Спра­ве­дли­ве су­до­чин­ство – об’єктив­на не­ре­аль­ність?

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА IN-HOUSE НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС - Кон­вен­ція). КПК Укра­ї­ни),

«Ко­жен має пра­во на спра­ве­дли­вий і пу­блі­чний роз­гляд йо­го спра­ви впро­довж ро­зум­но­го стро­ку не­за­ле­жним і без­сто­рон­нім су­дом, вста­нов­ле­ним за­ко­ном, який ви­рі­шить спір що­до йо­го прав та обов’яз­ків ци­віль­но­го ха­ра­кте­ру або вста­но­вить об­ґрун­то­ва­ність будь-яко­го ви­су­ну­то­го про­ти ньо­го кри­мі­наль­но­го обви­ну­ва­че­н­ня», – са­ме так ви­зна­чає пра­во на спра­ве­дли­вий суд ст. 6 Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод (да­лі –

Я не го­то­вий го­во­ри­ти про су­до­ве ви­рі­ше­н­ня спо­рів ци­віль­но­го ха­ра­кте­ру, але як адво­кат у кри­мі­наль­них спра­вах мо­жу чі­тко ска­за­ти одне – спра­ве­дли­вий суд у процесі роз­гля­ду кри­мі­наль­но­го обви­ну­ва­че­н­ня в Укра­ї­ні ско­рі­ше фан­та­сти­ка, ніж ре­аль­ність.

Спра­ве­дли­вий слід­чий су­д­дя

Вра­хо­ву­ю­чи пев­ні про­це­су­аль­ні мо­мен­ти чин­но­го Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі –

пер­шим ета­пом зна­йом­ства зі «спра­ве­дли­вим» су­дом ви­сту­пає ста­дія до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня. Згі­дно з КПК Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­ний су­до­вий кон­троль за до­три­ма­н­ням прав, сво­бод та ін­те­ре­сів осіб у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні. Здій­сню­є­ться він слід­чим суд­дею – це су­д­дя су­ду пер­шої ін­стан­ції (в де­яких ви­пад­ках – апе­ля­цій­но­го су­ду), до пов­но­ва­жень яко­го на­ле­жить здій­сне­н­ня вка­за­но­го кон­тро­лю у по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му КПК Укра­ї­ни. На жаль, він най­більш від­да­ле­ний від ка­те­го­рії «спра­ве­дли­вий суд».

Мо­жли­во, де­я­кі ко­ле­ги не по­го­дя­ться зі мною сто­сов­но від­не­се­н­ня ді­яль­но­сті слід­чих суд­дів до «роз­гля­ду спра­ви», пе­ред­ба­че­но­го ст. 6 Кон­вен­ції, але оскіль­ки ді­яль­ність здій­сню­є­ться суд­дею (на­віть і слід­чим), вва­жаю, це без­по­се­ре­дньо сто­су­є­ться прин­ци­пів ді­яль­но­сті су­ду та пра­ва на спра­ве­дли­вий суд. Моя по­зи­ція під­крі­плю­є­ться рі­ше­н­ня­ми Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни.

Наш кри­мі­наль­ний про­цес не на­ді­ляє ши­ро­ким ко­лом прав ін­ших йо­го уча­сни­ків, окрім пі­до­зрю­ва­но­го, обви­ну­ва­че­но­го, по­тер­пі­ло­го та сто­ро­ну обви­ну­ва­че­н­ня. Ви­хо­дить, що при фор­маль­но­му під­хо­ді до фор­му­лю­вань ст. 6 Кон­вен­ції ін­ші уча­сни­ки кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, які не до­хо­дять до ста­дії пі­до­зри та обви­ну­ва­че­н­ня, бу­ли б по­збав­ле­ні кон­вен­цій­но­го пра­ва на спра­ве­дли­вий суд, що є не­при­пу­сти­мим.

Так у чо­му ж по­ля­гає за­зна­че­ний ви­ще су­до­вий кон­троль за до­три­ма­н­ням прав, сво­бод та ін­те­ре­сів осіб у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні?

Пов­но­ва­же­н­ня слід­чо­го суд­ді ре­а­лі­зу­ю­ться у ко­жно­му (на­віть най­ба­наль­ні­шо­му) кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні. Адже він роз­гля­дає пи­та­н­ня що­до тим­ча­со­во­го до­сту­пу до ре­чей та до­ку­мен­тів, їх ви­лу­че­н­ня (фа­кти­чно, ви­їм­ка до­ку­мен­тів), тим­ча­со­во­го обме­же­н­ня у ко­ри­сту­ван­ні пра­вом ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ним за- со­бом або су­дном, по­лю­ва­н­ня, здій­сне­н­ня під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті (на ща­стя, на­ші пра­во­охо­рон­ці не ча­сті го­сті в су­ді з кло­по­та­н­ня­ми та­кої ка­те­го­рії), від­сто­ро­не­н­ня від по­са­ди, аре­шту май­на, обра­н­ня за­по­бі­жних за­хо­дів, до­зво­лів на про­ве­де­н­ня об­шу­ку, огля­ду у жи­тлі чи ін­шо­му во­ло­дін­ні осо­би, при­зна­че­н­ня екс­пер­ти­зи (у ра­зі від­су­тно­сті у сто­ро­ни мо­жли­во­сті про­ве­сти її вла­сним ко­штом), при­му­со­во­го ві­ді­бра­н­ня зраз­ків для про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи та до­зво­лів на про­ве­де­н­ня май­же всіх ви­дів не­гла­сних слід­чих (роз­шу­ко­вих) дій.

