Май­бу­тнє юри­ди­чної фір­ми

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС НОВИНИ ФІНАНСОВЕ ПРАВО -

Ми­ну­ло­го ти­жня у Лон­до­ні від­був­ся Business Leadership Summit, ор­га­ні­зо­ва­ний The Lawyer – що­рі­чне мі­сце зу­стрі­чі лі­де­рів про­від­них юри­ди­чних фірм Єв­ро­пи. Цьо­го­річ юри­сти зі­бра­ли­ся для по­шу­ку від- по­від­ей на ви­кли­ки та пи­та­н­ня, пов’яза­ні з фор­му­ва­н­ням но­вої мо­де­лі юри­ди­чної фір­ми 2025.

Ку­ди по­трі­бно спря­му­ва­ти зу­си­л­ля, щоб за­ли­ша­ти­ся кон­ку­рен­то­спро­мо­жни­ми до 2025 ро­ку?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.