Ко­мен­тар

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС -

Якщо сфор­му­льо­ва­не про­ку­ро­ром обви­ну­ва­че­н­ня є не­кон­кре­тним, суд має пра­во від­мо­ви­ти у за­твер­джен­ні уго­ди. Іно­ді з обви­ну­валь­но­го акта не­зро­зумі­ло, у чо­му кон­кре­тно об- ви­ну­ва­чу­є­ться осо­ба, за які са­ме дії чи без­ді­яль­ність, у чо­му во­ни по­ля­га­ють. За та­ких умов обви­ну­ва­че­ний не мо­же ви­зна­ти ви­ну, оскіль­ки з обви­ну­ва­че­н­ня не­зро­зумі­ло, у чо­му кон­кре­тно він ви­знає се­бе вин­ним.

Так, Пе­чер­ський ра­йон­ний суд м. Ки­є­ва ухва­лою від 19.07.2017 р. у спра­ві №757/32074/17-к від­мо­вив у за­твер­джен­ні уго­ди про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті. У цьо­му кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні осо­ба обви­ну­ва­чу­ва­ла­ся у по­ся­ган­ні на те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність і не­до­тор­кан­ність Укра­ї­ни, вчи­не­но­му за по­пе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб (ч. 2 ст. 110 КК Укра­ї­ни). Су­д­дя мо­ти­ву­вав рі­ше­н­ня тим, що в уго­ді про ви­зна­н­ня ви­ну­ва­то­сті не за­зна­че­но кон­кре­тних дій, які бу­ли вчи­не­ні обви­ну­ва­че­ним та ста­но­ви­ли об’єктив­ну сто­ро­ну зло­чи­ну, пе­ред­ба­че­но­го ч. 2 ст. 110 КК Укра­ї­ни. При фор­му­лю­ван­ні обви­ну­ва­че­н­ня слід­чий, про­ку­рор обме­жи­ли­ся за­галь­ни­ми те­за­ми. Крім то­го, від­по­від­но до пред’яв­ле­но­го обви­ну­ва­че­н­ня, обви­ну­ва­че­ний вхо­див до зло­чин­ної гру­пи, однак йо­го роль та кон­кре­тні фун­кції в обви­ну­валь­но­му акті не бу­ли за­зна­че­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.