Па­тен­тне су­до­чин­ство в Япо­нії:

роль екс­пер­тів і кон­суль­тан­тів

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ -

За­кін­че­н­ня. По­ча­ток у №39 (589) Пе­ре­кон­ли­вість ви­снов­ків екс­пер­тів

У зв’яз­ку з тим, що сто­ро­ни не­суть основ­ну від­по­від­аль­ність за за­без­пе­че­н­ня су­ду те­хні­чною ін­фор­ма­ці­єю, не­об­хі­дною для ви­не­се­н­ня рі­ше­н­ня у па­тен­тній спра­ві, екс­пер­тні ви­снов­ки ма­ють ве­ли­ке значення як до­каз. Однак, оскіль­ки екс­пер­ти не ма­ють до­да­тко­вих обов’яз­ків пе­ред су­дом і не обов’яз­ко­во є не­за­ле­жни­ми, суд мо­же не при­ді­ля­ти пиль­ну ува­гу їхнім ви­снов­ка­ми. Ви­снов­ки екс­пер­тів роз­гля­да­ю­ться як ще один до­каз, на­да­ний сто­ро­ною. Своє рі­ше­н­ня суд ви­но­сить на під­ста­ві су­ку­пно­сті всіх до­ка­зів. Від­по­від­но, в Япо­нії ви­снов­ки екс­пер­тів мо­жуть бу­ти не так кри­ти­чно ва­жли­ви­ми, як в ін­ших юрис­ди­кці­ях.

Спів­ро­бі­тни­ки, які за­йма­ю­ться на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми, й те­хні­чні кон­суль­тан­ти. Їхні зав­да­н­ня

Для за­без­пе­че­н­ня сум­лін­но­сті та ефе­ктив­но­сті су­до­чин­ства спів­ро­бі­тни­ки, які за­йма­ю­ться на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми, й те­хні­чні кон­суль­тан­ти до­по­ма­га­ють су­д­дям і гра­ють до­рад­чу роль у па­тен­тних спра­вах, що роз­гля­да­ю­ться в Су­дах з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

У па­тен­тних спо­рах сто­ро­ни ча­сто ма­ють рі­зні дум­ки з при­во­ду за­галь­но­ві­до­мих фа­ктів, на­яв­них на мо­мент по­да­н­ня па­тен­тної за­яв­ки та на­ста­н­ня да­ти прі­о­ри­те­ту, або на­віть з при­во­ду ба­зо­вих те­хні­чних прин­ци­пів. Спів­ро­бі­тни­ки, які за­йма­ю­ться на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми, є шта­тни­ми пра­ців­ни­ка­ми су­ду. Во­ни во­ло­ді­ють за­галь­ни­ми те­хні­чни­ми зна­н­ня­ми й що­дня до­по­ма­га­ють су­д­дям роз­би­ра­ти­ся у від­по­від­ній ба­зо­вій те­хно­ло­гії та ар­гу­мен­тах сто­рін, що мі­стять від­си­ла­н­ня до те­хні­чних мо­мен­тів, щоб суд­ді мо­гли ви­не­сти на­ле­жне рі­ше­н­ня. Те­хні­чні кон­суль­тан­ти є по­са­до­ви­ми осо­ба­ми, які пра­цю­ють за су­мі­сни­цтвом. Во­ни во­ло­ді­ють більш гли­бо­ки­ми й вузь­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­ни­ми те­хні­чни­ми зна­н­ня­ми у від­по­від­ній га­лу­зі те­хні­ки та ці­ле­спря­мо­ва­но до­по­ма­га­ють су­д­дям в окре­мих спра­вах.

Спів­ро­бі­тни­ки, які за­йма­ю­ться те­хні­чни­ми до­слі­дже­н­ня­ми, а та­кож те­хні­чні кон­суль­тан­ти – дер­жав­ні слу­жбов­ці, зо­бов’яза­ні бу­ти не­за­ле­жни­ми та не­упе­ре­дже­ни­ми. Ро­бо­та зі спів­ро­бі­тни­ка­ми, які за­йма­ю­ться на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми, та те­хні­чни­ми кон­суль­тан­та­ми, які ма­ють рі­зні зав­да­н­ня і про­фі­лі, до­зво­ляє Су­дам з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті роз­гля­да­ти па­тен­тні спра­ви до­бро­со­ві­сно й ефе­ктив­но.

