Suprema Lex успі­шно за­хи­сти­ло ін­те­ре­си клі­єн­та в кри­мі­наль­но­му процесі

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Адво­кат­ське об’єд­на­н­ня Suprema Lex успі­шно за­хи­сти­ло ін­те­ре­си клі­єн­та в кри­мі­наль­но­му процесі, отри­мав­ши рі­ше­н­ня су­ду апе­ля­цій­ної ін­стан­ції про ска­су­ва­н­ня аре­шту май­на клі­єн­та.

Так, за кло­по­та­н­ням слід­чо­го на­ціо­наль­ної по­лі­ції слід­чим суд­дею Де­снян­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва бу­ло на­кла­де­но арешт на май­но клі­єн­та адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex у ви­гля­ді пер­вин­ної фі­нан­со­во-бух­гал­тер­ської до­ку­мен­та­ції, ви­лу­че­ної за ре­зуль­та­та­ми об­шу­ку, про­ве­де­но­го у цьо­го клі­єн­та. Адво­ка­ти адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex до­ве­ли в су­ді апе­ля­цій­ної ін­стан­ції, що під­став для аре­шту за­зна­че­ної до­ку­мен­та­ції не бу­ло, а до­ку­мен­та­ція під­ля­гає по­вер­нен­ню клі­єн­ту.

Над про­е­ктом пра­цю­ва­ли мо­лод­ший юрист пра­кти­ки бан­ків­сько­го й фі­нан­со­во­го пра­ва Оле­ксандр Ро­здо­ро­жний та ке­ру­ю­чий пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Ві­ктор Мороз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.