Зе­мель­не пи­та­н­ня у сфе­рі здій­сне­н­ня дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО - Ми­хай­ло СОРОКА, юрист AEQUO

Сьо­го­дні осо­бли­ва акту­аль­ність те­ми дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства (да­лі – ДПП) при здій­снен­ні ін­ве­сти­цій в еко­но­мі­ку Укра­ї­ни по­ясню­є­ться, на­сам­пе­ред, актив­ною та чі­ткою по­зи­ці­єю Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни що­до мо­дер­ні­за­ції та роз­ви­тку низ­ки ін­фра­стру­ктур­них про­е­ктів, зо­бов’яза­н­ня­ми Укра­ї­ни пе­ред МВФ про ви­ве­де­н­ня з-під дер­жав­но­го управ­лі­н­ня ком­па­ній з не­при­та­ман­ни­ми для пу­блі­чно­го се­кто­ру ви­да­ми ді­яль­но­сті, а та­кож все біль­шою за­ці­кав­ле­ні­стю іно­зем­них та вну­трі­шніх ін­ве­сто­рів до об’єктів дер­жав­ної вла­сно­сті на фо­ні по­зи­тив­них еко­но­мі­чних про­гно­зів для Укра­ї­ни.

Фор­ми ДПП та по­тре­ба оформ­ле­н­ня пра­ва на зем­лю

В біль­шо­сті ви­пад­ків ін­ве­сти­цій­но при­ва­бли­вий для при­ва­тно­го ін­ве­сто­ра актив дер­жа­ви є не­ру­хо­мим май­ном. За­ле­жно від фор­ми ДПП, під час ре­а­лі­за­ції про­е­кту мо­же по­ста­ти по­тре­ба оформ­ле­н­ня пра­ва на ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою. Якщо сто­ро­ни обе­руть фор­мою пар­тнер­ства управ­лі­н­ня не­ру­хо­мим май­ном чи спіль­ну ді­яль­ність, в якій вне­ском дер­жа­ви бу­де не­ру­хо­мість, то пи­та­н­ня оформ­ле­н­ня пра­ва на зе­мель­ну ді­лян­ку без­по­се­ре­дньо за при­ва­тним пар­тне­ром не по­вин­но ви­ни­ка­ти, з огля­ду на пра­во­ву при­ро­ду та­ких від­но­син (у пер­шо­му ви­пад­ку при­ва­тний пар­тнер на­дає по­слу­ги з управ­лі­н­ня, у дру­го­му – пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня зем­лею за­ли­ша­ти­ме­ться за дер­жав­ним пар­тне­ром як уча­сни­ком спіль­ної ді­яль­но­сті). Однак якщо бу­де обра­на кон­це­сія, оста­н­ня з трьох форм ДПП, за­зна- че­них у ст. 5 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­но-при­ва­тне пар­тнер­ство», при­ва­тно­му пар­тне­ру зна­до­би­ться та­кож пра­во на зе­мель­ну ді­лян­ку.

За­кон Укра­ї­ни «Про дер­жав­но­при­ва­тне пар­тнер­ство» (да­лі – За­кон

про ДПП) не мі­стить ви­клю­чно­го пе­ре­лі­ку форм спів­ро­бі­тни­цтва з дер­жа­вою чи те­ри­то­рі­аль­ною гро­ма­дою і пе­ред­ба­чає ін­ші до­го­во­ри, в то­му чи­слі змі­ша­ні, як фор­му здій­сне­н­ня ДПП. На пра­кти­ці та­ка сво­бо­да ви­бо­ру обме­жу­є­ться на­яв­ні­стю нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, яки­ми ре­гу­лю­ю­ться про­це­ду­ри прийня­т­тя ком­пе­тен­тни­ми ор­га­на­ми рі­шень та оформ­ле­н­ня кон­кре­тної форм ДПП. На­при­клад, згі­дно з По­ста­но­вою КМУ від 11.04.2012 р. №296, та­ки­ми фор­ма­ми, крім зга­да­них трьох, мо­жна вва­жа­ти ще до­го­вір ко­мі­сії та до­го­вір до­ру­че­н­ня.

