Юри­ди­чна си­ла e-contracts. Як роз­ці­ню­ва­ти до­го­во­ри, укла­де­ні в ме­ре­жі Ін­тер­нет?

Як роз­ці­ню­ва­ти до­го­во­ри, укла­де­ні в ме­ре­жі Ін­тер­нет?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ДОГОВІРНЕ ПРАВО - На­та­лія НАЙМАН, юрист пра­кти­ки IT пра­ва ЮК Jurimex

Ми­ну­ло 2 ро­ки з ча­су прийня­т­тя За­ко­ну Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ну ко­мер­цію» та біль­ше ніж 10 ро­ків з мо­мен­ту прийня­т­тя За­ко­ну Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти та еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг», однак про­по­зи­ція укла­сти до­го­вір в еле­ктрон­ній фор­мі в укра­їн­ських ре­а­лі­ях у біль­шо­сті ви­пад­ків ви­кли­кає зди­ву­ва­н­ня та не­прийня­т­тя. Не­хай кра­ще бу­де па­пі­рець, адже так на­дій­ні­ше. По­ня­т­тя еле­ктрон­но­го до­го­во­ру (до­го­во­ру в еле­ктрон­ній фор­мі) до­ни­ні за­ли­ша­є­ться чу­жим.

На пра­кти­ці ча­сто ви­ни­ка­ють про­бле­ми, пов’яза­ні з тру­дно­ща­ми ро­зу­мі­н­ня то­го, чим на­справ­ді є до­го­вір, укла­де­ний в еле­ктрон­ній фор­мі, а та­кож чим та­кий до­го­вір від­рі­зня­є­ться від до­го­во­ру, укла­де­но­го у пи­сьмо­вій фор­мі, від­ска­но­ва­но­го та на­ді­сла­но­го кон­тр­аген­ту за до­по­мо­гою еле­ктрон­ної по­шти. Про­бле­ма­ти­ка е-до­го­во­рів по­ро­джує низ­ку за­пи­тань. Яку юри­ди­чну си­лу ма­ють та­кі до­го­во­ри? Яке їх до­ка­зо­ве зна­че­н­ня у ви­пад­ку ви­ни­кне­н­ня спо­рів між сто­ро­на­ми? Як укра­їн­ські су­ди ма­ють роз­ці­ню­ва­ти е-до­го­во­ри? Про це та ба­га­то ін­шо­го, пов’яза­но­го з пра­во­вою оцін­кою еле­ктрон­них до­го­во­рів, пі­де мо­ва да­лі.

eContracts: як роз­пі­зна­ти?

Е-пра­во­чи­ни та е-до­го­во­ри ши­ро­ко уві­йшли в на­ціо­наль­не пра­во­ве по­ле зав­дя­ки За­ко­ну Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ну ко­мер­цію», яким бу­ло вне­се­но низ­ку змін до Ци­віль- но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до на­да­н­ня юри­ди­чної ви­зна­че­но­сті пра­во­чи­нам, вчи­не­ним за до­по­мо­гою ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них си­стем, та до­го­во­рам, укла­де­ним в еле­ктрон­ній фор­мі.

На­га­даю, За­кон Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ну ко­мер­цію» ви­зна­чає еле­ктрон­ний до­го­вір як до­мов­ле­ність двох або біль­ше сто­рін, спря­мо­ва­ну на вста­нов­ле­н­ня, змі­ну або при­пи­не­н­ня ци­віль­них прав та обов’яз­ків, оформ­ле­ну в еле­ктрон­ній фор­мі.

Згі­дно з по­ло­же­н­ня­ми Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, якщо сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся укла­сти до­го­вір за до­по­мо­гою ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них си­стем, він вва­жа­є­ться укла­де­ним у пи­сьмо­вій фор­мі.

От­же, до­го­вір, укла­де­ний за до­по­мо­гою ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них си­стем, має юри­ди­чне зна­че­н­ня (си­лу) до­го­во­ру, укла­де­но­го в пи­сьмо­вій фор­мі. Тоб­то за­ко­но­да­вець по­ста­вив знак рів­но­сті між за­зна­че­ни­ми фор­ма­ми до­го­во­рів.

