LeGran.TT за­по­бі­гла спро­бі не­за­кон­но­го еко­ло­гі­чно­го кон­тро­лю су­дна в Оде­сько­му пор­ту

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Юри­сти LeGran.TT за­по­бі­гли спро­бі не­за­кон­но­го еко­ло­гі­чно­го кон­тро­лю су­дна в Оде­сько­му мор­сько­му пор­ту.

До ком­па­нії звер­нув­ся ве­ли­кий іно­зем­ний су­дно­вла­сник. Він по­ві­до­мив про на­мір Дер­же­ко­ін­спе­кції здій­сни­ти еко­ло­гі­чний кон­троль су­дна, яке пе­ре­бу­ває в Оде­сько­му пор­ту, та ві­ді­бра­ти про­би во­ди, ма­ю­чи на ува­зі ізо­льо­ва­ний ба­ласт. Під­ста­вою для про­ве­де­н­ня еко­кон­тро­лю слу­гу­ва­ло ви­яв­ле­н­ня в ра­йо­ні при­ча­лу на­чеб­то не­ві­до­мих бі­лих пі­ни­стих ре­чо­вин.

Юри­сти LeGran.TT за­по­бі­гли не­пра­во­мір­ним ді­ям дер­же­ко­ін­спе­кто­рів, ар­гу­мен­ту­вав­ши від­су­тність під­став для від­бо­ру проб во­ди та здій­сне­н­ня еко­кон­тро­лю.

Так, під час за­хо­ду до те­ри­то­рі­аль­но­го мо­ря су­дно змі­ни­ло ізо­льо­ва­ний ба­ласт, що за­зна­че­но в су­дно­во­му жур­на­лі, має всі ори­гі­на­ли між­на­ро­дних сер­ти­фі­ка­тів і сві­доцтв, осна­ще­но всім не­об­хі­дним при­ро­до­охо­рон­ним обла­дна­н­ням, а всі за­пір­ні кла­па­ни бу­ло оплом­бо­ва­но. Те­хні­чно від­ка­чу­ва­н­ня ізо­льо­ва­но­го ба­ла­сту здій­сню­є­ться че­рез отво­ри, які зна­хо­дя­ться під во­дою, під ти­ском, че­рез що на во­дній по­верх­ні зав­жди ство­рю­є­ться ви­ди­мість бі­лої пі­ни.

Та­ким чи­ном, юри­сти LeGran.TT за­по­бі­гли спро­бі без­під­став­но­го еко­кон­тро­лю, що в май­бу­тньо­му мо­гло спри­чи­ни­ти арешт су­дна.

«Хо­чу на­га­да­ти всім су­дно­вла­сни­кам, аген­там і ка­пі­та­нам, що еко­ло­гі­чний кон­троль, від­по­від­но до чин­ної нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи, про­во­ди­ться ви­клю­чно у ви­пад­ках, ко­ли з су­дна ски­да­ю­ться ви­ди­мі пла­ву­чі ча­сти­ни або ви­ни­ка­ють ви­ди­мі слі­ди на­фти чи за­бру­дне­них на­фтою та ін­ших за­бру­дню­валь­них ре­чо­вин в ра­йо­ні їх ски­да­н­ня, що при­зво­дить до фа­кти­чно­го по­гір­ше­н­ня яко­сті во­ди. Однак за­твер­дже­ний по­ря­док про­ве­де­н­ня кон­тро­лю від­су­тній, то­му в будь-яко­му ви­пад­ку я ре­ко­мен­дую обов’яз­ко­во кон­суль­ту­ва­ти­ся з юри­ста­ми», – про­ко­мен­ту­ва­ла Те­тя­на Ті­та­рен­ко, ке­ру­ю­чий пар­тнер LeGran.TT.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.