Важ­ко змо­де­лю­ва­ти си­ту­а­цію, ко­ли при­ва­тно­му пар­тне­ру за до­го­во­ром ко­мі­сії чи до­ру­че­н­ня, об’єктом яко­го ви­сту­па­ти­ме не­ру­хо­ме май­но, по­трі­бно бу­де оформ­ля­ти пра­во на зем­лю. То­му пи­та­н­ня вре­гу­лю­ва­н­ня зе­мель­них від­но­син при ДПП, не­зва­жа­ю­чи на ба­га­то­ма­ні­тність форм, за­ли­ша­є­ться акту­аль­ним для при­ва­тно­го пар­тне­ра зде­біль­шо­го в кон­текс­ті кон­це­сії дер­жав­но­го чи ко­му­наль­но­го май­на.

Для тер­мі­но­ло­гі­чної чі­тко­сті вар­то за­зна­чи­ти, що в цьо­му огля­ді бу­де про­ана­лі­зо­ва­но ДПП у йо­го вузь­ко­му зна­чен­ні, як ви­зна­ча­є­ться За­ко- ном про ДПП. Пи­та­н­ня зе­мель­них від­но­син при при­ва­ти­за­ції дер­жав­но­го май­на, орен­ді дер­жав­но­го/ко­му­наль­но­го май­на, укла­ден­ні до­го­во­рів про роз­по­діл про­ду­кції, а та­кож у ра­зі уча­сті ін­ве­сто­ра в об’єд­нан­ні під­при­ємств за уча­стю дер­жав­но­го/ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства (на­при­клад, кон­сор­ці­у­мі), які по­де­ку­ди та­кож вва­жа­ю­ться дер­жав­но-при­ва­тним пар­тнер­ством, не роз­гля­да­ти­ме­ться.

По­ря­док пе­ре­да­чі ді­лян­ки при­ва­тно­му пар­тне­ру

Яким є пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня зе­мель­них від­но­син при дер­жав­но-при­ва­тно­му пар­тнер­стві ста­ном на сьо­го­дні? За­кон про ДПП при­свя­чує цим від­но­си­нам ст. 8, яка бу­ла сут­тє­во до­пов­не­на під час остан­ньої спро­би за­ко­но­дав­ця ожи­ви­ти про­це­си ДПП (За­кон Укра­ї­ни від 24.11.2015 р. №817-VIII, що на­був чин­но­сті 24.05.2016 р.). За­дум остан­ніх змін був ду­же про­гре­сив­ним, адже пла­ну­ва­ло­ся зо­бов’яза­ти дер­жав­но­го пар­тне­ра офор­ми­ти пра­во на не­ру­хо­мість та зе­мель­ну ді­лян­ку «па­ке­том», тоб­то або са­мо­му пе­ре­да­ти при­ва­тно­му пар­тне­ру зе­мель­ну ді­лян­ку одно­ча­сно з об’єктом ДПП, або за­без­пе­чи­ти на­бу­т­тя при­ва­тним пар­тне­ром пра­ва на ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми, на­да­ни­ми в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку для бу­дів­ни­цтва об’єкта ДПП, якщо ДПП сто­су­є­ться но­во­го бу­дів­ни­цтва.

На жаль, та­кі змі­ни не бу­ли узго­дже­ні із зе­мель­ним за­ко­но­дав­ством. Так, у ро­зу­мін­ні За­ко­ну про ДПП, дер­жав­ним пар­тне­ром що­до об’єктів дер­жав­ної вла­сно­сті є цен­траль­ний ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди, який від­по­від­но до за­ко­ну здій­снює фун­кції з управ­лі­н­ня від­по­від­ни­ми об’єкта­ми дер­жав­ної вла­сно­сті, а якщо та­ко­го ор­га­ну не ви­зна­че­но – Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни (КМУ); що­до об’єктів ко­му­наль­ної вла­сно­сті – ор­ган мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня згі­дно з пов­но­ва­же­н­ня­ми, від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про мі­сце­ве са­мов­ря­ду­ва­н­ня»; що­до об’єктів, які на­ле­жать Ав­то­ном­ній Ре­спу­блі­ці Крим – ор­ган, упов­но­ва­же­ний Ра­дою мі­ні­стрів АРК, а якщо та­ко­го ор­га­ну не ви­зна­че­но – Ра­да мі­ні­стрів АРК.

