Ко­мен­тар

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС -

Укла­де­н­ня уго­ди – спра­ва ви­клю­чно до­бро­віль­на. Уго­да з про­ку­ро­ром чи по­тер­пі­лим у кри­мі­наль­но­му про­це­сі пе­ред­ба­чає ви­зна­н­ня обви­ну­ва­че­ним сво­єї ви­ни. Ні­хто не мо­же ви­зна­ти свою ви­ну про­ти вла­сної во­лі. До за­твер­дже­н­ня уго­ди про­ку­рор чи по­тер­пі­лий та­кож мо­жуть змі­ни­ти свою по­зи­цію з бу­дья­ких під­став. То­му суд має пра­во від­мо­ви­ти у за­твер­джен­ні уго­ди, якщо він ді­йшов та­ко­го ви­снов­ку під час су­до­во­го роз­гля­ду. За­зви­чай про змі­ну по­зи­цій сто­рін що­до укла­де­н­ня уго­ди су­д­дя ді­зна­є­ться у про­це­сі роз­гля­ду, ко­ли сто­ро­ни пря­мо про це за­яв­ля­ють. На­при­клад, обви­ну­ва­че­ний біль­ше не вва­жає се­бе вин­ним, по­тер­пі­лий за­яв­ляє про тиск з бо­ку про­ку­ро­ра з ме­тою укла­де­н­ня уго­ди, а про­ку­рор і без уго­ди має чи­ма­ло до­ка­зів на під­твер­дже­н­ня ви­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.