Спів­ро­бі­тни­ки, які за­йма­ю­ться на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми

Та­кі спів­ро­бі­тни­ки при­зна­ча­ю­ться су­дом і ви­ко­ну­ють свої обов’яз­ки про­тя­гом май­же 3-х ро­ків. Зде­біль­шо­го, во­ни є ко­ли­шні­ми екс­пер­та­ми, які пра­цю­ва­ли в Па­тен­тно­му ві­дом­стві Япо­нії, але де­я­кі з них – па­тен­тні по­ві­ре­ні. Во­ни спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на окре­мих га­лу­зях те­хні­ки (ме­ха­ні­ці, хі­мії, еле­ктро­ні­ці). Во­ни по­вин­ні ма­ти за­галь­не уяв­ле­н­ня про за­зна­че­ні ши­ро­кі те­хні­чні га­лу­зі та во­ло­ді­ти на­ви­чка­ми про­ве­де­н­ня до­слі­джень. Однак їх не роз­гля­да­ють як справ­жніх екс­пер­тів. У 2015 р. в Окру­жно­му су­ді м. То­кіо пра­цю­ва­ли 7 та­ких спів­ро­бі­тни­ків, в Окру­жно­му су­ді м. Оса­ка – 3, у Ви­що­му су­ді з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті – 11.

Спів­ро­бі­тни­ки, які за­йма­ю­ться на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми, бе­руть участь у всіх па­тен­тних спра­вах. Під ке­рів­ни­цтвом суд­дів та­кі спів­ро­бі­тни­ки до­слі­джу­ють і по­ясню­ють від­по­від­ні те­хні­чні пи­та­н­ня та на­да­ють свою дум­ку у спра­ві без­по­се­ре­дньо су­д­дям. Та­кож во­ни при­су­тні на слу­ха­н­нях.

У спра­вах про ска­су­ва­н­ня рі­шень Па­тен­тно­го ві­дом­ства Япо­нії, від­мо­ву у ви­да­чі або ану­лю­ва­н­ня па­тен­ту, що роз­гля­да­ю­ться у Ви­що­му су­ді з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, та­кі спів­ро­бі­тни­ки го­ту­ють для суд­дів до­ку­мент вну­трі­шньо­го ха- ра­кте­ру. В ньо­му во­ни ви­кла­да­ють свою дум­ку що­до ці­єї спра­ви. Ці до­ку­мен­ти й тлу­ма­че­н­ня спів­ро­бі­тни­ків, які за­йма­ю­ться на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми, не є від­кри­ти­ми для пу­блі­ки та не роз­го­ло­шу­ю­ться сто­ро­нам. Зро­зумі­ло, що ви­снов­ки цих спів­ро­бі­тни­ків не є обов’яз­ко­ви­ми для ви­ко­на­н­ня і не роз­гля­да­ю­ться як до­ка­зи.

При цьо­му той факт, що сто­ро­нам не до­сту­пні де­та­лі по­яснень спів­ро­бі­тни­ків, які за­йма­ю­ться на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми, ви­кли­кає де­яке за­не­по­ко­є­н­ня, оскіль­ки не­нав­ми­сне ви­не­се­н­ня та­ким спів­ро­бі­тни­ком не­то­чно­го або не­пра­виль­но­го су­дже­н­ня з те­хні­чних пи­тань не бу­де оче­ви­дним. Про­те на­ра­зі в Су­дах з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті в Япо­нії пе­ре­ва­га ро­бо­ти зі спів­ро­бі­тни­ка­ми, які за­йма­ю­ться на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми, ши­ро­ко ви­зна­є­ться фа­хів­ця­ми з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, а кри­ти­ка що­до та­ких спів­ро­бі­тни­ків є рід­кі­стю.

Те­хні­чні кон­суль­тан­ти. Рі­ше­н­ня су­ду про за­лу­че­н­ня те­хні­чно­го кон­суль­тан­та

За­галь­на кіль­кість та­ких кон­суль­тан­тів, що при­зна­ча­ю­ться су­дом в пу­лі, скла­дає по­над 200 осіб. До них на­ле­жать про­фе­со­ри уні­вер­си­те­тів, спів­ро­бі­тни­ки від­кри­тих або при­ва­тних до­слі­дни­цьких ін­сти­ту­тів та па­тен­тні по­ві­ре­ні. Тер­мін їхньої слу­жби ста­но­вить 2 ро­ки. Во­ни спів­пра­цю­ють з усі­ма Су­да­ми з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

