Сво­бо­да до­го­во­ру та її обме­же­н­ня

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА АВТОРИ НОМЕРА НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ Б - го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти» Єгор ЖЕЛТУХІН,

Вцьо­му но­ме­рі ми ви­рі­ши­ли акцен­ту­ва­ти ува­гу на до­го­во­рах, які не про­пи­са­ні в про­це­су­аль­них ко­де­ксах, а та­кож на цьо­го­рі­чній су­до­ві пра­кти­ці з до­го­вір­но­го пра­ва, е-до­го­во­рах, пи­тан­ні сво­бо­ди до­го­во­ру та но­ві­тніх трен­дах кри­мі­наль­но­го про­це­су.

Юри­сти за­зна­ча­ють, що віль­ний ви­яв во­лі сто­рін під час ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня про те, всту­па­ти чи не всту­па­ти їм у до­го­вір­ні від­но­си­ни, є ду­же ва­жли­вим для суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня в умо­вах рин­ко­вої еко­но­мі­ки. Та­ким чи­ном, во­ле­ви­яв­ле­н­ня уча­сни­ків до­го­во­ру має від­бу­ва­ти­ся без жо­дно­го ти­ску з бо­ку кон­тр­аген­тів або ін­ших осіб та від­по­від­а­ти їхній вну­трі­шній во­лі.

Про­те до­ста­тньо ве­ли­ка кіль­кість спо­рів та кон­флі­ктів до­хо­дить до ві­тчи­зня­них су­дів. Пра­кти­ка по­ка­зує, що най­ча­сті­ше су­до­ві спо­ри ви­ни­ка­ють з до­го­во­рів на ви­ко­на­н­ня ро­біт, до­го­во­рів про на­да­н­ня по­слуг, до­го­во­рів по­став­ки то­що. За­зви­чай, та­кі спо­ри є до­сить про­сти­ми для ви­рі­ше­н­ня та зво­дя­ться до то­го, що одна зі сто­рін не спла­чує гро­шо­ві ко­шти за на­да­ні по­слу­ги, по­став­ле­ний то­вар або ви­ко­на­ну ро­бо­ту, а суд сво­їм рі­ше­н­ня зо­бов’язує бор­жни­ка спла­ти­ти бор­ги.

По­сту­по­во у кри­мі­наль­но­му про­це­сі фор­му­ю­ться но­ві трен­ди. Го­лов­ні уча­сни­ки про­це­су (пі­до­зрю­ва­ний, обви­ну­ва­че­ний, про­ку­рор, по­тер­пі­лий) шу­ка­ють спо­сіб за­кін­чи­ти кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня з мі­ні­маль­ни­ми втра­та­ми. То­му сьо­го­дні­шній тренд – укла­сти з про­ку­ро­ром уго­ду про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті або при­ми­ри­ти­ся з по­тер­пі­лим. Згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю Дер­жав­ної су­до­вої адмі­ні­стра­ції, за пер­ше пів­річ­чя 2017 р. су­ди ви­не­сли 40 000 ви­ро­ків, з них 8 700 – на під­ста­ві угод. Во­дно­час су­ди від­мо­ви­ли у за­твер­джен­ні 2 500 угод (це 20% від їх за­галь­ної кіль­ко­сті).

Ми­ну­ло 2 ро­ки з ча­су прийня­т­тя За­ко­ну «Про еле­ктрон­ну ко­мер­цію» та біль­ше ніж 10 ро­ків з мо­мен­ту прийня­т­тя За­ко­ну «Про еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти та еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг», однак про­по­зи­ція укла­сти до­го­вір в еле­ктрон­ній фор­мі в укра­їн­ських ре­а­лі­ях у біль­шо­сті ви­пад­ків ви­кли­кає зди­ву­ва­н­ня та не­прийня­т­тя. Про­бле­ма­ти­ка е-до­го­во­рів по­ро­джує низ­ку за­пи­тань. Яку юри­ди­чну си­лу ма­ють та­кі до­го­во­ри? Яке їх до­ка­зо­ве зна­че­н­ня у ра­зі ви­ни­кне­н­ня спо­рів між сто­ро­на­ми? Як укра­їн­ські су­ди ма­ють роз­ці­ню­ва­ти е-до­го­во­ри? Про це та ба­га­то ін­шо­го, пов’яза­но­го з пра­во­вою оцін­кою еле­ктрон­них до­го­во­рів, чи­тай­те в но­ме­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.