Що­до не­об­хі­дно­сті ство­ре­н­ня Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА СУДОЧИНСТВО / СУДОВА СИСТЕМА - Іван ЛІЩИШИН, юрист ALEXANDROV&PARTNERS

Одним із най­більш дис­ку­сій­них пи­тань су­до­вої ре­фор­ми, що три­ває в Укра­ї­ні, за­ли­ша­є­ться не­об­хі­дність ство­ре­н­ня не­за­ле­жно­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. Однак з ко­жним днем змен­шу­є­ться за­пал пред­став­ни­ків вла­ди що­до йо­го ство­ре­н­ня, з’яв­ля­ю­ться про­по­зи­ції що­до змі­ни фор­ми з са­мо­стій­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду на ство­ре­н­ня окре­мих ан­ти­ко­ру­пцій­них па­лат у ме­жах ни­ні­шніх су­дів. Зокре­ма, та­ку по­зи­цію ви­сло­вив Пре­зи­дент Укра­ї­ни, ви­сту­па­ю­чи на від­крит­ті між­на­ро­дно­го фо­ру­му YES у м. Ки­є­ві.

Оче­ви­дно, що бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю для Укра­ї­ни є до­ле­но­сною, про­те спро­тив ство­рен­ню окре­мої су­до­вої лан­ки, що здій­сню­ва­ти­ме су­до­чин­ство що­до ко­ру­пцій­них пра­во­по­ру­шень, на сьо­го­дні є за­над­то зна­чним. Не­га­тив­ні від­гу­ки сто­сов­но ство­ре­н­ня Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду лу­на­ють, зокре­ма, від пред­став­ни­ків Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів та Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя. Про­тив­ни­ки ство­ре­н­ня окре­мої ан­ти­ко­ру­пцій­ної су­до­вої лан­ки на­зи­ва­ють та­кі основ­ні не­до­лі­ки:

• не­зна­чна кіль­кість справ, під­слі­дних На­ціо­наль­но­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро Укра­ї­ни, що ро­бить не­до­ре­чним ство­ре­н­ня окре­мо­го су­ду;

• пев­ною мі­рою не­від­по­від­ність ст. 125 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, якою пе­ред­ба­че­но, що су­до­устрій в Укра­ї­ні бу­ду­є­ться за прин­ци­па­ми те­ри­то­рі­аль­но­сті та спе­ці­а­лі­за­ції, а ство­ре­н­ня над­зви­чай­них та осо­бли­вих су­дів не до­пу­ска­є­ться. Во­дно­час від­су­тність окре­мо­го про­це­су­аль­но­го за­ко­ну для ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­до­чин­ства го­во­рить про те, що та­кий суд не є спе­ці­а­лі­зо­ва­ним у ро­зу­мін­ні по­ня­т­тя зов­ні­шньої спе­ці­а­лі­за­ції;

• за­ко­но­про­ект №6011 пе­ред­ба­чає, що пе­ре­гляд у ка­са­цій­но­му по­ряд­ку су­до­вих рі­шень Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду та Ан­ти­ко­ру­пцій­ної па­ла­ти Ка­са­цій­но­го кри­мі­наль­но­го су­ду Вер­хов­но­го Су­ду, що на­бу­ли за­кон­ної си­ли, здій­сню­є­ться Ве­ли­кою Па­ла­тою Вер­хов­но­го Су­ду ви­клю­чно з під­став вста­нов­ле­н­ня між­на­ро­дною су­до­вою уста­но­вою, юрис­ди­кція якої ви­зна­на Укра­ї­ною, по­ру­ше­н­ня Укра­ї­ною між­на­ро­дних зо­бов’язань під час ви­рі­ше­н­ня спра­ви ан­ти­ко­ру­пцій­ним су­дом (тоб­то зна­чно обме­жу­є­ться пра­во на ка­са­цій­не оскар­же­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня);

• не­об­хі­дність зна­чних бю­дже­тних і ча­со­вих ви­трат на ство­ре­н­ня но­во­го су­до­во­го ор­га­ну та йо­го об­слу­го- ву­ва­н­ня, у по­рів­нян­ні зі ство­ре­н­ням окре­мих па­лат в ни­ні­шніх су­дах.

