Від­був­ся VIIІ Фо­рум мо­ло­дих юри­стів Укра­ї­ни та ого­ло­ше­но най­кра­щих

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ ЮРИДИЧНА ОСВІТА -

До 10- ої рі­чни­ці ство­ре­н­ня Ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди мо­ло­дих юри­стів Укра­ї­ни при Мін’ юсті 29.09.2017 р. від­був­ся VIIІ Фо­рум мо­ло­дих юри­стів Укра­ї­ни. За­зна­чи­мо, що Фо­рум був за­по­ча­тко­ва­ний у 2009 р. як уні­каль­ний про­стір для обго­во­ре­н­ня про­блем­них пи­тань за­сто­су­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства.

Ро­бо­та Фо­ру­му бу­ла по­ді­ле­на на три се­сії з акту­аль­них для юри­ди­чної спіль­но­ти пи­тань, а са­ме: су­ча­сні ри­зи­ки ве­де­н­ня бі­зне­су; ін­но­ва­ції в юри­ди­чній про­фе­сії та ре­фор­му­ва­н­ня су­до­вих про­це­сів.

Фо­рум від­кри­ва­ли: за­сту­пник Мі­ні­стра юсти­ції Укра­ї­ни Гія Ге­ца­дзе, го­ло­ва КРМЮ Укра­ї­ни Ан­дрій Бу­тен­ко, на­ціо­наль­ний ме­не­джер про­гра­ми у сфе­рі вер­хо­вен­ства пра­ва і прав лю­ди­ни, ко­ор­ди­на­тор про­е­ктів ОБСЄ в Укра­ї­ні На­та­лія Бе­ца, ке­ру­ю­чий пар­тнер АО «Profecto» На­зар Мар­ків, в.о. ре­кто­ра Ака­де­мії адво­ка­ту­ри Укра­ї­ни Те­тя­на Вар­фо­ло­ме­є­ва та ке­рів­ник про­е­тку, за­сту­пник го­ло­ви КРМЮ Укра­ї­ни Єв­ген Ко­то­ро­бай.

За­кін­че­н­ням на­си­че­но­го дня ста­ло ого­ло­ше­но пе­ре­мож­ців кон­кур­су «Мо­ло­дий прав­ник ро­ку» за ре­зуль­та­та­ми 2016 р. У кон­кур­сі взя­ли участь близь­ко 600 прав­ни­ків з усі­єї кра­ї­ни у ві­ці до 35-ти ро­ків. Пе­ре­мож­ців оби­ра­ла до­свід­че­на Ек­спер­тна ра­да.

Мо­ло­дих прав­ни­ків на­го­ро­джу­ва­ли: Ле­о­нід Крав­чук, пер­ший Пре­зи­дент Укра­ї­ни; Сер­гій Пе­ту­хов, за­сту­пник мі­ні­стра юсти­ції Укра­ї­ни; Ар­тем Афян, ке­ру­ю­чий пар­тнер АО «Юску­тум»; На­зар Мар­ків, ке­ру­ю­чий пар­тнер АО «Profecto»; Дми­тро Фе­до­рен­ко, ке­ру­ю­чий пар­тнер АО «Аrceo».

От­же, най­кра­щи­ми мо­ло­ди­ми юри­ста­ми за під­сум­ка­ми 2016 р. ста­ли:

• Мо­ло­дий прав­ник-гро­мад­ський ді­яч – Со­ло­мія Ста­ро­соль­ська, ра­дник між­ві­дом­чої ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди з пи­тань пра­во­су­д­дя що­до не­пов­но­лі­тніх;

• Мо­ло­дий по­мі­чник адво­ка­та – Іри­на Шу­фрич, по­мі­чник адво­ка­та За­вод­сько­го ра­йо­ну м. Ми­ко­ла­є­ва;

• Мо­ло­дий дер­жав­ний слу­жбо­вець – Ан­дрій Ки­сіль, за­сту­пник на­чаль­ни­ка від­ді­лу Де­пар­та­мен­ту па­труль­ної по­лі­ції;

• Мо­ло­дий юри­скон­сульт – Ігор Мар­ке­вич, стар­ший юрист ТОВ «Юри­ди­чна ком­па­нія «Ло­вейлс»;

• Мо­ло­дий адво­кат – Юрій Гри­го­рен­ко, адво­кат АО «Адво­кат­ська ком­па­нія АЛЬФА-Лі­ГАЛ»;

• Мо­ло­дий пра­ців­ник су­до­вої си­сте­ми – Ар­тем Мар­чен­ко, по­мі­чник суд­ді Ки­їв­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду;

• Мо­ло­дий на­у­ко­вець – Єв­ген Ле­ге­за, про­фе­сор ка­фе­дри адмі­ні­стра­тив­но­го й ми­тно­го пра­ва Уні­вер­си­те­ту ми­тної спра­ви та фі­нан­сів, до­ктор юри­ди­чних на­ук, до­цент;

• Мо­ло­дий но­та­рі­ус – Юлія Пе­ту­ті­на, при­ва­тний но­та­рі­ус Ки­їв­сько­го мі­сько­го но­та­рі­аль­но­го окру­гу.

Ко­ор­ди­на­цій­на ра­да мо­ло­дих юри­стів Укра­ї­ни щи­ро дя­кує пар­тне­рам Фо­ру­му та кон­кур­су: ге­не­раль­но­му ме­діа пар­тне­ру «Юри­ди­чній Га­зе­ті», а та­кож пар­тне­рам АО «Аrceo», АО «Кло­чков та пар­тне­ри», АО «Profecto», АО «Юску­тум», «K-project center», ГО «Укра­їн­ський ко­ор­ди­на­цій­ний центр з під­ви­ще­н­ня пра­во­вої осві­ти на­се­ле­н­ня», «European project center», Шко­лі со­ці­аль­них тан­ців «Ба­ча­та Блан­ка», Ви­дав­ни­цтву «ІнЮре», Крам­ни­ці «Фольк Мо­да» Оде­са, Асо­ці­а­ції прав­ни­ків Укра­ї­ни, Ком­па­нії «Лі­га: За­кон», Ін­сти­ту­ту по­лі­ти­ко-пра­во­вих та ре­лі­гій­них до­слі­джень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.