Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд: вар­то чи ні?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА СУДОЧИНСТВО / СУДОВА СИСТЕМА - Ан­на ОСАД­ЧА, адво­кат АО «Кло­чков та пар­тне­ри»

На сьо­го­дні су­ди за­галь­ної юрис­ди­кції ма­ють до­сить низь­кий рі­вень до­ві­ри су­спіль­ства що­до об’єктив­но­сті, не­упе­ре­дже­но­сті та за­кон­но­сті їхніх рі­шень. Та­ка не­до­ві­ра ви­кли­ка­на не­о­дна­ко­вим за­сто­су­ва­н­ням по­ло­жень кри­мі­наль­но­го та кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го за­ко­ну, а та­кож від­су­тні­стю при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті топ-чи­нов­ни­ків за отри­ма­н­ня не­пра­во­мір­ної ви­го­ди. На­віть по­ка­зо­ві спра­ви що­до при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті дрі­бних ко­ру­пціо­не­рів не змі­ню­ють рі­вень до­ві­ри до су­дів за­галь­ної юрис­ди­кції як до ор­га­ну, що здій­снює пра­во­су­д­дя у ко­ру­пцій­них спра­вах.

У зв’яз­ку з цим ви­ни­кає по­тре­ба у ство­рен­ні су­ду, що здій­сню­ва­ти­ме пра­во­су­д­дя у спра­вах, які під­слі­дні На­ціо­наль­но­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро Укра­ї­ни. Ство­ре­н­ня та­ко­го су­ду має при­зве­сти до швид­ко­го, ефе­ктив­но­го та за­кон­но­го спосо­бу ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми від­су­тно­сті ви­ро­ків що­до ко­ру­пціо­не­рів ви­щої лан­ки, а та­кож є не­об­хі­дною умо­вою для успі­шної бо­роть­би з ко­ру­пці­єю в Укра­ї­ні.

У черв­ні 2016 р., під час ухва­ле­н­ня в пар­ла­мен­ті змін до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни в ча­сти­ні пра­во­су­д­дя, впер­ше за­го­во­ри­ли про ство­ре­н­ня Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду Укра­ї­ни. Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко, ви­сту­па­ю­чи пе­ред пар­ла­мен­том, за­зна­чив про те, що са­ме су­до­ва ре­фор­ма є одні­єю з най­більш ва­жли­вих у кра­ї­ні. То­му вже че­рез мі­сяць Пре­зи­дент під­пи­сав за­кон «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів», яким пе­ред­ба­че­но, зокре­ма, ство­ре­н­ня Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду.

Про­ект За­ко­ну про ан­ти­ко­ру­пцій­ні су­ди за­ре­є­стро­ва­но 01.02.2017 р. №6011 (да­лі – Про­ект За­ко­ну). Від­по­від­но до по­ло­жень про­е­кту цьо­го за­ко­ну, Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд вхо­дить до си­сте­ми ан­ти­ко­ру­пцій­них су­дів Укра­ї­ни та здій­снює пра­во­су­д­дя як суд пер­шої ін­стан­ції у спра­вах, під­слі­дних На­ціо­наль­но­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро Укра­ї­ни, який ана­лі­зує, ви­вчає та уза­галь­нює су­до­ву пра­кти­ку, а та­кож ін­фор­мує про ре­зуль­та­ти уза­галь­не­н­ня Ан­ти­ко­ру­пцій­ну па­ла­ту, На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро Укра­ї­ни та Спе­ці­а­лі­зо­ва­ну ан­ти­ко­ру­пцій­ну про­ку­ра­ту­ру.

Не­ви­зна­че­на під­слі­дність

Однак по­стає пи­та­н­ня з при­во­ду то­го, які ж са­ме спра­ви під­слі­дні На­ціо­наль­но­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро Укра­ї­ни, та чи до­ціль­но ство­рю­ва­ти окре­мий суд для роз­гля­ду та­ких справ.

