Кон­флікт між при­ва­тним і дер­жав­ним: хто сьо­го­дні дає від­по­віді

Хто сьо­го­дні дає від­по­віді

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Кре­дит за зни­же­ною став­кою від бан­ку сво­го дру­га. Спе­ці­аль­на про­по­зи­ція у ви­гля­ді зниж­ки на ку­пів­лю квар­ти­ри. Укла­де­ні до­го­во­ри ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня з фір­мою ро­ди­чів. При­зна­че­н­ня на по­са­ди близь­ких осіб та су­мі­ще­н­ня ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків з ін­ши­ми ви­да­ми ді­яль­но­сті.

Вна­слі­док ра­дян­ської спад­щи­ни та кон­се­рва­тив­но­сті си­сте­ми дер­жав­но­го управ­лі­н­ня, на­яв­но­сті ко­ру­пцій­них про­я­вів на всіх рів­нях жи­т­тя та від­су­тно­сті від­по­від­ної си­сте­ми за­ко­но­дав­чо­го вре­гу­лю­ва­н­ня, всі ці ре­чі бу­ли аб­со­лю­тно прийня­тни­ми для біль­шо­сті укра­їн­ців впро­довж остан­ніх де­ся­ти­літь. Так са­мо як і ха­ба­рі, ви­ко­ри­ста­н­ня слу­жбо­вих ав­то, ку­мів­ство на ро­бо­ті, «вдя­чність» за на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг то­що.

Ми до­бре ро­зу­мі­є­мо, що не­на­ле­жне вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­ктів між при­ва­тни­ми ін­те­ре­са­ми та дер­жав­ни­ми обов’ яз­ка­ми слу­жбо­вих осіб, а та­кож по­ру­ше­н­ня вста­нов­ле­них чин­ним ан­ти­ко­ру­пцій­ним за­ко­но­дав­ством за­бо­рон та обме­жень, є тим дже­ре­лом ко­ру­пції, яке слід зне­шко­джу­ва­ти. На­ра­зі єди­ний цен­траль­ний ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди зі спе­ці­аль­ним ста­ту­сом, що за­без­пе­чує фор­му­ва­н­ня та ре­а­лі­зує дер­жав­ну ан­ти­ко­ру­пцій­ну по­лі­ти­ку, фор­мує єди­не ро­зу­мі­н­ня за­ко­но­дав­чих при­пи­сів що­до за­по­бі­га­н­ня та вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів, до­три­ма­н­ня вста­нов­ле­них за­бо­рон та обме­жень – це На­ціо­наль­не агент­ство з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції.

До пов­но­ва­жень На­ціо­наль­но­го агент­ства, се­ред ін­шо­го, на­ле­жить на­да­н­ня роз’яснень, ме­то­ди­чної та кон­суль­та­цій­ної до­по­мо­ги з пи­тань за­сто­су­ва­н­ня актів за­ко­но­дав­ства, ети­чної по­ве­дін­ки, за­по­бі­га­н­ня та вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів у ді­яль­но­сті осіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня (пе­ре­лік ви­зна­че­но у п. 1 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну), та при­рів­ня­них до них осіб (пе­ре­лік ви­зна­че­но у п. 2 ч. 1 ст. 3 За­ко­ну).

На сьо­го­дні, до утво­ре­н­ня в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів НАЗК, агент­ство на­дає роз’ясне­н­ня на пи­сьмо­ві звер­не­н­ня вка­за­них ви­ще осіб для одер­жа­н­ня кон­суль­та­ції у ра­зі на­яв­но­сті у та­ких осіб сум­ні­вів що­до мо­жли­во­сті одер­жа­н­ня ни­ми по­да­рун­ка, а та­кож роз’яснює си­ту­а­ції з на­яв­ні­стю ре­аль­но­го, по­тен­цій­но­го кон­флі­кту ін­те­ре­сів, по­ря­док дій що­до вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів та на­дає під­твер­дже­н­ня про від­су­тність кон­флі­кту ін­те­ре­сів на звер­не­н­ня вка­за­них ви­ще осіб, які ма­ють сум­ні­ви що­до на­яв­но­сті у них кон­флі­кту ін­те­ре­сів та зо­бов’яза­ні звер­ну­ти­ся за роз’ясне­н­ня­ми.

У НАЗК нам по­ві­до­ми­ли, що ли­ше про­тя­гом 8-ми мі­ся­ців 2017 р. бу­ло на­да­но біль­ше ніж 800 роз’яснень суб’єктам, на яких по­ши­рю­є­ться дія За­ко­ну (дер­жав­ним слу­жбов­цям, по­са­до­вим осо­бам мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, вій­сько­вим по­са­до­вим осо­бам, су­д­дям, по­са­до­вим осо­бам ор­га­нів про­ку­ра­ту­ри, мі­ським го­ло­вам, по­са­до­вим осо­бам юри­ди­чних осіб пу­блі­чно­го пра­ва та ін.).

