Опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­дів, отри­ма­них за спад­ко­вим до­го­во­ром

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА СУДОЧИНСТВО / СУДОВА СИСТЕМА - Ігор БЄЛІЦЬКИЙ, ЦК Укра­ї­ни), Укра­ї­ни), ПК

Роз­гля­да­ю­чи пи­та­н­ня опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­ду, отри­ма­но­го пла­тни­ком по­да­тку за спад­ко­вим до­го­во­ром, Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба в ін­ди­ві­ду­аль­ній по­да­тко­вій кон­суль­та­ції від 11.09.2017 р. №183/ Ю/99-99-13-02-03-14/ІПК ді­йшла ви­снов­ків, з яки­ми ми не мо­же­мо по­го­ди­ти­ся.

Так, про­ана­лі­зу­вав­ши ст. 1302, 1304 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни від 16.01.2003 р. №435-IV (да­лі –

кон­тро­лю­ю­чий ор­ган ді­йшов ви­снов­ку, що спад­ко­вий до­го­вір є пра­во­чи­ном, який по­кла­дає на йо­го сто­ро­ни вза­єм­ні зо­бов’яза­н­ня, то­му за­ле­жно від умов, ви­зна­че­них у до­го­во­рі, в ро­зу­мін­ні По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни від 02.12.2010 р. №2755-VI (да­лі –

до­хід ви­ни­кає як у від­чу- жу­ва­ча з мо­мен­ту оформ­ле­н­ня вка­за­но­го до­го­во­ру, так і в на­бу­ва­ча пі­сля смер­ті від­чу­жу­ва­ча.

Вра­хо­ву­ю­чи та­кий ви­сно­вок, кон­тро­лю­ю­чий ор­ган за­зна­чив, що став­ка ПДФО, яка по­вин­на за­сто­со­ву­ва­ти­ся до та­ко­го до­хо­ду, ста­но­вить 18%. На на­шу дум­ку, це не від­по­від­ає нор­мам за­ко­но­дав­ства.

Про­це­ду­ра спад­ку­ва­н­ня, вклю­ча­ю­чи спад­ко­вий до­го­вір, ре­гу­лю­є­ться кни­гою VI ЦК Укра­ї­ни.

Ст. 1216 ЦК Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но, що спад­ку­ва­н­ням є пе­ре­хід прав та обов’яз­ків (спад­щи­ни) від фі­зи­чної осо­би, яка по­мер­ла (спад­ко­дав­ця), до ін­ших осіб (спад­ко­єм­ців). Спад­щи­ною, згі­дно із та­ким ви­зна­че­н­ням, є пра­ва та обов’яз­ки по­мер­лої осо­би.

Від­по­від­но до ст. 1302 ЦК Укра­ї­ни, за спад­ко­вим до­го­во­ром одна сто­ро­на (на­бу­вач) зо­бов’язу­є­ться ви­ко­ну­ва­ти роз­по­ря­дже­н­ня дру­гої сто­ро­ни (від­чу­жу­ва­ча), а у ра­зі йо­го смер­ті на­бу­ває пра­во вла­сно­сті на май­но від­чу­жу­ва­ча.

Однак умо­ва що­до ви­ко­на­н­ня на­бу­ва­чем пев­ної дії не обов’яз­ко­ва, оскіль­ки у ст. 1305 ЦК Укра­ї­ни мі­сти­ться дис­по­зи­тив­на нор­ма, що на­бу­вач у спад­ко­во­му до­го­во­рі мо­же бу­ти зо­бов’яза­ний вчи­ни­ти пев­ну дію май­но­во­го або не­май­но­во­го ха­ра­кте­ру до від­кри­т­тя спад­щи­ни або пі­сля її від­кри­т­тя. Та­ким чи­ном, до­го­во­ром мо­же бу­ти або пе­ред­ба­че­на умо­ва що­до ви­ко­на­н­ня пев­ної дії на­бу­ва­чем, або не пе­ред­ба­че­на.

Основ­ною озна­кою спад­ко­во­го до­го­во­ру є на­бу­т­тя на­бу­ва­чем пра­ва вла­сно­сті на май­но від­чу­жу­ва­ча у ра­зі смер­ті остан­ньо­го.

Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни у сво­є­му роз’яснен­ні від 12.02.2013 р. до­три­му­є­ться по­ді­бної по­зи­ції, за­зна­ча­ю­чи, що спад­ко­вий до­го­вір має по­двій­ну пра­во­ву при­ро­ду: він одно­ча­сно є роз­по­ря­дже­н­ням на ви­па­док смер­ті та до­го­во­ром, змі­стом яко­го об­умов­лю­ю­ться йо­го істо­тні умо­ви. Слід за­зна­чи­ти, що осо­би­стим роз­по­ря­дже­н­ням фі­зи­чної осо­би на ви­па­док сво­єї смер­ті, згі­дно зі ст. 1233 ЦК Укра­ї­ни, є за­по­віт, який ст. 1217 ЦК Укра­ї­ни ви­зна­ча­є­ться як один із ви­дів спад­ку­ва­н­ня.