Згі­дно з чин­ним КПК Укра­ї­ни, до під­слі­дно­сті На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни на­ле­жать зло­чи­ни, пе­ред­ба­че­ні ст. 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (що­до пра­ців­ни­ків юри­ди­чних осіб пу­блі­чно­го пра­ва), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, якщо на­яв­на хо­ча б одна з на­сту­пних умов: 1. Зло­чин вчи­не­но: • Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни, пов­но­ва­же­н­ня яко­го при­пи­не­но, на­ро­дним де­пу­та­том Укра­ї­ни, Прем’єр- мі­ні­стром Укра­ї­ни, чле­ном Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни, пер­шим за­сту­пни­ком та за­сту­пни­ком мі­ні­стра, чле­ном На­ціо­наль­ної ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня, На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг, На­ціо­наль­ної ко­мі­сії з цін­них па­пе­рів та фон­до­во­го рин­ку, Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни, Го­ло­вою Дер­жав­но­го ко­мі­те­ту те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни, Го­ло­вою Фон­ду дер­жав­но­го май­на Укра­ї­ни, йо­го пер­шим за­сту­пни­ком та за­сту­пни­ком, чле­ном Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії, Го­ло­вою На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, йо­го пер­шим за­сту­пни­ком та за­сту­пни­ком, чле­ном Ра­ди На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, Се­кре­та­рем Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Укра­ї­ни, йо­го пер­шим за­сту­пни­ком та за­сту­пни­ком, По­стій­ним Пред­став­ни­ком Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни в Ав­то­ном­ній Ре­спу­блі­ці Крим, йо­го пер­шим за­сту­пни­ком та за­сту­пни­ком, ра­дни­ком або по­мі­чни­ком Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, Го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, Прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни;

• дер­жав­ним слу­жбов­цем, по­са­да яко­го на­ле­жить до ка­те­го­рії «А»;

• де­пу­та­том Вер­хов­ної Ра­ди Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, де­пу­та­том обла­сної ра­ди, мі­ської ра­ди міст Ки­є­ва та Се­ва­сто­по­ля, по­са­до­вою осо­бою мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, по­са­ду якої від­не­се­но до пер­шої та дру­гої ка­те­го­рій по­сад;

• суд­дею, суд­дею Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни, при­ся­жним (під час ви­ко­на­н­ня ним обов’яз­ків у су­ді), Го­ло­вою, за­сту­пни­ком Го­ло­ви, чле­ном, ін­спе­кто­ром Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя, Го­ло­вою, за­сту­пни­ком Го­ло­ви, чле- ном, ін­спе­кто­ром Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ни;

• про­ку­ро­ра­ми ор­га­нів про­ку­ра­ту­ри, за­зна­че­ни­ми у п. 1-4, 5-11 ч. 1 ст. 15 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про про­ку­ра­ту­ру»;

• осо­бою ви­що­го на­чаль­ни­цько­го скла­ду дер­жав­ної кри­мі­наль­но-ви­ко­нав­чої слу­жби, ор­га­нів та під­роз­ді­лів ци­віль­но­го за­хи­сту, ви­що­го скла­ду На­ціо­наль­ної по­лі­ції, по­са­до­вою осо­бою ми­тної слу­жби, якій при­сво­є­но спе­ці­аль­не зва­н­ня дер­жав­но­го ра­дни­ка по­да­тко­вої та ми­тної спра­ви III ран­гу і ви­ще, по­са­до­вою осо­бою ор­га­нів дер­жав­ної по­да­тко­вої слу­жби, якій при­сво­є­но спе­ці­аль­не зва­н­ня дер­жав­но­го ра­дни­ка по­да­тко­вої та ми­тної спра­ви III ран­гу і ви­ще;

• вій­сько­во­слу­жбов­цем ви­що­го офі­цер­сько­го скла­ду Зброй­них Сил Укра­ї­ни, Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни, Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби Укра­ї­ни, Дер­жав­ної спе­ці­аль­ної слу­жби транс­пор­ту, На­ціо­наль­ної гвар­дії Укра­ї­ни та ін­ших вій­сько­вих фор­му­вань, утво­ре­них від­по­від­но до за­ко­нів Укра­ї­ни;

• ке­рів­ни­ком суб’єкта ве­ли­ко­го під­при­єм­ни­цтва, у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі яко­го час­тка дер­жав­ної або ко­му­наль­ної вла­сно­сті пе­ре­ви­щує 50%.

2. Ро­змір пре­дме­та зло­чи­ну або зав­да­ної ним шко­ди у 500 і біль­ше ра­зів пе­ре­ви­щує ро­змір про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му для пра­це­зда­тних осіб, вста­нов­ле­ної за­ко­ном на час вчи­не­н­ня зло­чи­ну (якщо зло­чин вчи­не­но слу­жбо­вою осо­бою дер­жав­но­го ор­га­ну, пра­во­охо­рон­но­го ор­га­ну, вій­сько­во­го фор­му­ва­н­ня, ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня, у ста­ту­тно­му

ка­пі­та­лі яко­го час­тка дер­жав­ної або ко­му­наль­ної вла­сно­сті пе­ре­ви­щує 50%).

