Interlegal до­по­мо­глa за­хи­сти­ти пра­ва на­фто­трей­де­ра при збе­рі­ган­ні на­фто­про­ду­ктів

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

До ком­па­нії Interlegal звер­ну­ла­ся бри­тан­ська юри­ди­чна фір­ма, яка діє в ін­те­ре­сах най­біль­шо­го сві­то­во­го по­ста­чаль­ни­ка на­фто­про­ду­ктів, з про­ха­н­ням роз’ясни­ти по­ло­же­н­ня укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства, спря­мо­ва­ні на за­хист прав вла­сно­сті під час пе­ре­да­чі май­на на збе­рі­га­н­ня одно­му з укра­їн­ських тер­мі­на­лів.

Осо­бли­вість за­пи­ту по­ля­га­ла в то­му, що на збе­рі­га­н­ня був пе­ре­да­ний осо­бли­вий вид май­на – на­фто­про­ду­кти, для яких вста­нов­ле­ні спе­ці­а­лі­зо­ва­ні пра­ви­ла при­йма­н­ня та облі­ку. Крім то­го, пе­ред­ба­ча­ло­ся, що на­фто­про­ду­кти по­вин­ні бу­ли збе­рі­га­ти­ся на тер­мі­на­лі су­мі­сно з на­фто­про­ду­кта­ми ін­шо­го по­ста­чаль­ни­ка. Тоб­то мо­ва йшла про змі­ша­не збе­рі­га­н­ня.

За за­пи­том Клі­єн­та екс­пер­ти Ineterlegal у скла­ді стар­шо­го юри­ста Ка­ри­ни Го­ро­вої та мо­лод­шо­го юри­ста Оле­ни Па­шко­вої, під за­галь­ним ке­рів­ни­цтвом пар­тне­ра ком­па­нії На­та­лії Ми­ро­шни­чен­ко про­ана­лі­зу­ва­ли пи­та­н­ня на­яв­но­сті в укра­їн­сько­му за­ко­но­дав­стві юри­ди­чних ін­стру­мен­тів та ме­ха­ні­змів, спря­мо­ва­них на за­хист прав вла­сни­ка і по­кла­жо­дав­ця у про­це­сі здій­сне­н­ня змі­ша­но­го збе­рі­га­н­ня на­фто­про­ду­ктів. Осо­бли­ву ува­гу бу­ло при­ді­ле­но пра­кти­чним ви­пад­кам ви­лу­че­н­ня май­на у збе­рі­га­ча в ме­жах від­кри­тих про­ти ньо­го або ін­ших збе­рі­га­чів кри­мі­наль­них та/або ви­ко­нав­чих про­ва­джень, аре­шту май­на з ро­до­ви­ми озна­ка­ми, по­ча­тку про­це­ду­ри бан­крут­ства що­до збе­рі­га­ча або осо­би, яка ви­сту­пає по­кла­жо­дав­цем за до­ку­мен­та­ми.

За ре­зуль­та­та­ми ви­снов­ку, Клі­єн­ту бу­ли на­да­ні пра­кти­чні ре­ко­мен­да­ції сто­сов­но за­пов­не­н­ня транс­порт­них та склад­ських до­ку­мен­тів, спря­мо­ва­ні на мі­ні­мі­за­цію ри­зи­ків вла­сни­ка.

Зав­дя­ки вча­сно­му звер­нен­ню до ком­па­нії Interlegal та опе­ра­тив­но на­да­ним ре­ко­мен­да­ці­ям, бри­тан­ські пред­став­ни­ки Клі­єн­та від­ко­ри­гу­ва­ли за­про­по­но­ва­ну схе­му по­ста­ча­н­ня та про­фор­ми транс­порт­них до­ку­мен­тів. Пе­ре­ва­жна біль­шість ри­зи­ків Клі­єн­та бу­ла ви­клю­че­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.