Якщо суд при­ймає рі­ше­н­ня про за­лу­че­н­ня те­хні­чно­го кон­суль­тан­та у зв’яз­ку зі скла­дні­стю те­хно­ло­гій, яким при­свя­че­но спра­ву, він зо­бов’яза­ний ви­слу­ха­ти дум­ки сто­рін. Те­хні­чні кон­суль­тан­ти бе­руть участь не в усіх спра­вах, але Су­ди з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті актив­но спри­я­ють їхній уча­сті, осо­бли­во в по­ясню­валь­них за­сі­да­н­нях, під час яких сто­ро­ни про­во­дять усну ар­гу­мен­та­цію.

Спів­ро­бі­тни­ки, які за­йма­ю­ться на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми, від­би­ра­ють з пу­лу окре­мих те­хні­чних кон­суль­тан­тів для ко­жної спра­ви. Для на­да­н­ня рі­зно­бі­чних ду­мок з пу­лу оби­ра­ю­ться кіль­ка кан­ди­да­тів, що ма­ють рі­зну під­го­тов­ку (як пра­ви­ло, у кіль­ко­сті 3-х осіб). До ува­ги та­кож бе­ру­ться їхній вік та до­свід, оскіль­ки те­хні­чний стан­дарт, що існує на мо­мент по­да­н­ня па­тен­тної за­яв­ки або на­ста­н­ня да­ти прі­о­ри­те­ту, мо­же ма­ти ве­ли­ке значення.

Пі­сля ви­бо­ру кон­суль­тан­тів суд на­дає сто­ро­нам ін­фор­ма­цію про кан­ди­да­тів, у то­му чи­слі їхні іме­на, фор­му звер­не­н­ня до них, те­хні­чну га­лузь та до­свід. Це дає сто­ро­нам мо­жли­вість пе­ре­ві­ри­ти на­яв­ність кон­флі­кту ін­те­ре­сів та ви­сло­ви­ти дум­ку про від­по­від­ність те­хні­чної га­лу­зі кан­ди­да­тів кон­кре­тній спра­ві. Якщо не­об­хі­дна те­хні­чна га­лузь ду­же роз­ви­не­на і вузь­ко­спря­мо­ва­на, мо­же ста­ти­ся так, що в пу­лі те­хні­чних кон­суль­тан­тів не бу­де від­по­від­но­го кан­ди­да­та, який во­ло­діє до­ста­тні­ми зна­н­ня­ми в цій га­лу­зі та не має кон­флі­кту ін­те­ре­сів з жо­дною зі сто­рін. У та­ко­му ви­пад­ку суд мо­же при­зна­чи­ти но­вих те­хні­чних кон­суль­тан­тів для уча­сті у спра­ві, якщо оби­дві сто­ро­ни не ма­ють за­пе­ре­чень.

Обов’яз­ки

Го­лов­ний обов’язок те­хні­чних кон­суль­тан­тів – не по­да­н­ня сво­єї дум­ки з пи­тань, що ви­рі­шу­ю­ться су­д­дя­ми, а по­ясне­н­ня су­д­дям тер­мі­но­ло­гії та прин­ци­пів на під­ста­ві сво­їх екс­пер­тних знань. По­ді­бне по­ясне­н­ня для суд­дів є ли­ше опор­ним ма­те­рі­а­лом для ро­зу­мі­н­ня те­хно­ло­гії та не має до­ка­зо­во­го значення. Та­ким чи­ном, значення по­яснень те­хні­чних кон­суль­тан­тів є до­сить обме­же­ним. По­ясне­н­ня те­хні­чних кон­суль­тан­тів по­вин­ні бу­ти не­упе­ре­дже­ни­ми та об’єктив­ни­ми.

Ви­тра­ти

Оскіль­ки те­хні­чні кон­суль­тан­ти є дер­жав­ни­ми слу­жбов­ця­ми, го­но­ра­ри їм ви­пла­чу­ю­ться уря­дом, а сто­ро­ни не не­суть жо­дних ви­трат на їхні по­слу­ги.