Ви­хо­дя­чи з то­го, що ці­ка­вість до кон­флі­кту ін­те­ре­сів та ін­ших обме­жень що­до за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції збіль­шу­є­ться, На­ціо­наль­не агент­ство по­стій­но вдо­ско­на­лює ро­бо­ту в цьо­му на­прям­ку. Так, з ме­тою на­да­н­ня роз’ яснень, ме­то­ди­чної та кон­суль­та­цій­ної до­по­мо­ги, а та­кож для фор­му­ва­н­ня єди­но­го під­хо­ду до ро­зу­мі­н­ня й до­три­ма­н­ня пра­вил за­по­бі­га­н­ня та вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів і пов’яза­них з ним обме­жень, бу­ли за­твер­дже­ні но­ві Ме­то­ди­чні ре­ко­мен­да­ції що­до за­по­бі­га­н­ня та вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів. Прийня­ті на одно­му з остан­ніх за­сі­дань агент­ства ре­ко­мен­да­ції хо­ча і не є нор­ма­тив­но-пра­во­вим актом та не вста­нов­лю­ють но­вих пра­во­вих норм, про­те від­тво­рю- ють по­зи­цію На­ціо­наль­но­го агент­ства як цен­траль­но­го ор­га­ну, що фор­мує та ре­а­лі­зує ан­ти­ко­ру­пцій­ну по­лі­ти­ку.

В Ме­то­ди­чних ре­ко­мен­да­ці­ях уза­галь­не­но та ви­ко­ри­ста­но пра­кти­ку На­ціо­наль­но­го агент­ства, а та­кож на­пра­цю­ва­н­ня між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, на­у­ко­вих уста­нов, ін­сти­ту­тів гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи за­зна­че­ні ма­те­рі­а­ли, на осно­ві чин­но­го за­ко­но­дав­ства та з ура­ху­ва­н­ням між­на­ро­дно­го до­сві­ду, за­про­по­но­ва­но ба­зо­ві пра­кти­чні ін­стру­мен­ти для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­яв­ле­н­ня, за­по­бі­га­н­ня й вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів, до­три­ма­н­ня вста­нов­ле­них за­бо­рон та обме­жень.

На на­ше про­ха­н­ня, На­ціо­наль­не агент­ство на­да­ло де­кіль­ка пра­кти­чних при­кла­дів си­ту­а­цій що­до на­яв­но­сті ре­аль­но­го чи по­тен­цій­но­го кон­флі­кту ін­те­ре­сів, які на­ра­зі є най­більш за­пи­ту­ва­ни­ми.

• Ре­аль­ний кон­флікт ін­те­ре­сів від­бу­ва­є­ться, ко­ли за від­су­тно­сті ке­рів­ни­ка ( чи з ін­ших при­чин) суб’єкт, на яко­го по­ши­рю­є­ться дія За­ко­ну, го­тує по­да­н­ня що­до вста­нов­ле­н­ня со­бі пре­мії. У та­кій си­ту­а­ції при­ва­тний ін­те­рес май­но­во­го ха­ра­кте­ру (мо­жли­вість отри­ма­ти ма­те­рі­аль­не за­охо­че­н­ня) впли­ває на вчи­не­н­ня дій (під­го­тов­ка по­да­н­ня) під час ви­ко­на­н­ня пов­но­ва­жень (суб’єкт на­ді­ле­ний пов­но­ва­же­н­ня­ми го­ту­ва­ти по­да­н­ня що­до вста­нов­ле­н­ня со­бі пре­мії).

• До пов­но­ва­жень суб’єкта, на яко­го по­ши­рю­є­ться дія За­ко­ну, на­ле­жить здій­сне­н­ня кон­тро лю стру­ктур­них під­роз­ді­лів, у то­му чи­слі то­го, в яко­му пра­цює член сім’ї цьо­го суб’єкта. У вка­за­ній си­ту­а­ції у сфе­рі пов­но­ва­жень (здій­сню­ва­ти кон­троль стру­ктур­них під­роз­ді­лів) суб’єкта, на яко­го по­ши­рю­є­ться дія За­ко­ну, на­яв­ний при­ва­тний ін­те­рес, зда­тний впли­ну­ти на об’єктив­ність чи не­упе­ре­дже­ність рі­ше­н­ня або на вчи­не­н­ня чи не вчи­не­н­ня дій під час ви­ко- на­н­ня за­зна­че­них пов­но­ва­жень (оскіль­ки в одно­му зі стру­ктур­них під­роз­ді­лів пра­цює осо­ба, пов’яза­на з ним сі­мей­ни­ми сто­сун­ка­ми).

