Рей­дер +1

Змі­на спосо­бу ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду як ме­ха­нізм рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - Ві­ктор МОРОЗ, ке­ру­ю­чий пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex

В Укра­ї­ні за­ли­ша­є­ться до­ста­тньо роз­по­всю­дже­ним та­ке яви­ще як рей­дер­ство, що яв­ляє со­бою не­дру­жнє (за­зви­чай, си­ло­ве) по­гли­на­н­ня під­при­єм­ства про­ти во­лі йо­го вла­сни­ків, що ма­ють пе­ре­ва­жне ста­но­ви­ще на та­ко­му під­при­єм­стві, та/або йо­го ке­рів­ни­ка.

За­ко­но­да­вець на­ма­га­є­ться вжи­ва­ти за­хо­дів для за­по­бі­га­н­ня про­я­вам рей­дер­ства та мі­ні­мі­за­ції йо­го на­слід­ків, вно­ся­чи прав­ки до за­ко­но­дав­чих актів. Су­ди фор­му­ють су­до­ву пра­кти­ку, спря­мо­ва­ну на за­хист бі­зне­су від не­дру­жніх дій рей­де­рів, на­да­ю­чи роз’ясне­н­ня що­до за­хи­сту під­при­ємств. Во­дно­час рей­де­ри та­кож не від­по­чи­ва­ють, вдо­ско­на­лю­ю­чи схе­ми сво­єї ро­бо­ти та роз­ро­бля­ю­чи но­ві ва­рі­ан­ти за­хо­пле­н­ня під­при­ємств і вла­сно­сті. Так, остан­нім ча­сом до­сить актив­но ви­ко­ри­сто­ву­є­ться та­кий ме­ха­нізм рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня як змі­на спосо­бу ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду.

Як пра­ви­ло, рей­де­ри до­ста­тньо сум­лін­но го­ту­ють за­хо­пле­н­ня під­при­єм­ства, яке їх ці­ка­вить, до­ско­на­ло ви­вча­ю­чи йо­го май­но­вий та фі­нан­со­вий стан, мо­ти­ву­ю­чи топ-ме­не­джмент від­по­від­но­го під­при­єм­ства до спів­пра­ці, зна­хо­дя­чи одно­дум­ців се­ред кон­тр­аген­тів та- ко­го при­ва­бли­во­го для них об’єкта рей­ду. При цьо­му за­хо­пле­н­ня бу­ду­є­ться на ін­стру­мен­тах пра­во­во­го ха­ра­кте­ру, а са­ме: су­до­вих рі­ше­н­нях, кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях, рі­ше­н­нях кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів, що здій­сню­ють на­гляд за ді­яль­ні­стю від­по­від­но­го під­при­єм­ства.

Вра­хо­ву­ю­чи, що на­ра­зі еко­но­мі­чна си­ту­а­ція в Укра­ї­ні не най­кра­ща, ба­га­то ін­ве­сти­цій­но при­ва­бли­вих під­при­ємств ма­ють за­бор­го­ва­ність пе­ред сво­ї­ми кон­тр­аген­та­ми. Бе­зу­мов­но, на­яв­ність за­бор­го­ва­но­сті під­при­єм­ства пе­ред кон­тр­аген­та­ми мо­же бу­ти ефе­ктив­ною під­ста­вою для йо­го не­дру­жньо­го по­гли­на­н­ня.

Якщо рей­де­ри або їхні за­мов­ни­ки отри­ма­ють кон­троль чи під­трим­ку над кре­ди­то­ром під­при­єм­ства, що їх ці­ка­вить, во­ни мо­жуть іні­ці­ю­ва­ти су­до­вий про­цес що­до стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті. Зви­чай­но, якщо за­бор­го­ва­ність не бу­де по­га­ше­на, суд прийме рі­ше­н­ня що­до її стя­гне­н­ня на ко­ристь та­ко­го кре­ди­то­ра.

