ПФ «Со­фія» су­про­во­ди­ла уго­ду про від­кри­т­тя кре­ди­тної лі­нії вар­ті­стю 3.2 млн ка­над­ських до­ла­рів

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА АВТОРИ НОМЕРА НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ Б -

Прав­ни­ча Фір­ма «Со­фія» за­без­пе­чи­ла юри­ди­чний су­про­від уго­ди ка­над­ської ком­па­нії MEDA (Mennonite Economic Development Associates) у зв’яз­ку з укла­де­н­ням уго­ди про за­по­ча­тку­ва­н­ня кре­ди­тних лі­ній для укра­їн­ських фер­ме­рів. Уго­да під­пи­са­на ком­па­ні­єю MEDA з одним із най­біль­ших бан­ків Укра­ї­ни та пе­ред­ба­чає від­кри­т­тя укра­їн­ським фер­ме­рам кре­ди­тних лі­ній об­ся­гом до 10 млн грн на 24 мі­ся- ці для ко­жно­го фер­ме­ра-уча­сни­ка про­гра­ми.

Прав­ни­ча фір­ма «Со­фія» ви­сту­пи­ла ра­дни­ком з юри­ди­чних пи­тань що­до укра­їн­сько­го пра­ва. Су­про­від за­без­пе­чу­ва­ли пар­тне­ри Оле­ксандр По­лі­вод­ський (ке­рів­ник пра­кти­ки аграр­но­го та зе­мель­но­го пра­ва) та Ві­ктор Ру­дий (ке­рів­ник пра­кти­ки фі­нан­со­во­го пра­ва), а та­кож юри­сти ПФ «Со­фія».

MEDA – між­на­ро­дна ор­га­ні­за­ція, мі­сія якої по­ля­гає у ство­рен­ні еко­но­мі­чних рі­шень для по­до­ла­н­ня бі­дно­сті. MEDA бу­ла за­сно­ва­на у 1953 р. гру­пою бі­знес-про­фе­сіо­на­лів ме­но­ні­тів. MEDA спів­пра­цює з бі­дни­ми рі­зних ча­стин сві­ту для за­по­ча­тку­ва­н­ня та роз­ви­тку ма­ло­го й се­ре­дньо­го бі­зне­су в ре­гіо­нах, що роз­ви­ва­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.