Та­ким чи­ном, на­бу­т­тя пра­ва вла­сно­сті на май­но на­бу­ва­чем за спад­ко­вим до­го­во­ром є пе­ре­хо­дом спад­щи­ни від фі­зи­чної осо­би, яка по­мер­ла, до ін­шої осо­би, тоб­то спад­ку­ва­н­ням. Фа­кти­чно, ЦК Укра­ї­ни ро­зу­міє спад­ко­вий до­го­вір як один зі спосо­бів прийня­т­тя спад­щи­ни.

Оскіль­ки спад­ко­вий до­го­вір є спосо­бом прийня­т­тя спад­щи­ни, то до­хід у ви­гля­ді вар­то­сті отри­ма­но­го май­на за та­ким до­го­во­ром слід опо­да­тко­ву­ва­ти у по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му ст. 174 ПК Укра­ї­ни.

Що­до ста­вок, які за­сто­со­ву­ю­ться при опо­да­тку­ван­ні спад­щи­ни, за­зна­чи­мо, що ст. 174 ПК Укра­ї­ни ди­фе­рен­ці­ює їх за­сто­су­ва­н­ня за сту­пе­нем спо­рі­дне­н­ня між по­мер­лою осо­бою (спад­ко­дав­цем) та осо­бою, яка отри­мує спад­щи­ну, а та­кож за ре­зи­ден­тним ста­ту­сом цих осіб:

• 0% – вар­тість вла­сно­сті, що успад­ко­ву­є­ться чле­на­ми сім’ї спад­ко­дав­ця пер­шо­го та дру­го­го сту­пе­нів спо­рі­дне­н­ня;

• 5% – вар­тість будь- яко­го об’єкта спад­щи­ни, що успад­ко­ву­є­ться спад­ко­єм­ця­ми, які не є чле­на­ми сім’ї спад­ко­дав­ця пер­шо­го та дру­го­го сту­пе­нів спо­рі­дне­н­ня;

• 18% – для будь-яко­го об’єкта спад­щи­ни, що успад­ко­ву­є­ться спад­ко­єм­цем від спад­ко­дав­ця­не­ре­зи­ден­та, та для будь- яко­го об’єкта спад­щи­ни, що успад­ко­ву­є­ться спад­ко­єм­цем-не­ре­зи­ден­том від спад­ко­дав­ця-ре­зи­ден­та.

При цьо­му пра­во­ва під­ста­ва отри­ма­н­ня спад­щи­ни в ці­лях опо­да­тку­ва­н­ня не має значення. Тоб­то пра­ви­ла опо­да­тку­ва­н­ня одна­ко­ві для спад­щи­ни, отри­ма­ної за за­ко­ном, за­по­ві­том чи спад­ко­вим до­го­во­ром.

От­же, для ви­зна­че­н­ня став­ки ПДФО не­об­хі­дно ви­зна­чи­ти сту­пінь спо­рі­дне­н­ня між сто­ро­на­ми спад­ко­во­го до­го­во­ру, а та­кож їх ре­зи­ден­тний ста­тус.

Як на­слі­док, на на­шу дум­ку, у ра­зі отри­ма­н­ня май­на за спад­ко­вим до­го­во­ром ко­ре­ктно ве­сти мо­ву про опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­ду в ре­зуль­та­ті прийня­т­тя пла­тни­ком по­да­тку у спад­щи­ну май­на, згі­дно з по­ряд­ком, ви­зна­че­ним ст. 174 ПК Укра­ї­ни. Став­ка по­да­тку за­ле­жа­ти­ме від сту­пе­ня спо­рі­дне­но­сті сто­рін до­го­во­ру та їх ре­зи­дент­ства.

Ви­бір ре­жи­му опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­ду за спад­ко­вим до­го­во­ром як спад­щи­ни узго­джу­є­ться з пре­зум­пці­єю пра­во­мір­но­сті рі­шень пла­тни­ка по­да­тків, оскіль­ки по­двій­на пра­во­ва при­ро­да спад­ко­во­го до­го­во­ру, оче­ви­дно, ви­кли­кає не­о­дно­зна­чність тра­кту­ва­н­ня норм за­ко­но­дав­ства, що мо­же бу­ти ви­рі­ше­но ви­бо­ром одно­го з кіль­кох мо­жли­вих ва­рі­ан­тів опо­да­тку­ва­н­ня.

екс­перт TaxLink

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.