Тор­гів­ля: за за­го­лов­ка­ми

Yurydychna Gazeta - - ПОДІЯ МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ -

У той час, ко­ли дис­ку­сія про тор­гів­лю не бу­ла на­стіль­ки пу­блі­чною та ма­ла без­ліч су­пе­ре­чно­стей, ва­жли­ве зна­че­н­ня мав Гро­мад­ський фо­рум Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції тор­гів­лі 2017 р. (WTO’s 2017 Public Forum) на те­му «Тор­гів­ля: за за­го­лов­ка­ми», який про­хо­див 26-28.09.2017 р. у штаб-квар­ти­рі Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції тор­гів­лі у Же­не­ві (Швей­ца­рія). Про­гра­ма Фо­ру­му охо­плю­ва­ла 106 се­сій.

Гро­мад­ський фо­рум є най­біль­шою ін­фор­ма­цій­ною по­ді­єю, яка що­рі­чно про­во­ди­ться в рам­ках СОТ, на­да­ю­чи уча­сни­кам мо­жли­вість обго­во­ри­ти остан­ні по­дії у сві­то­вій тор­гів­лі та за­про­по­ну­ва­ти шля­хи змі­цне­н­ня си­сте­ми між­на­ро­дної тор­гів­лі. У Гро­мад­сько­му фо­ру­мі СОТ ре­гу­ляр­но бе­руть участь по­над 1500 пред­став­ни­ків гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, ака­де­мі­чних кіл, бі­зне­су, за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції, уря­дів, пар­ла­мен­та­рів та між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій. Цьо­го ро­ку участь у за­хо­ді взя­ли пар­тнер АФ «Сер­гій Ко­зья­ков та Пар­тне­ри» На­та­лія Іса­ха­но­ва та стар­ший юрист ком­па­нії Оле­ся Кри­ве­цька. На­та­лія Іса­ха­но­ва ви­сту­пи­ла як екс­перт з пра­ва між­на­ро­дної тор­гів­лі на се­сії « Ево­лю­ція за­со­бів тор­го­вель­но­го за­хи­сту – ви­кли­ки та мо­жли­во­сті для ці­лей роз­ви­тку». За­зна­чи­мо, що це впер­ше в істо­рії Гро­мад­сько­го фо­ру­му СОТ укра­їн­ський юрист ви­сту­пив у ро­лі до­по­від­а­ча.

Па­ні Іса­ха­но­ва ве­ла мо­ву про най­ва­жли­ві­ші тен­ден­ції що­до за­со­бів тор­го­вель­но­го за­хи­сту, які за­сто­со­ву­ю­ться Укра­ї­ною про­ти ім­порт­них то­ва­рів, а та­кож ком­пе­тен­тни­ми ор­га­на­ми іно­зем­них юрис­ди­кцій що­до укра­їн­ських то­ва­рів. Та­кож во­на про­ана­лі­зу­ва­ла пра­кти­ку вра­ху­ва­н­ня на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів у про­це­сі про­ве­де­н­ня тор­го­вель­них роз­слі­ду­вань та за­сто­су­ван­ні за­со­бів тор­го­вель­но­го за­хи­сту в Укра­ї­ні. Окрім то­го, екс­перт ви­сві­тли­ла си­стем­ні про­бле­ми у пра­кти­ці тор­го­вель­них роз­слі­ду­вань в Укра­ї­ні, роз­по­ві­ла про но­ві за­ко­но­про­е­кти у сфе­рі тор­го­вель­но­го за­хи­сту та від­зна­чи­ла успі­хи Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни, спря­мо­ва­ні на вдо­ско­на­ле­н­ня чин­но­го за­ко­но­дав­ства.

Та­кож у цьо­му за­сі­дан­ні взя­ли участь між­на­ро­дні екс­пер­ти: Едвін Вер­мульст (пар­тнер, VVGB), Йо­ган Чер (ди­ре­ктор Rules Disivision, СОТ), Ан­дреа Вайс Ба­лас­сі­а­но (пар­тнер, Mundie Advogados), В. Ла­кшмі Ку­ма­ран ( пар­тнер, Lakshmikumaran & Sridharan).