3. Зло­чин, пе­ред­ба­че­ний ст. 369, ч. 1 ст. 369-2 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, вчи­не­но що­до слу­жбо­вої осо­би, ви­зна­че­ної у ч. 4 ст. 18 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни або у п. 1 ці­єї ча­сти­ни.

Про­ку­рор, який здій­снює на­гляд за до­су­до­ви­ми роз­слі­ду­ва­н­ня­ми, що про­во­дя­ться де­те­кти­ва­ми На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни, сво­єю по­ста­но­вою мо­же від­не­сти кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня у зло­чи­нах, пе­ред­ба­че­них абз. 1 ці­єї ча­сти­ни, до під­слі­дно­сті де­те­кти­вів На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни, якщо від­по­від­ним зло­чи­ном бу­ло за­по­ді­я­но чи мо­гло бу­ти за­по­ді­я­но тяж­кі на­слід­ки охо­ро­ню­ва­ним за­ко­ном сво­бо­дам та ін­те­ре­сам фі­зи­чної або юри­ди­чної осо­би, а та­кож дер­жав­ним чи су­спіль­ним ін­те­ре­сам. Під тяж­ки­ми на­слід­ка­ми слід ро­зу­мі­ти за­по­ді­я­н­ня шко­ди жит­тє­во ва­жли­вим ін­те­ре­сам су­спіль­ства та дер­жа­ви, зокре­ма дер­жав­но­му су­ве­ре­ні­те­ту, те­ри­то­рі­аль­ній ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, ре­а­лі­за­ції кон­сти­ту­цій­них прав, сво­бод та обов’яз­ків 3-х і біль­ше осіб.

Де­те­кти­ви На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни з ме­тою по­пе­ре­дже­н­ня, ви­яв­ле­н­ня, при­пи­не­н­ня та роз­кри­т­тя зло­чи­нів, які від­не­се­ні ці­єю стат­тею до йо­го під­слі­дно­сті, за рі­ше­н­ням Ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни та за по­го­дже­н­ням із про­ку­ро­ром Спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри мо­жуть та­кож роз­слі­ду­ва­ти зло­чи­ни, які від­не­се­ні до під­слі­дно­сті слід­чих ін­ших ор­га­нів.

У ра­зі вста­нов­ле­н­ня під­роз­ді­лом вну­трі­шньо­го кон­тро­лю На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни зло­чи­нів, пе­ред­ба­че­них ст. 354, 364-370 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, які бу­ли вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни (крім Ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни, йо­го пер­шо­го за­сту­пни­ка та за­сту­пни­ка), та­кі зло­чи­ни роз­слі­ду­ю­ться де­те­кти­ва­ми за­зна­че­но­го під­роз­ді­лу.

От­же, до під­слі­дно­сті На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни на­ле­жить по­рів­ня­но не­ве­ли­ка кіль­кість зло­чи­нів. Са­ме цим мо­жна по­ясни­ти, чо­му в су­спіль­стві ви­ни­ка­ють пи­та­н­ня сто­сов­но до­ціль­но­сті ство­ре­н­ня Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду.

За­га­лом, ідея ство­ре­н­ня Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду отри­ма­ла рі­зно­ма­ні­тні від­гу­ки у су­спіль­стві. На­при­клад, На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро Укра­ї­ни на­по­ля­гає на не­об­хі­дно­сті йо­го ство­ре­н­ня, на­то­мість су­спіль­ство час­тко­во ви­слов­лює свою кри­ти­ку з при­во­ду до­ціль­но­сті ство­ре­н­ня та ста­вить під сум­нів мо­жли­вість ви­ко­на­н­ня Ви­щим ан­ти­ко­ру­пцій­ним су­дом по­кла­де­них на ньо­го зав­дань.

Та­ка не­до­ві­ра гро­ма­дян ви­кли­ка­на тим, що на сьо­го­дні від­су­тній но­вий склад до­свід­че­них, ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них та не­ко­рум­по­ва­них суд­дів, оскіль­ки якщо до скла­ду ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду зно­ву вве­дуть суд­дів із та­ких са­мих су­дів за­галь­ної юрис­ди­кції, це зно­ву ж та­ки при­зве­де до не­до­ві­ри з бо­ку су­спіль­ства.