Ст. 7-12, 13, 15-1, 16, 17, 17-1, 122124 Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі – ЗК Укра­ї­ни) ор­га­на­ми, упов­но­ва­же­ни­ми роз­по­ря­джа­ти­ся зем­ля­ми дер­жав­но вла­сно­сті, ви­зна­че­но ра­йон­ні дер­жав­ні адмі­ні­стра­ції, обла­сні дер­жав­ні адмі­ні­стра­ції, Ки­їв­ську та Се­ва­сто­поль­ську мі­ські дер­жав­ні адмі­ні­стра­ції, ор­га­ни Дер­жгео­ка­да­стру, Ра­ду мі­ні­стрів АРК, КМУ. Зем­ля­ми те­ри­то­рі­аль­них гро­мад ма­ють пра­во роз­по­ря­джа­ти­ся сіль­ські, се­ли­щні, мі­ські ра­ди, Вер­хов­на Ра­да Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, обла­сні та ра­йон­ні ра­ди.

На­віть при по­верх­не­во­му ана­лі­зі зро­зумі­ло, що дер­жав­ний пар­тнер та ор­ган, упов­но­ва­же­ний роз­по­ря­джа­ти­ся зем­лею, збі­га­ю­ться ли­ше що­до Ра­ди мі­ні­стрів АРК, КМУ та ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Зва­жа­ю­чи на те, що ви­пад­ки роз­по­ря­дже­н­ня Ра­дою мі­ні­стрів АРК та КМУ зем­лею сут­тє­во обме­же­ні нор­ма­ми ч. 8, 9 ст. 149 ЗК Укра­ї­ни, мо­жна кон­ста­ту­ва­ти, що «па­ке­тне» ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня про зе­мель­ну ді­лян­ку, як пе­ред­ба­чає ст. 8 За­ко­ну про ДПП, мо­же пра­цю­ва­ти тіль­ки що­до об’єктів ко­му­наль­ної вла­сно­сті. Сто­сов­но дер­жав­ної вла­сно­сті ця нор­ма за­ли­ша­є­ться де­кла­ра­тив­ною, оскіль­ки ор­ган, що ви­ко­нує фун­кції з управ­лі­н­ня об’єктом ДПП (дер­жав­ний пар­тнер), не на­ді­ле­ний пов­но­ва­же­н­ня­ми роз­по­ря­джа­ти­ся зем­лею, на якій зна­хо­ди­ться та­кий об’єкт.

За­кон про ДПП до­да­тко­во за­зна­чає, що в усіх ін­ших ви­пад­ках дер­жав­ний пар­тнер за­без­пе­чує на­да­н­ня на ви­мо­гу при­ва­тно­го пар­тне­ра зе­мель­них ді­ля­нок, не­об­хі­дних для ви­ко­на­н­ня до­го­во­ру, укла­де­но­го в рам­ках дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства. Пи­та­н­ня, в яко­му фор­ма­ті, на­при­клад, Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри Укра­ї­ни мо­же за­без­пе­чи­ти пе­ре­да­чу Ки­їв­ською мі­ською дер­жав­ною адмі­ні­стра­ці­єю зе­мель­ної ді­лян­ки обра­но­му ним при­ва­тно­му пар­тне­ру,

на сьо­го­дні за­ли­ша­є­ться ри­то­ри­чним. От­же, з бо­ку дер­жа­ви при ДПП існує біль­ше ніж один центр прийня­т­тя рі­шень, а пе­ре­мо­га ін­ве­сто­ра в кон­кур­сі на ДПП мо­же бу­ти зні­ве­льо­ва­на від­мо­вою чи за­тя­гу­ва­н­ням ви­рі­ше­н­ня зе­мель­но­го пи­та­н­ня ор­га­ном, упов­но­ва­же­ним роз­по­ря­джа­ти­ся зе­мель­ною ді­лян­кою, не­об­хі­дною для ДПП.