Ві­дзна­чи­мо, що за­со­би тор­го­вель­но­го за­хи­сту є одним із най­по­ши­ре­ні­ших ви­ня­тків з прин­ци- пу не­дис­кри­мі­на­ції. З мо­мен­ту ство­ре­н­ня СОТ кра­ї­на­ми-чле­на­ми ор­га­ні­за­ції бу­ло за­сто­со­ва­но по­над 3600 за­со­бів тор­го­вель­но­го за­хи­сту. При цьо­му по­над 50% су­пе­ре­чок у СОТ сто­су­ю­ться за­со­бів тор­го­вель­но­го за­хи­сту. Хо­ча ске­пти­ки ствер­джу­ють, що за­со­би тор­го­вель­но­го за­хи­сту мо­жуть спри­чи­ни­ти ви­крив­ле­н­ня у між­на­ро­дній тор­гів­лі, при­хиль­ни­ки цьо­го ін­стру­мен­ту вва­жа­ють, що во­ни під­три­му­ють ба­ланс у між­на­ро­дній тор­гів­лі, за­хи­ща­ю­чи ві­тчи­зня­не ви­ро­бни­цтво та пра­ців­ни­ків. Як ін­стру­мен­ти, за­со­би тор­го­вель­но­го за­хи­сту від­по­від­а­ють сво­є­му при­зна­чен­ню, однак мо­жуть ви­хо­ди­ти за йо­го ме­жі, ство­рю­ю­чи опо­се­ред­ко­ва­ні на­слід­ки для ін­ших се­кто­рів еко­но­мі­ки.

У той час як уго­ди СОТ вста­нов­лю­ють пра­ви­ла за­сто­су­ва­н­ня за­со­бів тор­го­вель­но­го за­хи­сту, ор­га­ни роз­слі­ду­ва­н­ня про­дов­жу­ють ко­ри­сту­ва­ти­ся їхні­ми ши­ро­ки­ми мо­жли­во­стя­ми для за­кру­чу­ва­н­ня га­йок у де­яких пи­та­н­нях. То­му по­трі­бно до­слі­ди­ти, чи вво­дять чле­ни ВТО ці за­хо­ди згі­дно з ме­тою та­ких за­со­бів тор­го­вель­но­го за­хи­сту, чи во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться не­пра­виль­но або та­ким чи­ном, щоб во­ни бу­ли ві­дір­ва­ні від ре­а­лій мін­ли­во­го ха­ра­кте­ру гло­баль­ної тор­гів­лі. Не­об­хі­дно та­кож оці­ни­ти мо­жли­вість ре­а­гу­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства про тор­го­вель­ні за­со­би на со­ці­аль­ні, по­лі­ти­чні та еко­но­мі­чні змі­ни в усьо­му сві­ті.

У зв’яз­ку з цим се­сія «Ево­лю­ція за­со­бів тор­го­вель­но­го за­хи­сту – ви­кли­ки та мо­жли­во­сті для ці­лей роз­ви­тку» за­про­по­ну­ва­ла на при­кла­ді Укра­ї­ни, Бра­зи­лії та Ін­дії роз­гля­ну­ти тен­ден­ції, мо­жли­во­сті та за­гро­зи, що ви­ни­ка­ють у зв’яз­ку з ши­ро­ко­мас­шта­бним ви­ко­ри­ста­н­ням за­со­бів тор­го­вель­но­го за­хи­сту у кра­ї­нах, що роз­ви­ва­ю­ться.

Окрім то­го, спі­ке­ри се­сії під­кре­сли­ли, що не­об­хі­дно ро­зу­мі­ти ню­ан­си ме­ти та впли­ву за­хо­дів тор­го­вель­но­го за­хи­сту, щоб оці­ни­ти їх успіх. На се­сії за­про­по­ну­ва­ли про­ана­лі­зу­ва­ти, на­скіль­ки ефе­ктив­ни­ми є за­хо­ди що­до за­хи­сту від тор­гів­лі шля­хом ство­ре­н­ня «рів­них умов», чи мо­жна до­сяг­ти ба­жа­них ре­зуль­та­тів, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи за­со­би тор­го­вель­но­го за­хи­сту, чи за­сто­со­ву­ю­ться та­кі за­хо­ди від­по­від­но до їхньої ме­ти, чи ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться во­ни не­пра­виль­но або без ура­ху­ва­н­ня змін ха­ра­кте­ру гло­баль­ної тор­гів­лі. Та­кож бу­ло зо­се­ре­дже­но ува­гу на пи­тан­ні про те, чи при­зво­дить ви­ко­ри­ста­н­ня за­хо­дів з уре­гу­лю­ва­н­ня тор­гів­лі до при­хо­ва­них на­слід­ків (та­ких як по­лег­ше­н­ня або спо­тво­ре­н­ня тор­гів­лі).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.