Ре­ко­мен­да­ція

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС - 2. Умо­ви уго­ди не від­по­від­а­ють ін­те­ре­сам су­спіль­ства.

Перш ніж під­пи­са­ти уго­ду, пе­ре­ко­най­те­ся у від­по­від­но­сті її умов ви­мо­гам за­ко­ну. Зміст уго­ди має від­по­від­а­ти ст. 471, 472 КПК Укра­ї­ни. Пі­сля цьо­го пе­ре­вір­те, чи пра­виль­но про­ку­рор ква­лі­фі­кує кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­ше­н­ня. Звер­ніть ува­гу на умо­ви уго­ди, які мо­жуть ви­кли­ка­ти сум­ні­ви у су­ду (чи по­ру­шу­ють во­ни ви­мо­ги КПК Укра­ї­ни або ін­ших за­ко­нів). Пе­ре­пи­шіть уго­ду так, щоб у су­ду не бу­ло під­став її не за­твер­ди­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.