ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

«Адво­кат Май­бу­тньо­го» – пер­ша ка­над­сько-укра­їн­ська про­гра­ма про­фе­сій­но­го роз­ви­тку адво­ка­тів, спря­мо­ва­на на роз­ви­ток soft skills. Во­на бу­ла роз­ро­бле­на ка­над­ськи­ми адво­ка­та­ми та ада­пто­ва­на укра­їн­ськи­ми екс­пер­та­ми.

З 707 кон­кур­сан­тів бу­ло обра­но 111 адво­ка­тів, які про­тя­гом 2017 р. прой­дуть 4 мо­ду­лі у Ки­є­ві, Льво­ві, Хар­ко­ві та Оде­сі. Те­ми мо­ду­лів: «Ро­бо­та з клі­єн­том», «Вза­є­мо­дія адво­ка­та з су­дом та ін­ши­ми уча­сни­ка­ми про­це­су», «Ко­му­ні­ка­ція в адво­кат­ській спіль­но­ті», «Зв’яз­ки з гро­мад­ські­стю та ме­діа».

Про­гра­ма ре­а­лі­зу­є­ться Асо­ці­а­ці­єю прав­ни­ків Укра­ї­ни (АПУ) та Все­укра­їн­ським об’єд­на­н­ням адво­ка­тів, що на­да­ють без­опла­тну пра­во­ву до­по­мо­гу (BALAP), за під­трим­ки про­е­кту «До­сту­пна та які­сна пра­во­ва до­по­мо­га в Укра­ї­ні», що впро­ва­джу­є­ться Ка­над­ським бю­ро між­на­ро­дної осві­ти у пар­тнер­стві з Ко­ор­ди­на­цій­ним цен­тром з на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги та фі­нан­су­є­ться уря­дом Ка­на­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.