Пев­ною мі­рою ри­зи­ки не­га­тив­но­го ви­рі­ше­н­ня зе­мель­но­го пи­та­н­ня в ін­те­ре­сах при­ва­тно­го пар­тне­ра зні­ма­ю­ться обов’яз­ком дер­жав­но­го пар­тне­ра до мо­мен­ту про­ве­де­н­ня кон­кур­су на­ле­жно сфор­му­ва­ти зе- мель­ну ді­лян­ку під об’єктом ДПП, офор­ми­ти й по­го­ди­ти всю до­ку­мен­та­цію сто­сов­но неї, а та­кож отри­ма­ти по­зи­тив­ний ви­сно­вок дер­жав­ної зем­ле­впо­ря­дної екс­пер­ти­зи у вста­нов­ле­них за­ко­ном ви­пад­ках. При цьо­му пе­ред­ба­ча­є­ться гну­чкість у пи­тан­ні фі­нан­су­ва­н­ня від­по­від­них зем­ле­впо­ря­дних ро­біт, яке мо­же здій­сни­ти як дер­жав­ний, так і при­ва­тний пар­тнер-іні­ці­а­тор ДПП. Однак на­яв­ність до­ку­мен­та­ції не га­ран­тує прийня­т­тя від­по­від­но­го рі­ше­н­ня та під­пи­са­н­ня до­го­во­ру орен­ди зем­лі, що зна­чно ускла­днює пе­ре­го­вор­ні про­це­си та зни­жує при­ва­бли­вість будь-яко­го про­е­кту ДПП.

Кон­це­сія та зе­мель­ні від­но­си­ни

Що сто­су­є­ться ін­ших за­ко­но­дав­чих та нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів у сфе­рі ДПП, зе­мель­ним від­но­си­нам та­кож при­ді­ляє ува­гу за­ко­но­дав­ство про кон­це­сії. Що­прав­да, йо­го нор­ми не мі­стять по­мі­тних осо­бли­во­стей (на­при­клад, окре­мо­го спро­ще­но­го по­ряд­ку пе­ре­да­чі зе­мель­них ді­ля­нок кон­це­сіо­не­ру та узго­дже­н­ня цьо­го по­ряд­ку з про­це­ду­рою кон­це­сій­но­го кон­кур­су). Спе­ці­аль­ні за­ко­ни про кон- це­сію за­ли­ша­ють основ­ни­ми акта­ми в цій сфе­рі Зе­мель­ний ко­декс Укра­ї­ни та За­кон Укра­ї­ни «Про орен­ду зем­лі».

Так, За­кон Укра­ї­ни «Про кон­це­сії» ви­зна­чає, що у ра­зі роз­та­шу­ва­н­ня об’єкта кон­це­сії на зе­мель­ній ді­лян­ці дер­жав­ної або ко­му­наль­ної вла­сно­сті, пов­но­ва­же­н­ня з роз­по­ря­дже­н­ня якою здій­снює кон­це­сі­є­да­вець, та­ка зе­мель­на ді­лян­ка на­да­є­ться в орен­ду кон­це­сіо­не­ру ра­зом з об’єктом кон­це­сії. В ін­ших ви­пад­ках, якщо для здій­сне­н­ня кон­це­сій­ної ді­яль­но­сті є по­тре­ба в зе­мель­ній ді­лян­ці, до­го­вір орен­ди та­кої ді­лян­ки укла­да­є­ться від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства.

