Ети­ка в не­е­ти­чний спо­сіб

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Во­ло­ди­мир МАСЛОВ, адво­кат, За­слу­же­ний юрист Укра­ї­ни

09.06.2017 р. З’ їзд адво­ка­тів Укра­ї­ни за­твер­див змі­ни до ПАЕ (які не обго­во­рю­ва­ли­ся на З’їзді та бу­ли опри­лю­дне­ні на офі­цій­но­му веб-сай­ті НААУ ли­ше 18.07.2017 р.). Кіль­ко­ма ро­ка­ми ра­ні­ше, а са­ме 17.11.2012 р., Уста­нов­чим з’їздом адво­ка­тів бу­ла прийня­та по­пе­ре­дня (сто­сов­но чин­ної) ре­да­кція ПАЕ. Про­те, як і в 2017 р., во­на не обго­во­рю­ва­ла­ся та бу­ла опри­лю­дне­на впер­ше ли­ше 18.01.2013 р. (че­рез біль­ше ніж 2 мі­ся­ці пі­сля за­твер­дже­н­ня З’їздом).

На­слід­ком три­ва­лої за­трим­ки опри­лю­дне­н­ня Пра­вил адво­кат­ської ети­ки у 2012 р. ста­ла по­ява у текс­ті до­да­тко­вої стат­ті та но­вих по­ло­жень (яких не бу­ло у текс­ті про­е­кту Пра­вил, що ви­но­сив­ся на го­ло­су­ва­н­ня). Са­ме в цій ре­да­кції впер­ше з’яви­ла­ся за­бо­ро­на кри­ти­ки ді­яль­но­сті ор­га­нів адво­кат­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, спря­мо­ва­на на при­ни­же­н­ня ав­то­ри­те­ту адво­ка­ту­ри, адво­кат­ської про­фе­сії, ста­ту­су адво­ка­та, та сум­но­зві­сна ч. 2 ст. 63 ПАЕ.

В ме­жах се­рії пу­блі­ка­цій що­до онов­ле­них Пра­вил адво­кат­ської ети­ки та з ура­ху­ва­н­ням ви­кла­де­но­го, «ЮГ» ви­рі­ши­ла ді­зна­ти­ся дум­ку адво­ка­тів, по­ста­вив­ши їм три за­пи­та­н­ня:

1. Чи допу­сти­ма за­зна­че­на пра­кти­ка?

2. Чи мо­жна ви­зна­ти не­за­кон­ни­ми де­я­кі по­ло­же­н­ня ПАЕ, які вза­га­лі не бу­ли за­зна­че­ні у про­е­кті ПАЕ на мо­мент про­ве­де­н­ня з’їзду та го­ло­су­ва­н­ня?

3. Чи мо­жна бу­де ви­ко­ри­ста­ти вка­за­ні об­ста­ви­ни у сво­є­му за­хи­сті адво­ка­там, яких по­збав­лять сві­до­цтва про пра­во на зайня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю за по­ру­ше­н­ня са­ме за­зна­че­них по­ло­жень ПАЕ?

« 1. Пра­ви­ла адво­кат­ської ети­ки за сво­єю су­т­тю є мо­раль­ним орі­єн­ти­ром на­ле­жної по­ве­дін­ки адво­ка­та у від­но­си­нах з клі­єн­том, ін­ши­ми адво­ка­та­ми та су­д­дя­ми, то­му во­ни сто­су­ю­ться ко­жно­го. Я брав участь у під­го­тов­ці пер­шої ре­да­кції Пра­вил адво­кат­ської ети­ки, які бу­ли роз­ро­бле­ні Ві­це-пре­зи­ден­том Спіл­ки адво­ка­тів Укра­ї­ни О.Л. Жу­ков­ською та за­твер­дже­ні 01.10.2000 р. Ви­щою ква­лі­фі­ка­цій­ною ко­мі­сі­єю адво­ка­ту­ри. Пі­дго­тов­ле­ний то­ді про­ект ґрун­ту­вав­ся на до­сві­ді та нор­мах Пра­вил адво­кат­ської ети­ки ба­га­тьох дер­жав. Він був до­ста­тньо де­таль­но роз­пи­са­ний.

