Уго­да зі слід­ством чи по­тер­пі­лим: як уни­кну­ти про­блем?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ДОГОВІРНЕ ПРАВО -

По­сту­по­во у кри­мі­наль­но­му про­це­сі фор­му­ю­ться но­ві трен­ди. Го­лов­ні уча­сни­ки про­це­су (пі­до­зрю­ва­ний, обви­ну­ва­че­ний, про­ку­рор, по­тер­пі­лий) шу­ка­ють спо­сіб за­кін­чи­ти кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня з мі­ні­маль­ни­ми втра­та­ми. То­му сьо­го­дні­шній тренд – укла­сти з про­ку­ро­ром уго­ду про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті або при­ми­ри­ти­ся з по­тер­пі­лим. Згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю Дер­жав­ної су­до­вої адмі­ні­стра­ції, за пер­ше пів­річ­чя 2017 р. су­ди ви­не­сли 40 000 ви­ро­ків, з них – 8 700 на під­ста­ві угод. Во­дно­час су­ди від­мо­ви­ли у за­твер­джен­ні 2 500 угод (це 20% від їх за­галь­ної кіль­ко­сті).

Чо­му уго­да стає по­пу­ляр­ною?

Ко­жен має свій ін­те­рес. Пі­до­зрю­ва­ний/обви­ну­ва­че­ний на­ма­га­є­ться отри­ма­ти умов­ний тер­мін, по­вер­ну­ти за­ста­ву, уни­кну­ти ба­га­то­рі­чної су­до­вої тя­га­ни­ни. Про­ку­рор – ви­клю­чи­ти ри­зик отри­ма­н­ня ви­прав­ду­валь­но­го ви­ро­ку, швид­ко за­вер­ши­ти скла­дну спра­ву. По­тер­пі­лий – отри­ма­ти ком­пен­са­цію, яку він на­вряд чи отри­має під час зви­чай­но­го су­до­во­го роз­гля­ду.

Уя­ві­мо, що під час су­до­во­го роз­гля­ду осо­бли­во тяж­ко­го зло­чи­ну, вчи­не­но­го ор­га­ні­зо­ва­ною гру­пою, обви­ну­ва­че­ний С. ви­рі­шив укла­сти уго­ду про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті з про­ку­ро­ром. Він впев­не­ний у сво­їй не­ви­ну­ва­то­сті, але суд три­ває вже кіль­ка ро­ків. Су­до­ві за­сі­да­н­ня по­стій­но пе­ре­но­ся­ться че­рез не­яв­ку ко­гось з уча­сни­ків (від­пус­тки, хво­ро­би, від­ря­дже­н­ня). Су­до­ві по­віст- ки не зав­жди над­хо­дять на йо­го адре­су, а не­яв­ка на су­до­ве за­сі­да­н­ня ста­вить під ри­зик вне­се­ну за­ста­ву. Зва­жив­ши всі ри­зи­ки, він ви­рі­шує укла­сти уго­ду.

Обви­ну­ва­че­ний С. укла­дає з про­ку­ро­ром уго­ду на на­сту­пних умо­вах. Він пов­ні­стю ви­знає свою ви­ну, свід­чить про­ти ре­шти уча­сни­ків ор­га­ні­зо­ва­ної гру­пи та отри­мує умов­ний строк. Про­те щось пі­шло не так, то­му суд від­мов­ляє у за­твер­джен­ні уго­ди. Су­до­вий роз­гляд у та­ко­му ви­пад­ку про­дов­жу­є­ться в за­галь­но­му по­ряд­ку. Однак те­пер су­д­дя мо­же упе­ре­дже­но ста­ви­ти­ся до обви­ну­ва­че­но­го, який учо­ра до­во­див свою не­ви­ну­ва­тість, а сьо­го­дні пов­ні­стю ви­знав се­бе вин­ним та одра­зу ж змі­нив по­зи­цію на про­ти­ле­жну.

Чо­му суд від­мо­вив?

То­му що зміст уго­ди су­пе­ре­чив ви­мо­гам ч. 7 ст. 474 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. Ва­жли­во укла­сти уго­ду пра­виль­но: уни­кну­ти не­то­чних фор­му­лю­вань, не­здій­снен­них обов’яз­ків, не да­ти мо­жли­вість су­ду дво­я­ко її тлу­ма­чи­ти. До то­го ж ви не змо­же­те оскар­жи­ти від­мо­ву су­ду в за­твер­джен­ні уго­ди або укла­сти її по­втор­но, оскіль­ки Кри­мі­наль­ний про­це­су­аль­ний ко­декс Укра­ї­ни це за­бо­ро­няє.

Про­по­ную про­ана­лі­зу­ва­ти під­ста­ви, які на­да­ють пра­во су­ду від­мо­ви­ти у за­твер­джен­ні уго­ди про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті чи про при­ми­ре­н­ня.

Від­по­від­но до ч. 7 ст. 474 КПК Укра­ї­ни, суд від­мов­ляє у за­твер­джен­ні уго­ди, якщо: 1. Умо­ви уго­ди су­пе­ре­чать ви­мо­гам цьо­го Ко­де­ксу та/або за­ко­ну, в то­му чи­слі допу­ще­на не­пра­виль­на пра­во­ва ква­лі­фі­ка­ція кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, яке є більш тяж­ким, ніж те, що­до яко­го пе­ред­ба­че­на мо­жли­вість укла­де­н­ня уго­ди.

Дми­тро НИКИФОРОВ, адво­кат, ке­рів­ник пра­кти­ки кри­мі­наль­но­го пра­ва Bargen Law Firm

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.