Ко­мен­тар

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС -

Не в усіх кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях мо­жли­во укла­сти уго­ду (див. ч. 3, 4 ст. 469 КПК Укра­ї­ни). Якщо че­рез тяж­кість зло­чи­ну укла­сти уго­ду не­мо­жли­во, сто­ро­ни уго­ди на­ма­га­ю­ться змі­ни­ти ква­лі­фі­ка­цію на менш тяж­ку з ме­тою укла­де­н­ня уго­ди. Однак під час су­до­во­го роз­гля­ду суд пе­ре­ві­ряє, чи не при­хо­вує уго­да більш тяж­ке кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­ше­н­ня. Якщо так, то ви отри­ма­є­те від­мо­ву.

На­при­клад, в уго­ді про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті вка­за­но, що гро­ма­дя­нин С. обви­ну­ва­чу­є­ться у за­во­ло­дін­ні чу­жим май­ном шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем гру­пою осіб в осо­бли­во ве­ли­ких роз­мі­рах (ч. 5 ст. 191 КК Укра­ї­ни). Це осо­бли­во тяж­кий зло­чин. Во­дно­час про­ку­рор ква­лі­фі­кує йо­го дії за ч. 2 ст. 191 КК Укра­ї­ни та пе­ре­во­дить у зло­чин се­ре­дньої тяж­ко­сті, ви­клю­ча­ю­чи та­ку озна­ку як вчи­не­н­ня зло­чи­ну в осо­бли­во ве­ли­ких роз­мі­рах. У та­ко­му ви­пад­ку суд від­мо­вить у за­твер­джен­ні уго­ди, оскіль­ки фа­кти­чно уго­да при­хо­вує осо­бли­во тяж­кий зло­чин.

Та­кож суд від­мо­вить у за­твер­джен­ні уго­ди, якщо вста­но­вить бу­дья­кі по­ру­ше­н­ня ви­мог Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу, Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, ін­ших за­ко­нів. Та­ке аб­стра­ктне фор­му­лю­ва­н­ня ви­ма­гає від сто­рін уго­ди ува­жно ана­лі­зу­ва­ти її зміст на пре­дмет мо­жли­вих по­ру­шень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.