Ре­ко­мен­да­ція

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС -

Обви­ну­ва­че­н­ня має бу­ти кон­кре­тним. Обви­ну­валь­ний акт по­ви­нен чі­тко від­по­від­а­ти на пи­та­н­ня: у чо­му обви­ну­ва­чу­є­ться осо­ба, які кон­кре­тно дії є зло­чин­ним, у чо­му во­ни по­ля­га­ють, ко­ли та за яких об­ста­вин бу­ли вчи­не­ні. Ли­ше чі­тко сфор­му­льо­ва­не обви­ну­ва­че­н­ня до­зво­лить уни­кну­ти від­мо­ви су­ду у за­твер­джен­ні уго­ди.

Ви­снов­ки

Суд за­твер­дить уго­ду про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті чи про при­ми­ре­н­ня, якщо во­на бу­де від­по­від­а­ти всім ви­мо­гам Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу. Не вар­то гра­ти­ся в укла­де­н­ня уго­ди, якщо обви­ну­ва­че­н­ня та уго­да ви­пи­са­ні не­до­ско­на­ло. Адже у ра­зі від­мо­ви су­ду всі сто­ро­ни не­суть ри­зи­ки: обви­ну­ва­че­ний та по­тер­пі­лий ста­нуть за­ру­чни­ка­ми три­ва­лої су­до­вої тя­га­ни­ни, а про­ку­рор з біль­шою ймо­вір­ні­стю отри­має ви­прав­ду­валь­ний ви­рок че­рез не­які­сно під­го­тов­ле­ні обви­ну­ва­че­н­ня та уго­ди. Хо­ча, зре­штою, це зі­грає на ко­ристь обви­ну­ва­че­но­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.