В Япо­нії суд­ді в Су­дах з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті са­мо­стій­но роз­би­ра­ю­ться в те­хні­чних пи­та­н­нях

По­я­сню­валь­не за­сі­да­н­ня

Те­хні­чні кон­суль­тан­ти гра­ють ва­жли­ву роль в по­ясню­валь­них за­сі­да­н­нях, які про­во­дя­ться на остан­ній ста­дії по­пе­ре­дньо­го слу­ха­н­ня. На та­ко­му за­сі­дан­ні ко­жна сто­ро­на про­во­дить ко­ро­тку усну пре­зен­та­цію сво­їх ар­гу­мен­тів і ва­жли­вих до­ка­зів, до­пов­не­ну слай­да­ми та ві­део­за­пи­са­ми. По­тім те­хні­чні кон­суль­тан­ти став­лять сто­ро­нам за­пи­та­н­ня, пов’яза­ні з те­хні­чною га­луз­зю, на які від­по­від­а­ють юри­сти або спів­ро­бі­тни­ки, що пред­став­ля­ють сто­ро­ни. Су­д­дя та спів­ро­бі­тни­ки, які про­во­дять на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня, та­кож мо­жуть ста­ви­ти до­да­тко­ві за­пи­та­н­ня.

Під час по­ясню­валь­но­го за­сі­да­н­ня су­д­дя мо­же швид­ко роз­гля­ну­ти ар­гу­мен­ти сто­рін, по­втор­но оці­ни­ти своє ба­че­н­ня спра­ви та ді­йти до більш то­чно­го ви­снов­ку. Зав­дя­ки при­су­тно­сті на по­ясню­валь­но­му за­сі­дан­ні те­хні­чних кон­суль­тан­тів су­д­дя мо­же отри­ма­ти кра­ще ро­зу­мі­н­ня те­хні­чних пи­тань, що до­зво­ляє по­пе­ре­ди­ти те­хні­чно не­спро­мо­жні ви­слов­лю­ва­н­ня сто­рін.

Ро­бо­та су­дів що­до по­лі­пше­н­ня яко­сті ви­ко­ри­ста­н­ня по­слуг те­хні­чних кон­суль­тан­тів

На по­ча­тку ро­бо­ти си­сте­ми при­зна­чень те­хні­чних кон­суль­тан­тів у 2004 р. фа­хів­ці кри­ти­ку­ва­ли на­ду­ма­ність пи­тань те­хні­чних кон­суль­тан­тів і ви­слов­лю­ва­н­ня ни­ми ду­мок, що ви­хо­дять за ме­жі їхніх зав­дань (на­при­клад, про оче­ви­дність па­тен­ту). У від­по­відь Су­ди з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті вжи­ли низ­ку за­хо­дів що­до вдо­ско­на­ле­н­ня ро­бо­ти те­хні­чних кон­суль­тан­тів, а са­ме: здій­сни­ли під­го­тов­ку не­о­фі- цій­них до­ку­мен­тів про не­об­хі­дність ста­ви­ти більш на­ле­жні за­пи­та­н­ня під час по­ясню­валь­но­го за­сі­да­н­ня, на­да­ли кон­суль­тан­там ін­стру­кції про основ­ні пра­ви­ла в рам­ках Па­тен­тно­го за­ко­ну та про зав­да­н­ня те­хні­чних кон­суль­тан­тів, про­ве­ли се­мі­на­ри для но­вих те­хні­чних кон­суль­тан­тів і вну­трі­шніх кон­фе­рен­цій, з ме­тою обго­во­ре­н­ня зав­дань те­хні­чних кон­суль­тан­тів.

Ре­зуль­та­том цих за­хо­дів ста­ло прийня­т­тя фа­кту не­об­хі­дно­сті по­слуг те­хні­чних кон­суль­тан­тів і ро­зу­мі­н­ня та­кої по­тре­би в Япо­нії. По­стій­не ви­ко­ри­ста­н­ня по­слуг те­хні­чних кон­суль­тан­тів є уні­каль­ною осо­бли­ві­стю па­тен­тно­го су­до­чин­ства в Япо­нії. (Більш де­таль­на ін­фор­ма­ція ан­глій­ською мо­вою про те­хні­чних кон­суль­тан­тів і спів­ро­бі­тни­ків, які за­йма­ю­ться на­у­ко- ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми, до­сту­пна на веб-сай­ті Ви­що­го су­ду з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті).

