Сан­кції про­ти ро­сій­ських ком­па­ній та їхній вплив на до­го­вір­ні від­но­си­ни

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ДОГОВІРНЕ ПРАВО - Де­нис ШКАРОВСЬКИЙ, адво­кат VB PARTNERS

Впер­ше мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня спе­ці­аль­них еко­но­мі­чних та ін­ших обме­жу­валь­них за­хо­дів (сан­кцій) бу­ло пе­ред­ба­че­но За­ко­ном Укра­ї­ни «Про сан­кції», який на­був чин­но­сті 12.09.2014 р. За­зна­че­ний за­кон бу­ло прийня­то у від­по­відь на ро­сій­ську агре­сію та з ме­тою за­хи­сту на­ціо­наль­ної без­пе­ки.

Без­по­се­ре­дньо цим За­ко­ном пе­ред­ба­ча­є­ться по­ря­док за­сто­су­ва­н­ня та ви­ди сан­кцій, однак не вка­зу­є­ться по­ря­док їх ви­ко­на­н­ня. По­ря­док ви­ко­на­н­ня за­ко­ну та ре­а­лі­за­ції сан­кцій пе­ред­ба­че­но підза­кон­ни­ми акта­ми упов­но­ва­же­них ор­га­нів (НБУ, НКЦПФР, Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни та ін.).

Впер­ше сан­кції бу­ли за­сто­со­ва­ні Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від 16.09.2015 р. (вве­де­но в дію рі­ше­н­ня Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни Укра­ї­ни 02.09.2015 р.). Остан­ні сан­кції за­сто­со­ва­ні Ука­зом від 15.05.2017 р. №133/2017 (рі­ше­н­ня РНБО від 28.04.2017 р.). Са­ме цей Указ є най­більш ві­до­мим, оскіль­ки ним за­сто­со­ва­но сан­кції до ро­сій­ських вла­сни­ків ін­тер­нет-ре­сур­сів та роз­ро­бни­ків про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня.

Суб’єкти, що­до яких мо­жуть бу­ти за­сто­со­ва­ні сан­кції

За­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но де­кіль­ка ви­дів сан­кцій, ви­хо­дя­чи з суб’єктів, до яких во­ни за­сто­со­ва­ні: • іно­зем­на дер­жа­ва; • се­кто­раль­ні сан­кції (що­до не­о­бме­же­но­го ко­ла осіб пев­ної ді­яль­но­сті); • іно­зем­на юри­ди­чна осо­ба; • юри­ди­чна осо­ба, що зна­хо­ди­ться під кон­тро­лем іно­зем­ної осо­би (в то­му чи­слі ре­зи­дент Укра­ї­ни);

• іно­зем­ці та осо­би без гро­ма­дян­ства;

• суб’єкт, що здій­снює те­ро­ри­сти­чну ді­яль­ність.

Пря­док за­сто­су­ва­н­ня сан­кцій що­до ко­жно­го суб’єкта від­рі­зня­є­ться. На­при­клад, за­сто­су­ва­н­ня пер­со­наль­них сан­кцій від­бу­ва­є­ться на під­ста­ві рі­ше­н­ня РНБО Укра­ї­ни, яке вво­ди­ться в дію Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Рі­ше­н­ня РНБО Укра­ї­ни про за­про­ва­дже­н­ня се­кто­раль­них сан­кцій вво­ди­ться в дію ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни та за­твер­джу­є­ться про­тя­гом 48 го­дин з дня ви­да­н­ня ука­зу Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни по­ста­но­вою Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни. Однак та­кі сан­кції ще не бу­ли за­сто­со­ва­ні.