Ми обго­во­рю­ва­ли про­ект Пра­вил про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су. До то­го ж бу­ла ство­ре­на ро­бо­ча гру­па, яка взя­ла взя­ла за осно­ву про­ект, пі­дго­тов­ле­ний Оль­гою Жу­ков­ською, та по­ста­тей­но йо­го роз­гля­да­ла і ско­ро­чу­ва­ла. Не бу­ло єди­ної дум­ки на­віть що­до на­зви Пра­вил, бу­ла про­по­зи­ція на­зва­ти їх Ко­де­ксом адво­кат­ської ети­ки. Пі­сля роз­роб­ки про­е­кту Пра­вил та їх обго­во­ре­н­ня на Прав­лін­ні Спіл­ки адво­ка­тів текст бу­ло на­прав­ле­но в ре­гіо­наль­ні від­ді­ле­н­ня Спіл­ки адво­ка­тів для обго­во­ре­н­ня, ви­вче­н­ня та на­да­н­ня про­по­зи­цій.

Окрім то­го, у 1997-1998 рр. про­ект Пра­вил адво­кат­ської ети­ки про­йшов екс­пер­ти­зу про­від­них фа­хів­ців Ра­ди Єв­ро­пи, Аме­ри­кан­ської асо­ці­а­ції адво­ка­тів, Прав­ни­чо­го то­ва­ри­ства Ан­глії та Уель­су, Асо­ці­а­ції адво­ка­тів Ні­дер­лан­дів та ін­ших. Адво­ка­ти в ре­гіо­нах на­да­ва­ли свої про­по­зи­ції, які пе­ре­да­ва­ли­ся ро­бо­чій гру­пі. Ли­ше пі­сля цьо­го бу­ло скла­де­но оста­то­чний ва­рі­ант. На мою дум­ку, са­ме та­ка ро­бо­та над до­ку­мен­том, який по су­ті є ба­зи­сним для про­фе­сії адво­ка­та, бу­ла пра­виль­ною.

Та­кож я був де­ле­га­том Уста­нов­чо­го з’їзду адво­ка­тів, що про­хо­див 17.11.2012 р. в го­те­лі «РУСЬ». Се­ред ве­ли­кої кіль­ко­сті про­е­ктів до­ку­мен­тів був і но­вий текст Пра­вил адво­кат­ської ети­ки. Хто пі­дго­ту­вав той про­ект – ні ме­ні, ні чи­сель­ним ко­ле­гам не бу­ло ві­до­мо. Ко­ли я озна­йо­мив­ся з текс­том, у ме­не з’яви­ло­ся ба­га­то за­пи­тань та про­по­зи­цій. Го­ло­ва Уста­нов­чо­го з’їзду І.В. Ра­фаль­ська за­пев­ня­ла, що ре­да­кцій­на гру­па ще пра­цю­ва­ти­ме над про­е­ктом, а всі про­по­зи­ції бу­дуть вра­хо­ва­ні. Я спо­ді­вав­ся, що за­твер­дже­н­ня оста­то­чної ре­да­кції Пра­вил від­бу­де­ться на на­сту­пно­му З’їзді, про­те Пра­ви­ла в но­вій ре­да­кції бу­ли опу­блі­ко­ва­ні без на­ших за­ува­жень, які ми ви­слов­лю­ва­ли на Уста­нов­чо­му з’їзді.

Про те, що но­ва ре­да­кція Пра­вил адво­кат­ської ети­ки вно­си­ти­ме­ться на З’їзд адво­ка­тів Укра­ї­ни у черв­ні 2017 р., ми з ко­ле­га­ми ді­зна­ли­ся з ме­ре­жі Ін­тер­нет. В адво­кат­ських гру­пах я не­о­дно­ра­зо­во за­зна­чав, що нам не­об­хі­дно зна­ти, хто роз­ро­бляв про­ект Пра­вил. Я на­по­ля­гав на то­му, що про­ект но­вої ре­да­кції Пра­вил адво­кат­ської ети­ки по­ви­нен бу­ти опри­лю­дне­ний хо­ча б у ме­ре­жі Ін­тер­нет для обго­во­ре­н­ня се­ред ко­лег в ре­гіо­нах.

Ста­ном на 2017 р. вже ба­га­то вче­них за­йма­ли­ся пи­та­н­ня­ми адво­кат­ської ети­ки. Що­най­мен­ше, по­трі­бно бу­ло про­ве­сти на­у­ко­ву екс­пер­ти­зу но­вої ре­да­кції Пра­вил. На жаль, цьо­го не бу­ло зро­бле­но. Де­ле­га­ти отри­ма­ли текст но­вої ре­да­кції Пра­вил адво­кат­ської ети­ки ли­ше під час ре­є­стра­ції на З’їзді вран­ці 09.06.2017 р. Озна­йо­мив­шись з на­да­ним текс­том, я зро­бив ви­сно­вок, що но­ва ре­да­кція Пра­вил на­пи­са­на не­вда­ло (як за те­хні­кою на­пи­са­н­ня, так і за су­тні­стю но­вел). Чи­ма­ло де­ле­га­тів З’їзду на­віть не всти­гли озна­йо­ми­ти­ся з про­е­ктом но­вої ре­да­кції Пра­вил. Моя спро­ба роз­по­ча­ти дис­ку­сію та обго­во­ре­н­ня про­е­кту ви­яви­ла­ся не­вда­лою.