Як ба­чи­те, жо­дне про­ва­дже­н­ня не­мо­жли­ве без уча­сті слід­чо­го суд­ді. Сто­ро­на обви­ну­ва­че­н­ня (рід­ше – за­хи­сту) звер­та­є­ться до ньо­го ре­гу­ляр­но. То­му по­стає пи­та­н­ня: «Чи спра­ве­дли­во здій­сню­є­ться роз­гляд слід­чи­ми су­д­дя­ми?».

До­ступ, об­шук та арешт

Від­по­від­но до ст. 2 КПК Укра­ї­ни, одним із зав­дань кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня є охо­ро­на прав, сво­бод та за­кон­них ін­те­ре­сів уча­сни­ків кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, щоб до ко­жно­го уча­сни­ка кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня бу­ла за­сто­со­ва­на на­ле­жна пра­во­ва про­це­ду­ра.

На жаль, най­по­ши­ре­ні­ші рі­ше­н­ня слід­чо­го суд­ді (про про­ве­де­н­ня тим­ча­со­во­го до­сту­пу до ре­чей і до­ку­мен­тів із пра­вом їх ви­лу­че­н­ня, арешт май­на та до­звіл на про­ве­де­н­ня об­шу­ку) ви­кли­ка­ють са­ме це пи­та­н­ня в го­ло­вах лю­дей та пред­став­ни­ків ком­па­ній, які зав­дя­ки слід­чо­му суд­ді, по­при свою во­лю, ста­ють уча­сни­ка­ми кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня.

За тлу­ма­чним слов­ни­ком, спра­ве­дли­вість – це пра­виль­не, об’єктив­не, не­упе­ре­дже­не став­ле­н­ня до ко­го-не­будь або чо­го-не­будь. По­годь­те­ся, це схо­же на ті прин­ци­пи та озна­ки, яких має до­три­му­ва­ти­ся су­д­дя та суд, яким по­вин­но від­по­від­а­ти рі­ше­н­ня су­ду.

Від­по­від­но до ст. 22 КПК Укра­ї­ни, суд має збе­рі­га­ти об’єктив­ність та не­упе­ре­дже­ність під час роз­гля­ду спра­ви. Згі­дно зі ст. 370 КПК Укра­ї­ни, су­до­ве рі­ше­н­ня по­вин­но бу­ти за­кон­ним, об­ґрун­то­ва­ним та вмо­ти­во­ва­ним. Об­ґрун­то­ва­ним є рі­ше­н­ня, ухва­ле­не су­дом на під­ста­ві об’єктив­но з’ясо­ва­них об­ста­вин, які під­твер­дже­ні до­ка­за­ми, до­слі­дже­ни­ми під час су­до­во­го роз­гля­ду та оці­не­ни­ми су­дом від­по­від­но до ст. 94 КПК Укра­ї­ни.

У свою чер­гу, ст. 94 КПК Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає, що слід­чий су­д­дя, суд за сво­їм вну­трі­шнім пе­ре­ко­на­н­ням, яке ґрун­ту­є­ться на все­бі­чно­му, пов­но­му й не­упе­ре­дже­но­му до­слі­джен­ні всіх об­ста­вин кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, ке­ру­ю­чись за­ко­ном, оці­ню­ють ко­жний до­каз із по­зи­ції на­ле­жно­сті, допу­сти­мо­сті, до­сто­вір­но­сті, а су­ку­пність зі­бра­них до­ка­зів – з по­зи­ції до­ста­тно­сті та вза­є­мозв’яз­ку для прийня­т­тя від­по­від­но­го про­це­су­аль­но­го рі­ше­н­ня.

Вка­за­ні за­са­ди мі­стя­ться та­кож у По­ряд­ку роз­гля­ду кло­по­тань про тим­ча­со­вий до­ступ, об­шук та арешт. Ст. 132 КПК Укра­ї­ни ви­ма­гає від слід­чо­го суд­ді пе­ре­ві­ри­ти об­ґрун­то­ва­ність пі­дозр у вчи­нен­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, ви­прав­да­ність та­ко­го сту­пе­ню втру­ча­н­ня у пра­ва та сво­бо­ди осо­би, вра­ху­ва­ти мо­жли­вість без за­сто­со­ва­но­го за­хо­ду за­без­пе­че­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня отри­ма­ти ре­чі й до­ку­мен­ти.

