Пра­цюй нев­пин­но!

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА АВТОРИ НОМЕРА - Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

На­пе­ре­до­дні про­фе­сій­но­го свя­та ми ви­рі­ши­ли роз­по­ві­сти не ли­ше про про­бле­ми, пов’яза­ні з су­до­вою си­сте­мою та су­до­чин­ством, але й обго­во­ри­ти пи­та­н­ня про­фе­сій­ної ети­ки прав­ни­ків та на­да­ти пра­кти­чні по­ра­ди по­бу­до­ви від­но­син із клі­єн­та­ми. Адже одні клі­єн­ти вва­жа­ють се­бе до­ста­тньо обі­зна­ни­ми у га­лу­зі пра­ва та на­по­ля­га­ють на сво­їх ва­рі­ан­тах ви­рі­ше­н­ня про­блем­ної си­ту­а­ції, щоб юри­сти, всу­пе­реч усім нор­мам та пра­ви­лам, зро­би­ли все са­ме так, як во­ни то­го ба­жа­ють. Ін­ші клі­єн­ти, нав­па­ки, пра­гнуть отри­ма­ти уні­вер­саль­ну пра­во­ву по­ра­ду на всі ви­пад­ки жи­т­тя. Про­те чи існу­ють уні­вер­саль­ні по­ра­ди, як юри­сту по­во­ди­ти се­бе з клі­єн­том?

Не менш ва­жли­вою для су­ча­сно­го юри­ста є мо­жли­вість зни­зи­ти ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки як у вла­сній ком­па­нії, так і для бі­зне­су клі­єн­та. То­му ми про­дов­жу­є­мо ді­ли­ти­ся по­ра­да­ми від НАЗК. Цьо­го ра­зу роз­кри­є­мо пи­та­н­ня що­до пра­кти­чно­го за­сто­су­ва­н­ня Ти­по­вої ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­гра­ми юри­ди­чної осо­би.

Ша­нов­ні юри­сти, са­ме ви по­вин­ні пер­ши­ми вті­лю­ва­ти змі­ни, вста­нов­лю­ва­ти про­фе­сій­ні та ети­чні стан­дар­ти, сво­їм при­кла­дом ви­хо­ву­ва­ти в су­спіль­стві по­ва­гу до вер­хо­вен­ства пра­ва. Однак це кро­пі­тка пра­ця, то­му по­трі­бно пра­цю­ва­ти нев­пин­но!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.