Да­лі – спра­ва те­хні­ки. Кре­ди­то­ру не­об­хі­дно від­кри­ти ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня та по­ча­ти про­це­ду­ру при­му­со­во­го стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті з під­при­єм­ства, що є об’єктом рей­ду. В ме­жах та­кої про­це­ду­ри при­му­со­во­го стя­гне­н­ня, за на­яв­но­сті ло­яль­но­го став­ле­н­ня до кре­ди­то­ра дер­жав­но­го або при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця, рей­дер змо­же отри­ма­ти кон­троль над клю­чо­ви­ми акти­ва­ми під­при­єм­ства­ми або на­віть під­при­єм­ством.

Бе­зу­мов­но, чин­не за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни, зокре­ма За­кон Укра­ї­ни «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня», пе­ред­ба­чає пев­ний по­ря­док ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду та чер­го­вість звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на май­но бор­жни­ка. На­при­клад, звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на об’єкти не­ру­хо­мо­го май­на бор­жни­ка, яке за­зви­чай є до­сить при­ва­бли­вим для рей­де­рів, мо­жли­ве ли­ше за умо­ви від­су­тно­сті у бор­жни­ка до­ста­тніх ко­штів чи ру­хо­мо­го май­на для по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті за від­по­від­ним рі­ше­н­ням су­ду. До то­го ж у бор­жни­ка за час су­до­вої тя­га­ни­ни та здій­сне­н­ня про­це­ду­ри при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду мо­же з’яви­ти­ся ін­ше май­но, яке мо­же бу­ти оформ­ле­не на від­мін­ну від бор­жни­ка осо­бу та фор­маль­но не під­па­да­ти під мо­жли­ве звер­не­н­ня стя­гне­н­ня.

З по­зи­ції чин­но­го за­ко­но­дав­ства, для отри­ма­н­ня ле­галь­ної мо­жли­во­сті на­бу­т­тя пра­ва вла­сно­сті над та­ким май­ном, рей­де­рам не­об­хі­дно прой­ти че­рез три­ва­лі су­до­ві про­це­ду­ри з не­про­гно­зо­ва­ним ре­зуль­та­том, зна­чни­ми фі­нан­со­ви­ми ви­тра­та­ми та пер­спе­кти­вою ви­ве­де­н­ня під­при­єм­ством від­по­від­них акти­вів з-під за­гро­зи рей­ду.

Однак рей­де­ри по­ча­ли за­сто­со­ву­ва­ти ме­ха­нізм змі­ни спосо­бу ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду, за яким ви­ко­на­вець, що здій­снює при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду, за­свід­чує не­мо­жли­вість ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду, а по­тім іні­ці­ює че­рез суд (як пра­ви­ло, під­кон­троль­ний рей­де­рам) змі­ну спосо­бу рі­ше­н­ня су­ду, ви­ма­га­ю­чи в су­ду до­зво­ли­ти звер­ну­ти стя­гне­н­ня на те май­но, яке ці­ка­вить рей­де­рів.

Не­зва­жа­ю­чи на те, що за сво­єю су­т­тю та­ке кло­по­та­н­ня ви­ко­нав­ця про змі­ну спосо­бу ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду має на­слід­ком прийня­т­тя су­дом фа­кти­чно но­во­го рі­ше­н­ня, суд йо­го за­до­воль­няє, ле­га­лі­зу­ю­чи від­по­від­не за­хо­пле­н­ня бі­зне­су. Під­при­єм­ство по­збав­ля­є­ться май­на, що­до яко­го не при­йма­ли­ся су­до­ві рі­ше­н­ня, а та­кож не існу­ва­ло за­кон­них під­став для йо­го ви­лу­че­н­ня