Ви­мо­ги до «ан­ти­ко­ру­пцій­но­го» суд­ді

Від­по­від­но до Про­е­кту За­ко­ну, суд­дею Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, суд­дею Ан­ти­ко­ру­пцій­ної па­ла­ти мо­же бу­ти при­зна­че­ний гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, не мо­лод­ший 30-ти та не стар­ший 65-ти ро­ків, який має ви­щу юри­ди­чну осві­ту, є ком­пе­тен­тним, до­бро­че­сним та во­ло­діє дер­жав­ною мо­вою, а та­кож від­по­від­ає одній з та­ких ви­мог:

• має стаж ро­бо­ти на по­са­ді суд­ді не мен­ше ніж 10 ро­ків;

• має на­у­ко­вий сту­пінь у сфе­рі пра­ва, стаж на­у­ко­вої ро­бо­ти у сфе­рі пра­ва що­най­мен­ше 10 ро­ків;

• має до­свід про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті адво­ка­та що­до здій­сне­н­ня пред­став­ни­цтва в су­ді та/або за­хи­сту від кри­мі­наль­но­го обви­ну­ва­че­н­ня що­най­мен­ше 10 ро­ків;

• має стаж про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті на по­са­ді про­ку­ро­ра 10 ро­ків;

• має су­ку­пний стаж (до­свід) ро­бо­ти (про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті), від­по­від­но до ви­мог, ви­зна­че­них п. 1-4 ці­єї ча­сти­ни, що­най­мен­ше 10 ро­ків.

Та­ким чи­ном, на по­са­ду суд­ді Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, згі­дно з по­ло­же­н­ня­ми Про­е­кту За­ко­ну, до­пу­ска­є­ться су­д­дя із су­ду за­галь­ної юрис­ди­кції.

У вка­за­но­му про­е­кті за­ко­ну ви­зна­че­но, що не мо­же бу­ти при­зна­че­ний суд­дею Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, суд­дею Ан­ти­ко­ру­пцій­ної па­ла­ти гро­ма­дя­нин, який ви­зна­ний су­дом обме­же­но ді­є­зда­тним або не­ді­є­зда­тним; має хро­ні­чні пси­хі­чні чи ін­ші за­хво­рю­ва­н­ня, що пе­ре­шко­джа­ють ви­ко­нан­ню фун­кцій зі здій­сне­н­ня пра­во­су­д­дя; має не зня­ту чи не по­га­ше­ну су­ди­мість. Не мо­же пре­тен­ду­ва­ти на по­са­ду суд­ді осо­ба, до якої від­по­від­но до за­ко­ну за­сто­со­ву­є­ться за­бо­ро­на обі­йма­ти від­по­від­ну по­са­ду.

Не мо­же бу­ти при­зна­че­но на по­са­ду суд­ді осо­бу, яку ра­ні­ше бу­ло звіль­не­но з по­са­ди суд­ді за по­ру­ше­н­ня при­ся­ги, вчи­не­н­ня істо­тно­го ди­сци­плі­нар­но­го про­сту­пку, гру­бе чи си­сте­ма­ти­чне не­хту­ва­н­ня обов’яз­ка­ми, що є не­су­мі­сним зі ста­ту­сом суд­ді або ви­яви­ло йо­го не­від­по­від­ність за­йма­ній по­са­ді, по­ру­ше­н­ня ви­мог що­до не­су­мі­сно­сті, по­ру­ше­н­ня обов’яз­ку під­твер­ди­ти за­кон­ність дже­ре­ла по­хо­дже­н­ня май­на або у зв’яз­ку з на­бу­т­тям за­кон­ної си­ли обви­ну­валь­ним ви­ро­ком що­до та­кої осо­би, крім ви­пад­ків ви­зна­н­ня в су­до­во­му по­ряд­ку про­ти­прав­ним рі­ше­н­ня про звіль­не­н­ня з цих під­став або ска­су­ва­н­ня обви­ну­валь­но­го ви­ро­ку су­ду.

Та­кож не мо­же пре­тен­ду­ва­ти на по­са­ду суд­ді осо­ба, яку ра­ні­ше бу­ло звіль­не­но з по­са­ди суд­ді за ре­зуль­та­та­ми ква­лі­фі­ка­цій­но­го оці­ню­ва­н­ня.

Мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що ви­ще­вка­за­ні обме­же­н­ня не по­збав­ля­ють су­спіль­ство сум­ні­вів що­до мо­жли­во­сті за­без­пе­че­н­ня Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ни­ми, об’єктив­ни­ми та не­ко­рум­по­ва­ни­ми су­д­дя­ми.