За­кон Укра­ї­ни «Про осо­бли­во­сті орен­ди чи кон­це­сії об’єктів па­лив­но-енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу, що пе­ре­бу­ва­ють у дер­жав­ній вла­сно­сті» ви­зна­чає про­цес ви­ді­ле­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки та оформ­ле­н­ня зем­ле­впо­ря­дної до­ку­мен­та­ції окре­мим ета­пом ор­га­ні­за­цій­но-те­хні­чної під­го­тов­ки об’єкта па­лив­но-енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу до пе­ре­да­чі в кон­це­сію. За­кон Укра­ї­ни «Про кон­це­сії на бу­дів­ни­цтво та екс­плу­а­та­цію ав­то­мо­біль­них до­ріг» пе­ред­ба­чає, що у ча­сти­ні пе­ре­да­чі кон­це­сіо­не­ру пра­ва на бу­дів­ни­цтво ав­то­мо­біль­ної до­ро­ги кон­це­сій­ний до­го­вір на­бу­ває чин­но­сті з мо­мен­ту на­бу­т­тя пра­ва на ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми, на­да­ни­ми в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку для бу­дів­ни­цтва ав­то­мо­біль­ної до­ро­ги.

Тоб­то існу­ють нор­ми, які зо­бов’язу­ють кон­це­сі­є­дав­ця спри­я­ти у на­бут­ті пра­ва на зем­лю, однак во­ни не за­без­пе­чу­ють при­ва­тно­му пар­тне­ру до­ста­тньо га­ран­тій що­до прав на зем­лю пі­сля укла­де­н­ня до­го­во­ру кон­це­сії, як і у ви­пад­ку із За­ко­ном про ДПП (за ви­ня­тком си­ту­а­ції з ко­му­наль­ною вла­сні­стю, при кон­це­сії якої є ймо­вір­ність спів­па­ді­н­ня кон- це­сі­є­дав­ця та роз­по­ря­дни­ка ді­лян­кою в одно­му ор­га­ні).

До­свід, який мо­жна вра­ху­ва­ти

Мо­жли­во, зай­вість окре­мо­го ор­га­ну та окре­мо­го рі­ше­н­ня при пе­ре­да­чі зе­мель­ної ді­лян­ки в орен­ду в рам­ках ДПП не при­вер­та­ла б та­кої ува­ги, як­би не дія спе­ці­аль­них норм, яки­ми ви­зна­че­ні пов­но­ва­же­н­ня на роз­по­ря­дже­н­ня зем­лею ор­га­нів при­ва­ти­за­ції та ор­га­нів, які при­йма­ють рі­ше­н­ня про ви­лу­че­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок для су­спіль­них по­треб. Ст. 17-1, ч. 9, 10 ст. 122 ЗК Укра­ї­ни є хо­ро­шим при­кла­дом то­го, як мо­жна зня­ти пи­та­н­ня мно­жин­но­сті суб’єктів, які бе­руть участь з бо­ку дер­жа­ви під час пе­ре­да­чі при­ва­тно­му ін­ве­сто­ру дер­жав­них акти­вів. При при­ва­ти­за­ції дер­жав­но­го не­ру­хо­мо­го май­на про­даж від­по­від­них зе­мель­них ді­ля­нок здій­снює ор­ган при­ва­ти­за­ції – Фонд дер­жав­но­го май­на Укра­ї­ни. При на­дан­ні зе­мель­них ді­ля­нок для су­спіль­них по­треб від­по­від­не рі­ше­н­ня при­ймає той же ор­ган, що ви­лу­чав ці ді­лян­ки. У вка­за­них ви­пад­ках де­мо­но­по­лі­за­ція пов­но­ва­жень з роз­по­ря­дже­н­ня зем­лею є аб­со­лю­тно ви­прав­да­ною, що під­твер­джу­є­ться чи­сель­ни­ми при­ва­ти­за­цій­ни­ми та со­ці­аль­ни­ми про­е­кта­ми, які ре­а­лі­зо­ва­ні зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню зга­да­них норм.

