Но­ве ди­ха­н­ня для дер­жбан­ків?

Уряд схва­лив про­ект ЗУ «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до осо­бли­во­стей управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми бан­ка­ми»

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС НОВИНИ ФІНАНСОВЕ ПРАВО -

27.09.2017 р. Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни схва­лив про­ект за­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до осо­бли­во­стей управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми бан­ка­ми». Про­ект був роз­ро­бле­ний Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів спіль­но з пред­став­ни­ка­ми Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду, Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку, Сві­то­во­го бан­ку та Між­на­ро­дної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції.

З цьо­го при­во­ду Мі­ністр фі­нан­сів Оле­ксандр Да­ни­люк за­явив: «Сьо­го­дні ми зро­би­ли ва­жли­вий крок у ком­пле­ксній ре­фор­мі дер­жав­них бан­ків, спря­мо­ва­ній на під­ви­ще­н­ня їх ефе­ктив­но­сті та відновлення кре­ди­ту­ва­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.