Ма­рія ГРЕЧКО: Як укла­да­ти до­го­во­ри, яких не­має в ко­де­ксах?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ма­рія ГРЕЧКО, юрист ЮФ Trusted Advisors

Стрім­кий роз­ви­ток еко­но­мі­ки та ди­на­мі­ка май­но­вих від­но­син по­ро­джує но­ві фор­ми вза­є­мо­дії уча­сни­ків ци­віль­но­го обі­гу, в ре­зуль­та­ті чо­го по­стій­но роз­ши­рю­є­ться си­сте­ма ци­віль­но-пра­во­вих до­го­во­рів. Рі­вень за­ко­но­дав­чо­го вре­гу­лю­ва­н­ня до­го­вір­них від­но­син не зав­жди об’єктив­но від­по­від­ає рин­ко­вим по­тре­бам, то­му по­ді­бне збіль­ше­н­ня ви­дів до­го­во­рів від­бу­ва­є­ться шля­хом фор­му­ва­н­ня та ви­ко­ри­ста­н­ня до­го­вір­них кон­стру­кцій, не пе­ред­ба­че­них Ци­віль­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни.

Прин­цип сво­бо­ди до­го­во­ру, за­крі­пле­ний у ст. 6, 627 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни як за­галь­на за­са­да ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства, по­ля­гає в мо­жли­во­сті для сто­рін укла­да­ти до­го­во­ри, як пе­ред­ба­че­ні, так і не пе­ред­ба­че­ні акта­ми ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства.

За­ле­жно від то­го, чи за­фі­ксо­ва­на пев­на до­го­вір­на кон­стру­кція в Ци­віль­но­му ко­де­ксі Укра­ї­ни та ін­ших актах ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства, до­го­во­ри по­ді­ля­ють на по­і­ме­но­ва­ні та не­по­і­ме­но­ва­ні. До­го­вір вва­жа­є­ться по­і­ме­но­ва­ним, якщо акт ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства ви­ді­ляє йо­го в окре­мий тип (вид) та на­дає йо­му від­по­від­ну пра­во­ву ре­гла­мен­та­цію (на­при­клад, до­го­вір орен­ди, по­став­ки, лі­зин­гу то­що). До не­по­і­ме­но­ва­них на­ле­жать до­го­во­ри, мо­жли­вість укла­де­н­ня яких пря­мо не пе­ред­ба­че­на в актах ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства (на­при­клад, до­го­вір на­да­н­ня мар­ке­тин­го­вих по­слуг, до­го­вір аут­стаф­фін­гу, до­го­вір про не­ро­зго­ло­ше­н­ня кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції). При цьо­му си­стем­ний ана­ліз дис­по­зи­тив­них норм ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства свід­чить про мо­жли­вість укла­де­н­ня до­го­во­ру, від­мін­но­го від нор­ма­тив­но за­крі­пле­них кон­стру­кцій, але який від­по­від­ає ви­мо­гам ро­зум­но­сті та спра­ве­дли­во­сті.

Не­об­хі­дно від­рі­зня­ти не­по­і­ме­но­ва­ні до­го­во­ри від змі­ша­них, які мі­стять в со­бі еле­мен­ти рі­зних до­го­во­рів. До від­но­син сто­рін у змі­ша­но­му до­го­во­рі за­сто­со­ву­ю­ться у від­по­від­них ча­сти­нах по­ло­же­н­ня актів ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства про до­го­во­ри, еле­мен­ти яких мі­стя­ться у змі­ша­но­му до­го­во­рі, якщо ін­ше не вста­нов­ле­но до­го­во­ром або не ви­пли­ває із су­ті змі­ша­но­го до­го­во­ру. Так, до­го­вір про ство­ре­н­ня та ви­ко­ри­ста­н­ня об’єкта ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті мо­же та­кож мі­сти­ти умо­ви до­го­во­ру про ви­ко­на­н­ня ро­біт, пе­ре­да­чу прав на ство­ре­ний об’єкт або прав на йо­го ви­ко­на­н­ня.

