Ко­мен­тар

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС -

Важ­ко ска­за­ти, яким чи­ном умо­ви уго­ди мо­жуть по­ру­шу­ва­ти пра­ва, сво­бо­ди чи ін­те­ре­си іні­ці­а­то­рів її укла­де­н­ня. Сто­ро­ни уго­ди – пер­ші, хто за­ці­кав­ле­ний в її укла­ден­ні та подаль­шо­му за­твер­джен­ні су­дом. Однак іно­ді су­ди від­мов­ля­ють у за­твер­джен­ні уго­ди про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті чи про при­ми­ре­н­ня, оскіль­ки її умо­ви по­ру­шу­ють пра­ва ін­ших осіб.

На­при­клад, су­д­дя Шев­чен­ків­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва ухва­лою від 15.02.2017 р. у спра­ві №761/1880/17 від­мо­вив у за­твер­джен­ні уго­ди про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті між обви­ну­ва­че­ним за посо­бни­цтво у фі­ктив­но­му під­при­єм­ни­цтві та під­роб­ку до­ку­мен­тів, які по­да­ю­ться для про­ве­де­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції юри­ди­чної осо­би та фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців, вчи­не­ним за по­пе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК Укра­ї­ни), та про­ку­ро­ром.

В ухва­лі су­д­дя по­слав­ся на те, що обви­ну­ва­че­ний здій­сню­вав зло­чи­ни у спів­у­ча­сті з ін­шою осо­бою, ан­ке­тні да­ні якої за­зна­че­ні в обви­ну­валь­но­му акті. На дум­ку суд­ді, вка­зів­ка на ін­шу осо­бу, яка від­су­тня на су­до­во­му за­сі­дан­ні, мо­же по­ру­шу­ва­ти йо­го пра­ва, сво­бо­ди чи ін­те­ре­си (зокре­ма, фун­да­мен­таль­не пра­во на за­хист). У ра­зі ви­не­се­н­ня ви­ро­ку ін­ший спів­у­ча­сник фа­кти­чно міг бу­ти ви­зна­ний вин­ним без су­до­во­го роз­гля­ду спра­ви що­до ньо­го. Спів­у­ча­сник не міг до­ве­сти свою не­ви­ну­ва­тість під час су­до­во­го роз­гля­ду, адже не був сто­ро­ною уго­ди.

В ре­зуль­та­ті ви­рок су­ду, який на­був за­кон­ної си­ли, мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як до­каз вчи­не­н­ня зло­чи­ну ін­шим спів­у­ча­сни­ком в ін­шо­му кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні. Схо­жу по­зи­цію ви­сло­вив су­д­дя Дні­пров­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Ки­є­ва в ухва­лі від 20.04.2017 р. у спра­ві №755/32008/14-к.

Я вва­жаю, що та­ка ло­гі­ка є хи­бною, оскіль­ки жо­ден до­каз не має на­пе­ред вста­нов­ле­ної си­ли. Ви­не­се­н­ня ви­ро­ку на під­ста­ві уго­ди, за обви­ну­ва­че­н­ням у вчи­нен­ні зло­чи­ну за по­пе­ре­дньою змо­вою, не утво­рить пре­ю­ди­ці­аль­но­го рі­ше­н­ня для ін­ших спів­у­ча­сни­ків. Адже КПК Укра­ї­ни вста­нов­лює прин­цип віль­ної оцін­ки до­ка­зів су­дом (ст. 94 КПК Укра­ї­ни). Та­ку по­зи­цію під­три­мує Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни. У по­ста­но­ві від 03.03.2016 р. у спра­ві №5-347кс15 ВСУ за­зна­чив, що пре­ю­ди­ція що­до ви­ну­ва­то­сті у вчи­нен­ні зло­чи­ну не ли­ше вхо­дить в ко­лі­зію з нор­ма­ми КПК що­до віль­ної оцін­ки до­ка­зів, а й су­пе­ре­чить за­галь­ним за­са­дам кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, пе­ред­ба­че­ним ст. 7 КПК (зокре­ма, вер­хо­вен­ству пра­ва, за­кон­но­сті, пре­зум­пції не­ви­ну­ва­то­сті та за­без­пе­че­н­ня до­ве­де­но­сті ви­ни).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.