пу­та­цію суб’єкта, ді­яль­ність яко­го пов’яза­на з ко­ру­пці­єю (на­віть за від­су­тно­сті від­по­від­них су­до­вих рі­шень), а та­кож чи не бу­де ді­ло­вий пар­тнер ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся як по­се­ре­дник для пе­ре­да­чі тре­тім осо­бам або для отри­ма­н­ня від тре­тіх осіб не­пра­во­мір­ної ви­го­ди. Вар­то за­зна­чи­ти, що юри­ди­чна осо­ба са­мо­стій­но мо­же ви­зна­чи­ти основ­ні кри­те­рії про­ве­де­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­ної пе­ре­вір­ки ді­ло­вих пар­тне­рів та по­ря­док її про­ве­де­н­ня.

За ре­зуль­та­та­ми ан­ти­ко­ру­пцій­ної пе­ре­вір­ки ді­ло­во­го пар­тне­ра юри­ди­чної осо­би упов­но­ва­же­ний скла­дає пи­сьмо­ву ре­ко­мен­да­цію ке­рів­ни­ку. У ра­зі не­га­тив­ної ре­ко­мен­да­ції упов­но­ва­же­но­го для про­дов­же­н­ня або по­ча­тку пра­во­від­но­син із та­ким ді­ло­вим пар­тне­ром ке­рів­ник має ухва­ли­ти об­ґрун­то­ва­не рі­ше­н­ня з цьо­го пи­та­н­ня.

Слід за­зна­чи­ти, що ан­ти­ко­ру­пцій­на пе­ре­вір­ка ді­ло­во­го пар­тне­ра є над­зви­чай­но ва­жли­вим ін­стру­мен­том, який до­зво­ляє не ли­ше за­по­бі­га­ти, ви­яв­ля­ти та про­ти­ді­я­ти ко­ру­пції, а й до­по­ма­гає уни­ка­ти пра­во­від­но­син із суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня, що мо­жуть мі­сти­ти еко­но­мі­чні й ре­пу­та­цій­ні за­гро­зи для юри­ди­чної осо­би.

Ін­ши­ми не менш ва­жли­ви­ми ан­ти­ко­ру­пцій­ни­ми стан­дар­та­ми та про­це­ду­ра­ми є про­ве­де­н­ня на­вчаль­них за­хо­дів з пи­тань за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції; ме­ха­нізм по­ві­дом­ле­н­ня про ви­яв­ле­н­ня ознак по­ру­ше­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­гра­ми, ознак вчи­не­н­ня ко­ру­пцій­но­го або пов’яза­но­го з ко­ру­пці­єю пра­во­по­ру­ше­н­ня, а та­кож кон­фі­ден­цій­ність та­ких по­ві­дом­лень та за­хист ви­кри­ва­чів; про­це­ду­ра роз­гля­ду по­ві­дом­лень ви­кри­ва­чів, вклю­ча­ю­чи вну­трі­шнє роз­слі­ду­ва­н­ня і на­кла­де­н­ня ди­сци­плі­нар­них стя­гнень то­що.

От­же, Ти­по­ва ан­ти­ко­ру­пцій­на про­гра­ма пре­зю­мує, що юри­ди­чна осо­ба, при­йма­ю­чи ан­ти­ко­ру­пцій­ну про­гра­му, про­го­ло­шує від­по­від­ність її ді­яль­но­сті прин­ци­пу ну­льо­вої то­ле­ран­тно­сті до будь-яких про­я­вів ко­ру­пції, згі­дно з яким її пра­ців­ни­ки, по­са­до­ві осо­би у сво­їй вну­трі­шній ді­яль­но­сті та пра­во­від­но­си­нах з ді­ло­ви­ми пар­тне­ра­ми (в то­му чи­слі з ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди, мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня) вжи­ва­ти­муть всіх за­кон­них за­хо­дів що­до за­по­бі­га­н­ня, ви­яв­ле­н­ня, про­ти­дії ко­ру­пції та пов’яза­ним з нею ді­я­ми.

Ім­пле­мен­та­ція Ти­по­вої ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­гра­ми до­зво­лить вдо­ско­на­ли­ти ком­пла­єнс-по­лі­ти­ку юри­ди­чних осіб, спря­мо­ва­ну на за­по­бі­га­н­ня та по­пе­ре­дже­н­ня вчи­не­н­ня їхні­ми пра­ців­ни­ка­ми ко­ру­пцій­них чи пов’яза­них з ни­ми пра­во­по­ру­шень, а та­кож на за­без­пе­че­н­ня від­по­від­но­сті ді­яль­но­сті юри­ди­чної осо­би ви­мо­гам ан­ти­ко­ру­пцій­но­го за­ко­но­дав­ства.

Вар­то за­зна­чи­ти, що існу­ють Ме­то­ди­чні ре­ко­мен­да­ції що­до під­го­тов­ки та ре­а­лі­за­ції ан­ти­ко­ру­пцій­них про­грам юри­ди­чних осіб (Рі­ше­н­ня НАЗК від 22.09.2017 р. №734, озна­йо­ми­ти­ся мо­жна на сай­ті агент­ства), в яких сфор­му­льо­ва­ні клю­чо­ві по­ясне­н­ня, які мо­жуть бу­ти ко­ри­сни­ми для біль­шо­сті юри­ди­чних осіб, що по­чи­на­ють роз­роб­ку або вдо­ско­на­ле­н­ня вла­сної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­гра­ми.

Не слід за­бу­ва­ти про ан­ти­ко­ру­пцій­ні стан­дар­ти в ді­яль­но­сті юр­осо­би як ме­ха­нізм про­ти­дії ко­ру­пції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.