На ство­рен­ні не­за­ле­жної лан­ки ан­ти­ко­ру­пцій­них су­дів в Укра­ї­ні на­по­ля­га­ють гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, по­са­до­ві осо­би Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу та США, Ве­не­ці­ан­ська ко­мі­сія, Transparency International то­що. До то­го ж ство­ре­н­ня не­за­ле­жно­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду є одні­єю з ви­мог Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду. Ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни актив­но про­па­гує не­об­хі­дність ство­ре­н­ня окре­мо­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, по­ясню­ю­чи не­ефе­ктив­ність ро­бо­ти но­во­утво­ре­них ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­нів са­ме від­су­тні­стю не­за­ле­жно­го су­до­во­го ор­га­ну, який би швид­ко та не­за­ле­жно роз­гля­дав на­прав­ле­ні до ньо­го ма­те­рі­а­ли.

Вар­то за­зна­чи­ти, не­що­дав­но Бол­га­рія ого­ло­си­ла про ство­ре­н­ня не­за­ле­жно­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, що роз­гля­да­ти­ме ко­ру­пцій­ні спра­ви, до яких при­че­тні мі­ні­стри, де­пу­та­ти пар­ла­мен­ту та ме­ри міст. Хо­ча йо­го ство­ре­н­ня зу­мов­ле­но фа­кти­чно най­біль­шим рів­нем ко­ру­пції се­ред дер­жав Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, не­уря­до­ві ор­га­ні­за­ції ви­сло­ви­ли по­бо­ю­ва­н­ня, що осо­бли­вий ста­тус ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду в Бол­га­рії при­зве­де до про­ти­ле­жно­го ефе­кту та зу­мо­вить йо­го за­ле­жність від по­лі­ти­чної вер­хів­ки.

За­га­лом, до­свід іно­зем­них кра­їн що­до ство­ре­н­ня окре­мо­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду вка­зує на де­яку су­пе­ре­чли­вість між очі­ку­ва­ним ефе­ктом від йо­го ство­ре­н­ня та ре­аль­ни­ми ре­зуль­та­та­ми. Ко­ли­шній держ­се­кре­тар США Джон Кер­рі за­зна­чив, що в роз­ви­не­них дер­жа­вах ко­жен суд є ан­ти­ко­ру­пцій­ним.

Однак, не­зва­жа­ю­чи на зна­чну кіль­кість ске­пти­ків, на при­кла­ді На- ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни мо­жна по­ба­чи­ти, що ство­ре­н­ня но­во­го ор­га­ну з до­ста­тньо не­за­ле­жним від­бо­ром пра­ців­ни­ків все ж та­ки дає по­зи­тив­ний ефект в укра­їн­ських ре­а­лі­ях. Оче­ви­дно, що не слід очі­ку­ва­ти ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ри­ву від На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни та Спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри на­віть у по­єд­нан­ні з но­во­утво­ре­ни­ми ан­ти­ко­ру­пцій­ни­ми су­да­ми, про­те що­най­мен­ше змен­ши­ться час су­до­во­го роз­гля­ду по­ді­бних справ, зна­чно збіль­ши­ться вар­тість будь-яко­го ко­ру­пцій­но­го впли­ву на суд­дів, що отри­му­ва­ти­муть суд­дів­ську ви­на­го­ро­ду в роз­мі­рі 75 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат для суд­дів пер­шої ін­стан­ції та 94 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат для суд­дів Ан­ти­ко­ру­пцій­ної па­ла­ти Ка­са­цій­но­го кри­мі­наль­но­го су­ду Вер­хов­но­го Су­ду. На по­ча­тку фун­кціо­ну­ва­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­ної лан­ки су­дів мо­жли­во на­віть спо­ді­ва­ти­ся на дій­сно не­за­ле­жний су­до­вий роз­гляд.

З огля­ду на ви­ще­вка­за­не, ство­ре­н­ня окре­мої лан­ки ан­ти­ко­ру­пцій­них су­дів на­справ­ді є ва­жли­вим кро­ком в су­ча­сних укра­їн­ських ре­а­лі­ях, на­віть якщо він спри­я­ти­ме кіль­ка­від­со­тко­во­му змен­шен­ню ко­ру­пції в дер­жа­ві, вра­хо­ву­ю­чи її за­галь­ні мас­шта­би. Па­ра­лель­но не­об­хі­дно онов­лю­ва­ти склад суд­дів­сько­го кор­пу­су в ни­ні­шніх су­дах, щоб з ча­сом в Укра­ї­ні ко­жен суд став ан­ти­ко­ру­пцій­ним, а та­кож зни­кла по­тре­ба в окре­мій ан­ти­ко­ру­пцій­ній су­до­вій лан­ці. Однак це пи­та­н­ня не одно­го ро­ку.

Про­я­вом двох рі­зних під­хо­дів до ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня не­об­хі­дно­сті ство­ре­н­ня та фор­му­ва­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду є два за­ко­но­про­е­кти, за­ре­є­стро­ва­ні у Вер­хов­ній Ра­ді

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.