Ре­ко­мен­да­ція

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС -

Ри­зи­ки змі­ни по­зи­цій сто­рін що­до за­твер­дже­н­ня уго­ди збе­рі­га­ють- ся до за­твер­дже­н­ня її су­дом. Якщо укла­ден­ню уго­ди пе­ре­дує тиск з бо­ку ін­шої сто­ро­ни, ри­зи­ки від­мо­ви збіль­шу­ю­ться. То­му всі до­мов­ле­но­сті що­до укла­де­н­ня уго­ди ма­ють бу­ти до­бро­віль­ни­ми. 5. Оче­ви­дна не­мо­жли­вість ви­ко­на­н­ня обви­ну­ва­че­ним взя­тих на се­бе за уго­дою зо­бов’язань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.