Чи мо­жуть ін­ве­сто­ри очі­ку­ва­ти на змі­ни (на­сам­пе­ред, про­це­дур­ні) у пи­тан­ні га­ран­ту­ва­н­ня прав на зем­лю в рам­ках ДПП? Ана­ліз пре­зен­то­ва­но­го 08.09.2017 р. Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку про­е­кту за­ко­ну «Про кон­це­сії» дає під­ста­ви для опти­мі­зму. Зокре­ма, за­ко­но­про­е­ктом пе­ред­ба­че­но, що пе­ре­да­ча зе­мель­ної ді­лян­ки кон­це­сіо­не­ру по­вин­на про­во­ди­ти­ся за іні­ці­а­ти­вою та звер­не­н­ням дер­жав- но­го ор­га­ну, який ви­сту­пає кон­це­сі­є­дав­цем. При цьо­му за­про­е­кто­ва­но нор­му, яка на­дає пра­во при­ва­тно­му пар­тне­ру ро­зі­рва­ти до­го­вір кон­це­сії в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку, якщо про­тя­гом 9-ти мі­ся­ців з да­ти укла­де­н­ня до­го­во­ру кон­це­сії кон­це­сі­є­да­вець не за­без­пе­чить кон­це­сіо­не­ра пра­ва­ми на зе­мель­ну ді­лян­ку.

Та­кий ме­ха­нізм дає біль­ше мо­жли­во­стей, у по­рів­нян­ні по­ряд­ком, що на­ра­зі існує, однак для по­ча­тку ре­а­лі­за­ції від­по­від­но­го про­е­кту пе­ред­ба­чу­ва­но­сті не до­ста­тньо. Не так прин­ци­по­во, 9 мі­ся­ців чи 1 мі­сяць очі­ку­ва­н­ня за­кла­да­є­ться для оста­точ- но­го ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня ко­ри­сту­ва­н­ня зем­лею. По­га­но, що при ре­фор­му­ван­ні за­ко­но­дав­ства до­пу­ска­є­ться і на­віть про­пи­су­є­ться не­ви­зна­че­ність у від­но­си­нах сто­рін до­го­во­ру кон­це­сії. Якщо з яки­хось при­чин ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту на вба­ча­ють мо­жли­вим на­да­ти пов­но­ва­же­н­ня кон­це­сі­є­дав­цю на пе­ре­да­чу в орен­ду зе­мель­ної ді­лян­ки осо­би­сто (за ана­ло­гі­єю з при­ва­ти­за­ці­єю), мо­жна мо­де­лю­ва­ти ін­ші ком­про­мі­сні ва­рі­ан­ти.

На­при­клад, пе­ред­ба­чив­ши обов’язок кон­це­сі­є­дав­ця не про­сто звер­ну­ти­ся до роз­по­ря­дни­ка зем­лею, а отри­ма­ти до да­ти про­ве­де­н­ня кон­кур­су від остан­ньо­го рі­ше­н­ня про пе­ре­да­чу від­по­від­ної зе­мель­ної ді­лян­ки не кон­кре­тній осо­бі, а «пе­ре­мож­цю кон­кур­су», а та­кож в цьо­му ж рі­шен­ні пе­ред­ба­чи­ти де­ле­гу­ва­н­ня пов­но­ва­жень кон­це­сі­є­дав­цю на укла­де­н­ня до­го­во­ру орен­ди.

Від­кри­тість дис­ку­сії сто­сов­но май­бу­тньо­го кон­це­сії та ДПП дає на­дію, що в її ме­жах бу­де до­пра­цьо­ва­но опти­маль­ний і ді­є­вий пра­во­вий ме­ха­нізм, в ре­зуль­та­ті чо­го з’яв­ля­ться зро­зумі­лі та про­гно­зо­ва­ні пра­ви­ла вста­нов­ле­н­ня від­но­син в рам­ках ДПП, в то­му чи­слі й зе­мель­них від­но­син.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.