Ви­ди сан­кцій

За­ко­ном пе­ред­ба­че­но не­ви­чер­пний пе­ре­лік з 25 ви­дів сан­кцій, а са­ме:

• бло­ку­ва­н­ня акти­вів (тим­ча­со­ве обме­же­н­ня пра­ва осо­би ко­ри­сту­ва­ти­ся та роз­по­ря­джа­ти­ся на­ле­жним їй май­ном);

• обме­же­н­ня тор­го­вель­них опе­ра­цій;

• обме­же­н­ня, час­тко­ве чи пов­не при­пи­не­н­ня тран­зи­ту ре­сур­сів, по­льо­тів та пе­ре­ве­зень те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни (за­сто­со­ва­но до транс­порт­них ком­па­ній);

• за­по­бі­га­н­ня ви­ве­ден­ню ка­пі­та­лів за ме­жі Укра­ї­ни;

• зу­пи­не­н­ня ви­ко­на­н­ня еко­но­мі­чних та фі­нан­со­вих зо­бов’язань;

• ану­лю­ва­н­ня або зу­пи­не­н­ня лі­цен­зій та ін­ших до­зво­лів (вар­то за­ува­жи­ти, що ану­лю­ва­н­ня лі­цен­зії осо­би, яка пе­ре­бу­ває під кон­тро­лем ре­зи­ден­та дер­жа­ви-агре­со­ра, пе­ред- ба­че­но про­філь­ним за­ко­ном, а не за­сто­со­ву­є­ться як сан­кція).

Оскіль­ки пе­ре­лік є не­ви­чер­пним, у ра­зі не­об­хі­дно­сті мо­жуть бу­ти за­сто­со­ва­ні ін­ші сан­кції, які пря­мо не пе­ред­ба­че­ні за­ко­но­дав­ством.

По­ря­док ре­а­лі­за­ції сан­кцій

Як за­зна­че­но ви­ще, по­ря­док за­сто­су­ва­н­ня сан­кцій вста­нов­ле­но підза­кон­ни­ми ві­дом­чи­ми акта­ми. Зокре­ма, По­ста­но­вою Прав­лі­н­ня НБУ №654 від 01.10.2015 р. пе­ред­ба­че­но по­ря­док ре­а­лі­за­ції та мо­ні­то­рин­гу ефе­ктив­но­сті пер­со­наль­них сан­кцій. Так, бан­ки зо­бов’яза­ні:

• на­да­ва­ти до НБУ ві­до­мо­сті про на­яв­ність ра­хун­ків та за­ли­шки ко­штів на них в осіб, що­до яких за­сто­со­ва­но сан­кції, а та­кож про на­мі­ри цих осіб що­до здій­сне­н­ня фі­нан­со­вих опе­ра­цій;

• від­мо­ви­ти у вста­нов­ле­ні ді­ло­вих кон­та­ктів;

• вжи­ти за­хо­ди для за­по­бі­га­н­ня ви­во­ду ка­пі­та­лу;

• зу­пи­ни­ти фі­нан­со­ві опе­ра­ції на ко­ристь осіб, які за­зна­че­ні у сан­кцій­них спи­сках що­до від­по­від­них сан­кцій;

• зу­пи­ни­ти ви­ко­на­н­ня фі­нан­со­вих зо­бов’язань на ко­ристь осіб, за­зна­че­них у са­на­цій­них спи­сках, за­ле­жно від ви­ду сан­кції;

• за­бло­ку­ва­ти ко­шти осіб, ви­зна­че­них у сан­кцій­них спи­сках, та вчи­ни­ти ін­ші дії.

Вар­то за­ува­жи­ти, що НБУ по­стій­но вдо­ско­на­лює по­ря­док ре­а­лі­за­ції та мо­ні­то­рин­гу сан­кцій (остан­ні змі­ни бу­ли вне­се­ні 01.06.2017 р.). У зв’яз­ку з цим, у ра­зі на­яв­но­сті сум­ні­вів що­до укла­де­н­ня до­го­во­ру або ви­ко­на­н­ня опе­ра­ції з кон­тр­аген­том, не­об­хі­дно пе­ре­ві­ря­ти за­зна­че­ний по­ря­док.

