AEQUO кон­суль­тує між­на­ро­дну фі­нан­со­ву ор­га­ні­за­цію у зв’яз­ку з ре­стру­кту­ри­за­ці­єю ба­га­то­міль­йон­но­го кре­ди­ту

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА IN-HOUSE НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

AEQUO кон­суль­ту­ва­ла між­на­ро­дну фі­нан­со­ву ор­га­ні­за­цію з пи­тань укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства у зв’яз­ку з ре­стру­кту­ри­за­ці­єю ба­га­то­міль­йон­но­го кре­ди­ту, на­да­но­го одно­му з про­від­них в Укра­ї­ні ви­ро­бни­ків за­со­бів для при­би­ра­н­ня та під­три­ма­н­ня чи­сто­ти в до­мі. Ре­стру­кту­ри­за­ція охо­плю­ва­ла про­дов­же­н­ня тер­мі­ну по­га­ше­н­ня кре­ди­ту, про­дов­же­н­ня стро­ку дії на­яв­них за­без­пе­чень та оформ­ле­н­ня но­вих за­без­пе­чу­валь­них до­ку­мен­тів.

Юри­сти AEQUO взя­ли участь у під­го­тов­ці та по­го­джен­ні тран­за­кцій­ної до­ку­мен­та­ції, кон­тро­лю­ва­ли ви­ко­на­н­ня по­пе­ре­дніх умов для ре­стру­кту­ри­за­ції, на­да­ли юри­ди­чний ви­сно­вок на ко­ристь по­зи­чаль­ни­ка, а та­кож кон­суль­ту­ва­ли з ін­ших пи­тань, пов’яза­них з тран­за­кці­єю.

Ко­ман­да AEQUO пра­цю­ва­ла у скла­ді стар­ших юри­стів Єв­ге­на Бло­ка та Де­ни­са Куль­га­во­го, під за­галь­ним ке­рів­ни­цтвом пар­тне­ра Юлії Кир­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.