Оде­ська де­ле­га­ція на З’їзді 9-10.06.2017 р. у сво­їй біль­шо­сті про­го­ло­су­ва­ла про­ти за­про­по­но­ва­ної ре­да­кції са­ме че­рез те, що не від­бу­ло­ся обго­во­ре­н­ня се­ред ко­лег в ре­гіо­ні. Пі­сля З’їзду 9-10.06.2017 р. ба­га­то адво­ка­тів ста­ви­ли одне й те са­ме за­пи­та­н­ня: «Як мо­жна при­йма­ти те, що не обго­во­рю­ва­ло­ся на мі­сцях?».

Я вва­жаю, що та­ка пра­кти­ка прийня­т­тя та опри­лю­дне­н­ня ва­жли­вих для адво­кат­ської спіль­но­ти до­ку­мен­тів є не зов­сім пра­виль­ною. За­ко­но­про­е­кти, що вно­ся­ться до Вер­хов­ної Ра­ди, за­вча­сно пу­блі­ку­ю­ться на офі­цій­но­му сай­ті. Та­ким чи­ном за­без­пе­чу­є­ться мо­жли­вість ді­зна­ти­ся не ли­ше про те, хто є ав­то­ром за­ко­но­про­е­кту, але й озна­йо­ми­ти­ся з йо­го текс­том. При цьо­му ко­жен має пра­во на­ді­сла­ти свої за­ува­же­н­ня та про­по­зи­ції до від­по­від­но­го ко­мі­те­ту. Чо­му адво­ка­ти в цьо­му пи­тан­ні ма­ють гір­ше ста­но­ви­ще – ме­ні не зро­зумі­ло.

2. Я не уяв­ляю, хто і як оскар­жу­ва­ти­ме окре­мі по­ло­же­н­ня Пра­вил адво­кат­ської ети­ки. Без­пе­ре­чно, ко­жна осо­ба мо­же звер­ну­ти­ся до су­ду з від­по­від­ним по­зо­вом, оскіль­ки та­ке пра­во га­ран­ту­є­ться Основ­ним за­ко­ном Укра­ї­ни. Однак вра­хо­ву­ю­чи на­яв­ну су­до­ву пра­кти­ку що­до оскар­же­н­ня рі­шень З’їдів адво­ка­тів, пер­спе­кти­ва за­до­во­ле­н­ня та­ко­го по­зо­ву, на мою дум­ку, є де­що сум­нів­ною.

3. З про­фе­сій­ної по­зи­ції це ду­же ці­ка­во. Бу­ду­чи обра­ним чле­ном ди­сци­плі­нар­ної па­ла­ти Оде­ської ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії адво­ка­ту­ри, ме­ні важ­ко уяви­ти, яким чи­ном адво­кат, до яко­го вже за­сто­со­ва­но ди­сци­плі­нар­ну від­по­від­аль­ність у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня пра­ва на зайня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю на під­ста­ві но­вої ре­да­кції Пра­вил адво­кат­ської ети­ки, змо­же ви­ко­ри­ста­ти у сво­є­му за­хи­сті ті чи ін­ші по­ло­же­н­ня чин­ної ре­да­кції Пра­вил.

Я вва­жаю, що роз­гля­да­ю­чи скар­гу (по­зов) кон­кре­тно­го адво­ка­та на рі­ше­н­ня ди­сци­плі­нар­ної па­ла­ти КДКА, ні Ві­ща ква­лі­фі­ка­цій­на ди­сци­плі­нар­на ко­мі­сія адво­ка­ту­ри, ні су­ди не змо­жуть на­да­ва­ти оцін­ку від­по­від­но­сті опри­лю­дне­них Пра­вил адво­кат­ської ети­ки. Про­те ба­га­то за­ле­жа­ти­ме від прийня­то­го про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства, яке на­ра­зі пе­ре­бу­ває на роз­гля­ді в Пар­ла­мен­ті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.