Зви­чай­но, на­слід­ки та­ко­го рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня акти­вів під­при­єм­ства мо­жуть бу­ти усу­ну­ті шля­хом по­да­н­ня апе­ля­цій­ної скар­ги на су­до­ве рі­ше­н­ня що­до змі­ни спосо­бу ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду, оскар­же­н­ня пра­во­мір­но­сті дій ви­ко­нав­ця, іні­ці­ю­ва­н­ня кри­мі­наль­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня рей­де­рів та ін­ши­ми за­со­ба­ми. Про­те слід вра­хо­ву­ва­ти, що будь-які дії з по­до­ла­н­ня на­слід­ків рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня по­тре­бу­ють ча­су, а одни­ми з го­лов­них прин­ци­пів ді­яль­но­сті рей­де­рів є ра­пто­вість та швид­кість дій із за­хо­пле­н­ня під­при­єм­ства та йо­го ви­ве­де­н­ня з управ­лі­н­ня вла­сни­ків.

От­же, по­ки вла­сни­ки бі­зне­су бу­дуть вжи­ва­ти дії що­до по­вер­не­н­ня кон­тро­лю над за­хо­пле­ним під­при­єм­ством, рей­де­ри ма­ти­муть мо­жли­вість ще біль­ше ускла­дни­ти та­кі дії, здій­снив­ши кіль­ка про­да­жів кор­по­ра­тив­них прав та акти­вів під­при­єм­ства, ви­вів­ши гро­шо­ві ко­шти з ра­хун­ків під­при­єм­ства та вжив­ши ін­ші про­ти­за­кон­ні дії.

Більш ефе­ктив­но не до­ла­ти на­слід­ки рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня, а уне­мо­жли­ви­ти ви­да­ли­ти рей­дер­ське за­хо­пле­н­ня бі­зне­су. Зви­чай­но, це по­тре­бує пев­них ви­трат ча­су й фі­нан­сів, але до­зво­ляє вла­сни­кам збе­рег­ти кон­троль над під­при­єм­ством та йо­го акти­ва­ми. По-пер­ше, не­об­хі­дно на по­стій­ній осно­ві від­сте­жу­ва­ти на­яв­ність су­до­вих спо­рів і кри­мі­наль­них про­ва­джень що­до під­при­єм­ства та йо­го акти­вів. На сьо­го­дні це не по­тре­бує сут­тє­вих ка­пі­та­ло­вкла­день та є до­ста­тньо про­стим, але ефе­ктив­ним ме­то­дом зрозуміти, що сто­сов­но бі­зне­су вчи­ня­ю­ться дії з не­дру­жньо­го по­гли­на­н­ня. По-дру­ге, до­ціль­ним є про­ве­де­н­ня ау­ди­ту ка­дро­вої до­ку­мен­та­ції під­при­єм­ства та до­ку­мен­та­ції, що ре­гла­мен­тує від­но­си­ни з кон­тр­аген­та­ми бі­зне­су, з ме­тою ви­яв­ле­н­ня слаб­ких місць, які мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні рей­де­ра­ми для за­хо­пле­н­ня під­при­єм­ства, та мі­ні­мі­за­ції та­ких ри­зи­ків. Що­до най­більш лі­кві­дних акти­вів під­при­єм­ства ефе­ктив­ним мо­же бу­ти здій­сне­н­ня кон­тро­льо­ва­но­го аре­шту, за яко­го пов’яза­ні з бі­зне­сом осо­би на­кла­да­ють арешт на від­по­від­ні акти­ви, фа­кти­чно уне­мо­жлив­лю­ю­чи їх ви­ве­де­н­ня рей­де­ра­ми. По-тре­тє, бі­знес, осо­бли­во якщо це ін­ве­сти­цій­но при­ва­бли­вий бі­знес, по­ви­нен бу­ти зав­жди го­то­вим до актив­но­го за­хи­сту сво­їх ін­те­ре­сів.

Вра­хо­ву­ю­чи, що в на­шій кра­ї­ні рей­дер­ство та ко­ру­пція є за­над­то по­ши­ре­ни­ми яви­ща­ми, бі­зне­су не­об­хі­дно зав­жди бу­ти го­то­вим за­хи­ща­ти­ся і пам’ята­ти, що най­кра­щою є та вій­на, якої вда­ло­ся уни­кну­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.