Крім то­го, від­по­від­но до Про­е­кту За­ко­ну, у Ви­що­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му су­ді діє па­ла­та слід­чих суд­дів. Суд­ді ці­єї па­ла­ти здій­сню­ють пов­но­ва­же­н­ня з су­до­во­го кон­тро­лю за до­три­ма­н­ням прав, сво­бод та ін­те­ре­сів осіб у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні в по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му про­це­су­аль­ним за­ко­ном. Суд­ді па­ла­ти слід­чих суд­дів не ма­ють пра­ва бра­ти участь у роз­гля­ді справ по су­ті. Суд­ді па­ла­ти слід­чих суд­дів, які по­ста­нов­ля­ли ухва­лу, не бе­руть участь у пе­ре­гля­ді ці­єї ухва­ли в апе­ля­цій­но­му по­ряд­ку.

При цьо­му пе­ре­гляд ухвал слід­чих суд­дів, в то­му чи­слі про обра­н­ня за­по­бі­жно­го за­хо­ду, здій­сню­ва­ти­ме­ться апе­ля­цій­ною па­ла­тою Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. Суд­ді ці­єї па­ла­ти пе­ре­гля­да­ють в апе­ля­цій­но­му по­ряд­ку ухва­ли су­ду пер­шої ін­стан­ції, які мо­жуть бу­ти оскар­же­ні від­по­від­но до про­це­су­аль­но­го за­ко­ну, за ви­ня­тком тих, яки­ми бу­ло за­кін­че­но роз­гляд спра­ви по су­ті.

Не­зва­жа­ю­чи на те, що суд­ді апе­ля­цій­ної па­ла­ти не бе­руть участь у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні як суд пер­шої ін­стан­ції, а суд­ді апе­ля­цій­ної па­ла­ти, які ра­ні­ше бра­ли участь в ухва­лен­ні су­до­во­го рі­ше­н­ня, не бе­руть участь у йо­го пе­ре­гля­ді в апе­ля­цій­но­му по­ряд­ку, не зни­ка­ють сум­ні­ви що­до об’єктив­но­сті та­ко­го пе­ре­гля­ду ухвал слід­чих суд­дів. Та­кі сум­ні­ви мо­жна по­ясни­ти тим, що фа­кти­чно пе­ре­гляд ухва­ли слід­чо­го суд­ді бу­де здій­сню­ва­ти­ся тим са­мим су­дом.

Vox populi

До­ста­тньо ве­ли­ка кіль­кість гро­ма­дян ви­слов­лю­ють дум­ку з при­во­ду то­го, що та­кі су­ди ді­я­ти­муть ви­клю­чно за вка­зів­кою На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни, що зно­ву ж та­ки ста­вить під сум­нів їх об’єктив­ність та вза­га­лі мо­жли­вість Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду ви­ко­ну­ва­ти по­кла­де­ні на ньо­го зав­да­н­ня. Та­кож су­спіль­ство ви­слов­лює свою дум­ку з при­во­ду від­су­тно­сті до­ціль­но­сті ство­ре­н­ня та­ко­го су­ду, оскіль­ки кіль­кі­сні по­ка­зни­ки справ, що бу­дуть під­су­дні ан­ти­ко­ру­пцій­но­му су­ду, на­ра­зі свід­чать про від­су­тність не­об­хі­дно­сті йо­го ство­ре­н­ня. Одна з основ­них ду­мок, що зву­чить на те­му ство­ре­н­ня Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, сто­су­є­ться то­го, що су­спіль­ство ба­жає, щоб усі су­ди в кра­ї­ні бу­ли не­ко­рум­по­ва­ни­ми, пра­цю­ва­ли швид­ко, ефе­ктив­но та об’єктив­но.

Во­дно­час існу­ють і по­зи­тив­ні від­гу­ки що­до ідеї ство­ре­н­ня Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, які зво­дя­ться до то­го, що са­ме ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­них су­дів на­ре­шті змо­же по­ка­за­ти су­спіль­ству актив­ну та ефе­ктив­ну бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю.

Однак зро­би­ти одно­зна­чні ви­снов­ки що­до ефе­ктив­но­сті Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду мо­жна бу­де ли­ше пі­сля отри­ма­н­ня ре­зуль­та­тів йо­го ро­бо­ти. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що ви­щий за­ко­но­дав­чий ор­ган та Пре­зи­дент Укра­ї­ни до­кла­дуть ма­кси­мум зу­силь, щоб ство­ри­ти всі умо­ви, в яких Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд змо­же ви­ко­на­ти по­кла­де­ні на ньо­го зав­да­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.