Ст. 163 КПК Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає йо­го обов’язок роз­гля­да­ти кло­по­та­н­ня за уча­стю сто­ро­ни кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, яка по­да­ла кло­по­та­н­ня, та осо­би, у во­ло­дін­ні якої зна­хо­дя­ться ре­чі й до­ку­мен­ти. На­справ­ді, ні­ко­го не ви­кли­ка­ють, при­кри­ва­ю­чись на­яв­ні­стю до­ста­тніх під­став вва­жа­ти, що існує ре­аль­на за­гро­за змі­ни або зни­ще­н­ня ре­чей чи до­ку­мен­тів. На­при­клад, на дум­ку слід­чих суд­дів, банк зни­щу­ва­ти­ме ма­те­рі­а­ли спра­ви, за які він не­се від­по­від­аль­ність у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні, що бан­ку за­га­лом не сто­су­є­ться. Якось я при­йшов на су­до­ве за­сі­да­н­ня про роз­гляд кло­по­та­н­ня слід­чо­го що­до тим­ча­со­во­го до­сту­пу до до­ку­мен­тів, які мі­сять бан­ків­ську та­єм­ни­цю, ді­знав­шись про ньо­го від слід­чо­го. По­див слід­чо­го суд­ді важ­ко пе­ре­да­ти! Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що нор­ма про ви­клик во­ло­діль­ця є мер­твою.

Від­по­від­но до ч. 5 ст. 163 КПК Укра­ї­ни, слід­чий су­д­дя по­ви­нен пе­ре­свід­чи­ти­ся у на­яв­но­сті пев­них об­ста­вин, се­ред яких, зокре­ма, що ре­чі або до­ку­мен­ти пе­ре­бу­ва­ють чи мо­жуть пе­ре­бу­ва­ти у во­ло­дін­ні від­по­від­ної фі­зи­чної або юри­ди­чної осо­би. Як су­д­дя з’ясо­вує вка­за­ну об­ста­ви­ну за від­су­тно­сті осо­би, в якої во­ни пе­ре­бу­ва­ють, не­ві­до­мо.

Та­кож слід­чі суд­ді не з’ясо­ву­ють чі­ткий пе­ре­лік ре­чей та до­ку­мен­тів, не­зва­жа­ю­чи на не­об­хі­дність за­зна­че­н­ня в ухва­лі на­зви, опи­су, ін­ших ві­до­мо­стей, які да­ють мо­жли­вість ви­зна­чи­ти ре­чі та до­ку­мен­ти, до яких по­ви­нен бу­ти на­да­ний тим­ча­со­вий до­ступ (п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК Укра­ї­ни).

З аре­штом май­на си­ту­а­ція ще ці­ка­ві­ша. Одні­єю з під­став аре­шту, що най­ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­ву­є­ться, є збе­ре­же­н­ня ре­чо­вих до­ка­зів. Згі­дно з ч. 2 ст. 173 КПК Укра­ї­ни, слід­чий су­д­дя, ви­рі­шу­ю­чи пи­та­н­ня про арешт май­на, по­ви­нен вра­хо­ву­ва­ти, се­ред ін­шо­го, мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня май­на як до­ка­зу в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні (якщо арешт май­на на­кла­да­є­ться у ви­пад­ку, пе­ред­ба­че­но­му п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Укра­ї­ни).

При цьо­му ч. 3 ст. 170 КПК Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає, що арешт на­кла­да­є­ться на май­но будь-якої фі­зи­чної або юри­ди­чної осо­би, за на­яв­но­сті до­ста­тніх під­став вва­жа­ти, що во­но від­по­від­ає кри­те­рі­ям, за­зна­че­ним у ст. 98 КПК Укра­ї­ни.

Ч. 1 ст. 98 КПК Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає, що ре­чо­ви­ми до­ка­за­ми є ма­те­рі­аль­ні об’єкти, які бу­ли зна­ря­д­дям вчи­не­н­ня кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, збе­ре­гли на со­бі йо­го слі­ди або мі­стять ін­ші ві­до­мо­сті, які мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні як до­каз фа­кту чи об­ста­вин, що вста­нов­лю­ю­ться під час кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, в то­му чи­слі пре­дме­ти, які бу­ли об’єктом кри­мі­наль­но про­ти­прав­них дій, гро­ші, цін­но­сті та ін­ші ре­чі, на­бу­ті кри­мі­наль­но про­ти­прав­ним шля­хом або отри­ма­ні юри­ди­чною осо­бою вна­слі­док вчи­не­н­ня кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.