Що це озна­чає? Еле­ктрон­ний до­го­вір має від­по­від­а­ти всім ви­мо­гам, вста­нов­ле­ним для пи­сьмо­вої фор­ми пра­во­чи­нів, а са­ме:

• зміст за­фі­ксо­ва­ний в одно­му або кіль­кох еле­ктрон­них до­ку­мен­тах (ли­стах);

• во­ля сто­рін на йо­го вчи­не­н­ня ви­ра­же­на за до­по­мо­гою еле­ктрон­но­го за­со­бу зв’яз­ку;

• під­пи­са­ний сто­ро­на­ми у по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му чин­ним за­ко­но­дав­ством.

На­слід­ком не­до­три­ма­н­ня ви­мог є те, що до­го­вір вва­жа­ти­ме­ться укла­де­ним в усній фор­мі. Та­кож мо­жли­ва не­дій­сність та­ко­го пра­во­чи­ну (якщо йо­го не­дій­сність че­рез не­до­три­ма­н­ня фор­ми вста­нов­ле­на за­ко­ном).

Еле­ктрон­ний до­го­вір вва­жа­є­ться укла­де­ним з мо­мен­ту одер­жа­н­ня осо­бою, яка на­пра­ви­ла про­по­зи­цію укла­сти та­кий до­го­вір, від­по­віді про прийня­т­тя ці­єї про­по­зи­ції в по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му ч. 6 ст. 11 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ну ко­мер­цію».

Згі­дно із За­ко­ном Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ну ко­мер­цію», про­по­зи­ція укла­сти еле­ктрон­ний до­го­вір (офер­та) має мі­сти­ти істо­тні умо­ви, пе­ред­ба­че­ні за­ко­но­дав­ством для від­по­від­но­го до­го­во­ру, та ви­ра­жа­ти на­мір осо­би, яка її зро­би­ла, вва­жа­ти се­бе зо­бов’яза­ною у ра­зі її прийня­т­тя.

Та­ким чи­ном, щоб е-до­го­вір вва­жав­ся укла­де­ним, не­об­хі­дно до­сяг­ти зго­ди що­до всіх істо­тних умов, вста­нов­ле­них для та­ко­го до­го­во­ру. Ана­ло­гі­чне по­ло­же­н­ня мі­сти­ться в Ци­віль­но­му ко­де­ксі Укра­ї­ни.

На­слід­ком не­до­три­ма­н­ня ви­мог є те, що е-до­го­вір вва­жа­ти­ме­ться не укла­де­ним (та­ким, що не від­був­ся) та не по­ро­джу­ва­ти­ме юри­ди­чних на­слід­ків.

Між ким та ким?

На­сам­пе­ред, сто­ро­на­ми е-до­го­во­ру мо­жуть бу­ти суб’єкти еле­ктрон­ної ко­мер­ції:

• суб’єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня бу­дья­кої ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вої фор­ми, що ре­а­лі­зує то­ва­ри, ви­ко­нує ро­бо­ти, на­дає по­слу­ги з ви­ко­ри­ста­н­ням ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них си­стем;

• осо­ба, яка при­дба­ває, за­мов­ляє, ви­ко­ри­сто­вує за­зна­че­ні то­ва­ри, ро­бо­ти, по­слу­ги шля­хом вчи­не­н­ня еле­ктрон­но­го пра­во­чи­ну.

Та­кож сто­ро­ною е-до­го­во­ру в е-ко­мер­ції мо­же бу­ти фі­зи­чна осо­ба, яка не за­ре­є­стро­ва­на як ФОП та ре­а­лі­зує або про­по­нує до ре­а­лі­за­ції то­ва­ри, ви­ко­нує ро­бо­ти, на­дає по­слу­ги з ви­ко­ри­ста­н­ням ін­фор­ма­цій­но-те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них си­стем, якщо сто­ро­ни е-пра­во­чи­ну пря­мо до­мо­ви­ли­ся про за­сто­су­ва­н­ня по- ло­жень За­ко­ну Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ну ко­мер­цію» до пра­во­чи­ну.