Не­по­і­ме­но­ва­ним є до­го­вір, який не пе­ред­ба­че­ний ци­віль­ним за­ко­но­дав­ством та не від­по­від­ає ква­лі­фі­ку­ю­чим озна­кам окре­мих за­крі­пле­них в за­ко­но­дав­стві ви­дів по­і­ме­но­ва­них до­го­во­рів. В ін­шо­му ви­пад­ку та­кий до­го­вір ви­зна­є­ться змі­ша­ним або від­бу­ва­є­ться змі­на на­зви до­го­во­ру, якщо сто­ро­ни від­тво­рю­ють еко­но­мі­чні або іно­зем­ні по­ня­т­тя (на­при­клад, фі­нан­су­ва­н­ня, бі­знес-про­ект), хо­ча за сво­їм змі­стом ці до­го­во­ри мо­жуть бу­ти до­го­во­ра­ми ці­льо­во­го кре­ди­ту або про­сто­го то­ва­ри­ства.

Ст. 638 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но, що до­го­вір є укла­де­ним, якщо сто­ро­ни в на­ле­жній фор­мі до­ся­гли зго­ди з усіх істо­тних умов до­го­во­ру. Істо­тни­ми умо­ва­ми до­го­во­ру є умо­ви про пре­дмет до­го­во­ру, умо­ви, що ви­зна­че­ні за­ко- ном як істо­тні або є не­об­хі­дни­ми для до­го­во­рів цьо­го ви­ду, а та­кож всі умо­ви, що­до яких за за­явою хо­ча б одні­єї зі сто­рін має бу­ти до­ся­гну­то зго­ди. Та­ким чи­ном, обов’яз­ко­вою умо­вою укла­де­н­ня не­по­і­ме­но­ва­но­го до­го­во­ру є до­ся­гне­н­ня зго­ди сто­ро­на­ми що­до йо­го пре­дме­та. При цьо­му ство­ре­н­ня сто­ро­на­ми про­е­кту до­го­во­ру «tabula rasa» мо­же су­про­во­джу­ва­ти­ся скла­дно­ща­ми, оскіль­ки роз­роб­ка та узго­дже­н­ня умов нев­ре­гу­льо­ва­но­го до­го­во­ру по­тре­бує від кон­тр­аген­тів зу­силь та ча­су.

Де­які не­по­і­ме­но­ва­ні до­го­во­ри ма­ють но­вий пре­дмет (на­при­клад, до­го­во­ри, що фі­ксу­ють не­по­і­ме­но­ва­ні спосо­би за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань, зокре­ма за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань дер­жав­ною га­ран­ті­єю), ін­ші – від­рі­зня­ю­ться спе­ци­фі­чним об’єктом (на­при­клад, до­го­вір на­да­н­ня пер­со­на­лу або до­го­вір аут­стаф­фін­гу).

Се­ред до­го­во­рів, не пе­ред­ба­че­них ци­віль­ним за­ко­но­дав­ством, ви­ді­ля­ють та­кі, що ма­ють но­ву, не ві­до­му по­і­ме­но­ва­ним до­го­во­ра­ми спря­мо­ва­ність (при­кла­дом мо­же слу­гу­ва­ти кон­тракт на отри­ма­н­ня пра­ва ви­ко­ри­ста­н­ня по­да­рун­ко­во­го сер­ти­фі­ка­та або дистриб’ютор­ський до­го­вір).

До не­по­і­ме­но­ва­них до­го­во­рів за­сто­со­ву­ю­ться нор­ми най­більш по­ді­бних до­го­во­рів одно­го ви­ду або ти­пу з не­по­і­ме­но­ва­ним до­го­во­ром та за­галь­ні по­ло­же­н­ня зо­бов’язаль­но­го до­го­вір­но­го пра­ва (за пра­ви­ла­ми за­сто­су­ва­н­ня ана­ло­гії за­ко­ну та ана­ло­гії пра­ва).