Остан­ні­ми змі­на­ми бан­кам Укра­ї­ни за­бо­ро­не­но про­во­ди­ти опе­ра­ції, які ма­ють на ме­ті, спри­я­ють або мо­жуть спри­я­ти уни­кнен­ню чи по­ру­шен­ню обме­жень, вста­нов­ле­них сан­кці­я­ми. Кри­те­рії та­ких опе­ра­цій не ви­зна­че­ні. Однак, ви­хо­дя­чи із за­галь­них по­ло­жень що­до іден­ти­фі­ка­ції бан­ком клі­єн­тів, та­кі кри­те­рії ма­ють бу­ти ви­зна­че­ні вну­трі­шні­ми по­ло­же­н­ня­ми бан­ку.

Фа­кти­чно, будь-яка ді­яль­ність (на­віть вчи­не­н­ня ра­зо­вих опе­ра­цій) що­до та­ких осіб є не­мо­жли­вою.

Якщо під час роз­гля­ду за­яви про ви­да­чу ін­ди­ві­ду­аль­ної лі­цен­зії для здій­сне­н­ня ін­ве­сти­цій за кор­дон НБУ ви­явить, що уча­сни­ком опе­ра­ції є осо­ба, що­до якої за­сто­со­ва­но сан­кції, у ви­да­чі лі­цен­зії бу­де від­мов­ле­но.

По­ряд­ком вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­них дій вста­нов­ле­но обов’язок но­та­рі­у­са пе­ре­ві­ри­ти вклю­че­н­ня осо­би до сан­кцій­них спи­сків та від­мо­ви­ти у вчи­нен­ні но­та­рі­аль­ної дії у ра­зі на­яв­но­сті осо­би в та­ких спи­сках. Тоб­то у ра­зі за­сто­су­ва­н­ня до осо­би сан­кцій, та­ка осо­ба не змо­же вчи­ни­ти будь-яку но­та­рі­аль­ну дію (укла­сти до­го­вір, по­свід­чи­ти під­пи­си для від­кри­т­тя ра­хун­ку, до­ві­ре­ність то­що).

Ри­зи­ки спів­пра­ці з осо­ба­ми, вка­за­ни­ми у сан­кцій­них спи­сках

На сьо­го­дні в по­ряд­ку За­ко­ну про сан­кції бу­ли за­сто­со­ва­ні ви­клю­чно пер­со­наль­ні за­хо­ди. Тоб­то сан­кції бу­ли за­сто­со­ва­ні ви­клю­чно що­до осіб, які пря­мо вка­за­ні у рі­ше­н­нях РНБО Укра­ї­ни та під­ля­га­ють ви­ко­нан­ню.

За­ко­но­дав­ство не пе­ред­ба­чує роз­ши­ре­но­го тлу­ма­че­н­ня та по­ши­ре­н­ня дії сан­кцій на усіх пов’яза­них із «сан­кцій­ною» ком­па­ні­єю осіб.

Однак якщо осо­ба від­су­тня у спи­ску, але здій­сню­ва­ла ді­яль­ність, яка ство­рює за­гро­зу на­ціо­наль­ній без­пе­ці, або те­ро­ри­сти­чну ді­яль­ність, існує ри­зик при­тя­гне­н­ня її кон­тр­аген­тів до від­по­від­аль­но­сті, в то­му чи­слі кри­мі­наль­ної. Про­ва­дже­н­ня мо­же бу­ти роз­по­ча­то за фа­кта­ми фі­нан­су­ва­н­ня те­ро­ри­зму, по­ся­га­н­ня на те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни та ін.

У зв’яз­ку з цим, по-пер­ше, вар­то не­у­хиль­но до­дер­жу­ва­ти­ся за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни та за­сто­со­ва­них сан­кцій; по-дру­ге, пе­ре­ві­ря­ти кон­тр­аген­тів (як в Укра­ї­ні, так і за кор­до­ном) не ли­ше за фор­маль­ни­ми озна­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.