Па­тен­тне су­до­чин­ство в Япо­нії

Та­ким чи­ном, в Япо­нії суд­ді в Су­дах з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті са­мо­стій­но роз­би­ра­ю­ться в те­хні­чних пи­та­н­нях. В цьо­му їм до­по­ма­га­ють спів­ро­бі­тни­ки, які за­йма­ю­ться на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми, та те­хні­чні кон­суль­тан­ти. Суд­ді ви­но­сять рі­ше­н­ня про по­ру­ше­н­ня прав і дій­сність па­тен­тів, роз­гля­да­ю­чи як одне ці­ле всі до­ка­зи, вклю­ча­ю­чи екс­пер­тні ви­снов­ки. За остан­ні 20 ро­ків бу­ло про­ве­де­но без­ліч си­стем­них ре­форм, по­кли­ка­них зро­би­ти су­до­чин­ство з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті більш до­бро­со­ві­сним та ефе­ктив­ним. Роз’ясне­н­ня зав­дань спів­ро­бі­тни­ків, які за­йма­ю­ться на­у­ко­ви­ми до­слі­дже­н­ня­ми, та по­ява те­хні­чних кон­суль­тан­тів бу­ли ча­сти­ною цих ре­форм. Уряд і су­ди Япо­нії про­дов­жу­ють вдо­ско­на­лю­ва­ти па­тен­тне су­до­чин­ство.

Ефе­ктив­ність та швид­кість роз­гля­ду справ є ре­зуль­та­том управ­лі­н­ня спра­ва­ми су­дом і ро­бо­ти сто­рін. За­зви­чай, суд пер­шої ін­стан­ції ви­но­сить рі­ше­н­ня про по­ру­ше­н­ня прав і не­дій­сність па­тен­тів про­тя­гом при­бли­зно 1-го ро­ку.

Зав­дя­ки ве­ли­кій кіль­ко­сті роз­гля­ну­тих па­тен­тних справ, існує до­ста­тня кіль­кість су­до­вих рі­шень і пре­це­ден­тів. У спра­вах про ска­су­ва­н­ня рі­шень Па­тен­тно­го ві­дом­ства Япо­нії, від­мо­ву у ви­да­чі па­тен­ту або йо­го ану­лю­ва­н­ня роз­гляд спра­ви су­дом від­бу­ва­є­ться на­ба­га­то швид­ше. Су­д­дя від по­ча­тку за­йма­є­ться спра­вою, ува­жно ви­вчає всі за­яви сто­рін та на­да­ні ни­ми до­ка­зи. Суд­ді ви­сту­па­ють в ро­лі по­се­ре­дни­ків у процесі вре­гу­лю­ва­н­ня су­пе­ре­чок у су­до­во­му по­ряд­ку в то­му ви­пад­ку, якщо сто­ро­ни хо­чуть ви­рі­ши­ти су­пе­ре­чку в та­кий спо­сіб.

Су­до­ві рі­ше­н­ня в пи­сьмо­во­му ви­гля­ді до­сить до­кла­дні для то­го, щоб зрозуміти їхнє юри­ди­чне об­ґрун­ту­ва­н­ня. Зав­дя­ки ве­ли­кій кіль­ко­сті роз­гля­ну­тих па­тен­тних справ, існує до­ста­тня кіль­кість су­до­вих рі­шень і пре­це­ден­тів, що за­без­пе­чу­ють ви­со­кий рі­вень пе­ред­ба­чу­ва­но­сті. Всі рі­ше­н­ня у спра­вах з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті одра­зу пу­блі­ку­ю­ться на веб-сай­ті су­ду, а ко­ро­ткі ви­кла­ди й текс­ти ва­жли­вих рі­шень пе­ре­кла­да­ю­ться ан­глій­ською мо­вою. Ви­тра­ти на су­до­чин­ство є не над­то ви­со­ки­ми у зв’яз­ку з від­су­тні­стю про­це­ду­ри пе­ре­хре­сно­го до­пи­ту екс­пер­тів.

От­же, па­тен­тне су­до­чин­ство та ді­яль­ність Су­дів з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті в Япо­нії є до­сить ефе­ктив­ни­ми у ви­рі­шен­ні па­тен­тних спо­рів. Цей до­свід (зокре­ма, що­до ді­яль­но­сті екс­пер­тів та те­хні­чних кон­суль­тан­тів) мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­ний і в Укра­ї­ні при ство­рен­ні Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

Ген­на­дій АНДРОЩУК, зав. ла­бо­ра­то­рі­єю пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій НДІ ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті НАПрН Укра­ї­ни, к.е.н., су­до­вий екс­перт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.