По­стає пи­та­н­ня про те, чи мо­жуть е-до­го­во­ри укла­да­ти­ся між осо­ба­ми, які не є суб’єкта­ми е-ко­мер­ції. Від­по­відь є оче­ви­дною – мо­жуть, згі­дно з по­ло­же­н­ня­ми Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. От­же, якщо сто­ро­ни ви­рі­ши­ли укла­сти до­го­вір в еле­ктрон­ній фор­мі, во­ни є віль­ни­ми у ви­бо­рі та­кої фор­ми до­го­во­ру, на­віть якщо пра­во­чин не під­па­дає під ре­гу­лю­ва­н­ня За­ко­ну Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ну ко­мер­цію».

Слід за­зна­чи­ти, що Го­спо­дар­ський ко­декс Укра­ї­ни не мі­стить згад­ки про е-до­го­во­ри. При цьо­му го­спо­дар­ські до­го­во­ри укла­да­ю­ться за пра­ви­ла­ми, вста­нов­ле­ни­ми Ци­віль­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни, з ура­ху­ва­н­ням осо­бли­во­стей, пе­ред­ба­че­них Го­спо­дар­ським ко­де­ксом Укра­ї­ни, ін­ши­ми нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми що­до окре­мих ви­дів до­го­во­рів. То­му ро­би­мо ви­сно­вок, що го­спо­дар­ські до­го­во­ри мо­жуть укла­да­ти­ся в еле­ктрон­ній фор­мі (та­кі до­го­во­ри ма­ти­муть юри­ди­чну си­лу, ана­ло­гі­чну до ци­віль­но-пра­во­вих е-до­го­во­рів).

eSignature: як під­пи­са­ти?

Обов’яз­ко­вою ви­мо­гою для то­го, щоб до­го­вір ви­зна­вав­ся укла­де­ним в еле­ктрон­ній (пи­сьмо­вій) фор­мі, є під­пи­са­н­ня та­ких до­го­во­рів сто­ро­на­ми.

За за­галь­ним уяв­ле­н­ням про під­пи­са­н­ня еле­ктрон­них до­го­во­рів, він мо­же бу­ти під­пи­са­ний ли­ше еле­ктрон­ним ци­фро­вим під­пи­сом, ви­ко­ри­ста­н­ня яко­го вре­гу­льо­ва­не спе­ці­аль­ним За­ко­ном Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис» (мо­жу при­пу­сти­ти, що ви­ною всьо­му є існу­ва­н­ня за­зна­че­но­го про­філь­но­го за­ко­ну). На­справ­ді, це не так. Еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис є ли­ше ви­дом еле­ктрон­но­го під­пи­су.

Вар­то звер­ну­ти ува­гу, що За­кон Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ні до­ку­мен­ти та еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг» вста­нов­лює, що на­кла­да­н­ням са­ме еле­ктрон­но­го під­пи­су (а не еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су) за­вер­шу­є­ться ство­ре­н­ня еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та.

Еле­ктрон­ний під­пис – це да­ні в еле­ктрон­ній фор­мі, які до­да­ю­ться до ін­ших еле­ктрон­них да­них, або ло­гі­чно з ни­ми пов’яза­ні та при­зна­че­ні для іден­ти­фі­ка­ції під­пи­су­ва­ча цих да­них.

От­же, основ­на ме­та еле­ктрон­но­го під­пи­су – це іден­ти­фі­ка­ція під­пи­су­ва­ча да­них, а та­кож вка­зів­ка на на­мір ці­єї осо­би схва­ли­ти (по­го­ди­ти­ся) з текс­том до­ку­мен­та. То­му не та­кою ва­жли­вою є фор­ма еле­ктрон­но­го під­пи­су, як мо­жли­вість подаль­шої іден­ти­фі­ка­ції під­пи­су­ва­ча та до­ве­де­ність ці­лі­сно­сті до­ку­мен­та (від­су­тно­сті вне­се­н­ня до ньо­го змін).

Се­ред ви­дів (ти­пів) еле­ктрон­них під­пи­сів мо­жна ви­ді­ли­ти та­кі:

• під­пи­си «Click-to-Sign», до яких на­ле­жить про­став­ля­н­ня га­ло­чок

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.