Ре­ко­мен­да­ція

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС -

В уго­ді про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті не­об­хі­дно об­ґрун­то­ву­ва­ти, у чо­му по­ля­гає су­спіль­ний ін­те­рес: як обви­ну­ва­че­ний до­по­міг за­по­біг­ти зло­чи­ну, як спри­яв у ви­крит­ті ін­ших йо­го уча­сни­ків, чо­му уго­да за­до­воль­няє ін­те­ре­си ши­ро­ко­го ко­ла осіб, а не ли­ше йо­го при­ва­тні ін­те­ре­си. 3. Умо­ви уго­ди по­ру­шу­ють пра­ва, сво­бо­ди чи ін­те­ре­си сто­рін або ін­ших осіб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.