Астерс – пар­тнер ін­ку­ба­цій­ної про­гра­ми фін­тех-стар­та­пів Open Banking Lab

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА IN-HOUSE НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Юри­ди­чна фір­ма «Астерс» ви­сту­пає пар­тне­ром но­вої ін­ку­ба­цій­ної про­гра­ми для стар­та­пів у сфе­рі фі­нан­со­вих те­хно­ло­гій Open Banking Lab.

Іні­ці­а­ти­ву за­по­ча­тку­ва­ли OTP Bank (один з най­біль­ших іно­зем­них бан­ків в Укра­ї­ні) та 1991 Open Data Incubator (не­ко­мер­цій­ний ін­ку­ба­тор про­е­ктів на осно­ві ве­ли­ких та від­кри­тих да­них) за під­трим­ки На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни.

Open Banking Lab – пер­ша в Укра­ї­ні іні­ці­а­ти­ва, що про­су­ває кон­це­пцію від­кри­то­го бан­кін­гу. В рам­ках ці­єї про­гра­ми 1991 Open Data Incubator під­три­му­ва­ти­ме стар­та­пи, що роз­ро­бля­ють про­ду­кти на осно­ві від­кри­тих бан­ків­ських да­них. Ге­не­раль­ним пар­тне­ром і спон­со­ром про­е­кту став OTP Bank. До­ступ до Open Data та кор­по­ра­тив­них API на­да­дуть На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни та OTP Bank.

ЮФ «Астерс» ста­ла юри­ди­чним пар­тне­ром іні­ці­а­ти­ви, а пар­тнер фір­ми Оле­ксій Хо­мя­ков ви­сту­пить у ро­лі одно­го з мен­то­рів для уча­сни­ків ін­ку­ба­цій­ної про­гра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.