Змі­ша­ні та не­по­і­ме­но­ва­ні до­го­во­ри на­бу­ли зна­чно­го по­ши­ре­н­ня в між­на­ро­дній тор­гів­лі. Кон­тр­аген­ти за­ці­кав­ле­ні в по­шу­ку ком­бі­но­ва­них до­го­вір­них кон­стру­кцій, зда­тних ма­кси­маль­но вра­ху­ва­ти їхні ін­те­ре­си. Мо­жли­ва си­ту­а­ція, ко­ли один і той же зов­ні­шньо­еко­но­мі­чний до­го­вір по-рі­зно­му ква­лі­фі­ку­ва­ти­ме­ться пра­во­ви­ми си­сте­ма­ми дер­жав, в яких пе­ре­бу­ва­ють кон­тр­аген­ти. З огля­ду на від­мін­но­сті на­ціо­наль­них пра­во­по­ряд­ків, до­го­вір пев­но­го ви­ду мо­же бу­ти за­крі­пле­ний у пра­ві ли­ше одні­єї кра­ї­ни, ква­лі­фі­ку­ва­ти­ся як змі­ша­ний або до­го­вір sui generis (до­го­вір осо­бли­во­го ро­ду). За та­ких об­ста­вин істо­тні умо­ви до­го­во­рів обме­жу­ю­ться їхнім пре­дме­том і ти­ми по­ло­же­н­ня­ми, які сто­ро­ни ви­зна­ють не­об­хі­дни­ми. Так, по­ши­ре­ний у зов­ні­шньо­тор­го­вель­но­му обі­гу до­го­вір кон­си­гна­ції в укра­їн­сько­му пра­ві на­ле­жить до не­по­і­ме­но­ва­них до­го­во­рів (за­зви­чай, до ньо­го за­сто­со­ву­ю­ться нор­ми про до­го­вір ко­мі­сії).

До не­дав­ньо­го ча­су до не­по­і­ме­но­ва­них до­го­во­рів від­но­си­ли акціо­нер­ні уго­ди (Shareholders’ Agreements). До­го­вір про не­ро­зго­ло­ше­н­ня кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції (non-disclosure agreement) та­кож на­ле­жить до не­по­і­ме­но­ва­них. В умо­вах укра­їн­ських ре­а­лій це ста­вить під пи­та­н­ня ре­аль­ність за­сто­су­ва­н­ня від­по­від­аль­но­сті до кон­тр­аген­тів, які по­ру­ши­ли ви­мо­ги про кон­фі­ден­цій­ність.

Та­ка си­ту­а­ція при­зво­дить до то­го, що сто­ро­ни, не ма­ю­чи мо­жли­во­сті вре­гу­лю­ва­ти від­но­си­ни по­і­ме­но­ва­ним або змі­ша­ним до­го­во­ром, укла­да­ють не­по­і­ме­но­ва­ний до­го­вір із за­сто­су­ва­н­ням ма­те­рі­аль­но­го пра­ва ін­ших дер­жав (Ан­глії та Уель­су, Ні­меч­чи­ни, Фран­ції, Швей­ца­рії, то­що) та на­ма­га­ю­ться про­ве­сти до­го­вір­ні тран­за­кції в за­кор­дон­них юрис­ди­кці­ях.

З ме­тою уни­кне­н­ня ри­зи­ків ви­зна­н­ня не­по­і­ме­но­ва­них до­го­во­рів не­дій­сни­ми слід вра­хо­ву­ва­ти ім­пе­ра­тив­ні нор­ми ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства, вка­зів­ка на які мі­сти­ться в ч. 3 ст. 6 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. Та­кож умо­ви не­по­і­ме­но­ва­но­го до­го­во­ру не мо­жуть обме­жу­ва­ти еко­но­мі­чну кон­ку­рен­цію, по­ру­шу­ва­ти пу­блі­чний по­ря­док, ін­те­ре­си дер­жа­ви й су­спіль­ства, йо­го мо­раль­ні за­са­ди, обме­жу­ва­ти пра­ва спо­жи­ва­чів, а та­кож по­ру­шу­ва­ти за­са­ди до­бро­со­ві­сно­сті, спра­ве­дли­во­сті та ро­зум­но­сті.

От­же, пра­во­ві нор­ми, по­кли­ка­ні ре­гу­лю­ва­ти від­но­си­ни, які ви­ни­ка­ють з не­по­і­ме­но­ва­них до­го­рів, ма­ють за­галь­ний ха­ра­ктер та на­да­ють уча­сни­кам ци­віль­но-пра­во­во­го обі­гу до­ста­тньо ши­ро­кі мо­жли­во­сті для ство­ре­н­ня но­вих пра­во­вих кон­стру­кцій з не­зна­чни­ми обме­же­н­ня­ми во­лі сто­рін, пря­мо пе­ред­ба­че­ни­ми по­ло­же­н­ня­ми чин­но­го за­ко­но­дав­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.