Для своє­ча­сної іден­ти­фі­ка­ції ре­аль­но­го, по­тен­цій­но­го кон­флі­кту ін­те­ре­сів, а та­кож з ме­тою за­без­пе­че­н­ня вча­сно­го за­по­бі­га­н­ня та ефе­ктив­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів ко­жно­му суб’єкту, на яко­го по­ши­рю­є­ться дія За­ко­ну, ре­ко­мен­ду­є­ться пе­рі­о­ди­чно скла­да­ти са­мо­стій­ний тест на на­яв­ність (від­су­тність) кон­флі­кту ін­те­ре­сів (зра­зок та при­клад за­пов­не­н­ня на­во­ди­ться у До­да­тку 1 Ме­то­ди­чних ре­ко­мен­да­цій НАЗК, рі­ше­н­ня НАЗК №829, від 29.09.2017 р. – ред.).

• Мі­ський го­ло­ва го­ло­вує на се­сії мі­ської ра­ди під час роз­гля­ду пи­та­н­ня сто­сов­но за­твер­дже­н­ня те­хні­чної до­ку­мен­та­ції із зем­ле­устрою що­до вста­нов­ле­н­ня (від­нов­ле­н­ня) меж зе­мель­ної ді­лян­ки в на­ту­рі (на мі­сце­во­сті), яка вже при­ва­ти­зо­ва­на та пе­ре­бу­ває у вла­сно­сті та­ко­го мі­сько­го го­ло­ви. Якщо сіль­ський, се­ли­щний, мі­ський го­ло­ва бе­ре участь у роз­гля­ді, під­го­тов­ці та прийнят­ті від­по­від­ною ра­дою рі­шень, що мі­стять йо­го при­ва­тний ін­те­рес, у то­му чи­слі рі­ше­н­ня що­до за­твер­дже­н­ня те­хні­чної до­ку­мен­та­ції із зем­ле­устрою що­до вста­нов­ле­н­ня (від­нов­ле­н­ня) меж зе­мель­ної ді­лян­ки в на­ту­рі (на мі­сце­во­сті), яка пе­ре­бу­ває у при­ва­тній вла­сно­сті та­ко­го сіль­сько­го, се­ли­щно­го, мі­сько­го го­ло­ви, остан­ній по­ви­нен са­мо­стій­но пу­блі­чно ого­ло­си­ти про кон­флікт ін­те­ре­сів пе­ред роз­гля­дом, під­го­тов­кою, прийня­т­тям рі­ше­н­ня.

• Де­пу­тат мі­сце­вої ра­ди є ке­рів­ни­ком ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства та бе­ре участь у прийнят­ті рі­шень мі­сце­вої ра­ди що­до та­ко­го під­при­єм­ства. Участь у прийнят­ті рі­шень мі­сце­вої ра­ди що­до ко­му­наль­них під­при­ємств є ча­сти­ною пред­став­ни­цьких пов­но­ва­жень де­пу­та­та ра­ди, при цьо­му як ра­да, так і ко­му­наль­ні під­при­єм­ства по­кли­ка­ні ді­я­ти в ін­те­ре­сах те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди. Та­ким чи­ном, у ра­зі від­су­тно­сті у де­пу­та­тів, які одно­ча­сно пе­ре­бу­ва­ють на ке­рів­них по­са­дах у ко­му­наль­но­му під­при­єм­стві, в пев­но­му кон­кре­тно­му ви­пад­ку осо­би­сто­го при­ва­тно­го ін­те­ре­су, участь у прийнят­ті рі­ше­н­ня з пи­тань, що сто­су­ю­ться від­по­від­но­го ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства, не ста­но­вить дій в умо­вах кон­флі­кту ін­те­ре­сів.

• Суб’єкт, на яко­го по­ши­рю­ю­ться ви­мо­ги За­ко­ну, на­дає по­слу­ги з про­ве­де­н­ня про­фі­ла­кти­чних за­хо­дів, чи­та­н­ня ле­кцій, на­да­н­ня ме­то­ди­чної до­по­мо­ги з охо­ро­ни пра­ці та по­же­жної без­пе­ки то­ва­ри­ству з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю, в ре­зуль­та­ті чо­го отри­мує до­хід у роз­мі­рі 5 тис. грн. У вка­за­ній си­ту­а­ції суб’єктом по­ру­ше­но вста­нов­ле­ні За­ко­ном обме­же­н­ня що­до су­мі­сни­цтва та су­мі­ще­н­ня з ін­ши­ми ви­да­ми ді­яль­но­сті.

Звер­та­є­мо ува­гу, що чи­та­чі мо­жуть звер­та­ти­ся зі сво­ї­ми пи­та­н­ня­ми на е-мейл ре­да­кції. Уза­галь­нен­ні від­по­віді бу­де на­да­но на шпаль­тах га­зе­ти.

Не­на­ле­жне вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­ктів між при­ва­тни­ми ін­те­ре­са­ми і дер­жав­ни­ми обо­вязк­ка­ми є дже­ре­лом ко­ру­пції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.