За­кон­ність кри­пто­ва­лю­ти E-Dinar Coin під­твер­дже­но рі­ше­н­ням су­ду!

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ -

Єди­ний Дер­жав­ний ре­єстр су­до­вих рі­шень Укра­ї­ни опри­лю­днив рі­ше­н­ня Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни про ле­га­лі­за­цію кри­пто­ва­лю­ти E-Dinar Coin. Рі­ше­н­ня про за­кон­ність E-Dinar Coin, опри­лю­дне­не в Дер­жре­є­стрі су­до­вих рі­шень, на­бу­ло чин­но­сті ще 28.02.2017 р. (спра­ва №820/5120/16) і не під­ля­гає оскар­жен­ню. Кри­пто­ва­лю­та оста­то­чно ви­зна­на ле­галь­ною. На­га­да­є­мо, що 13.03.2017 р. Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд Укра­ї­ни, від­по­від­но до ст. 215 Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни, ви­ніс рі­ше­н­ня про від­мо­ву в за­до­во­лен­ні кло­по­та­н­ня Го­лов­но­го управ­лі­н­ня Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби в Хар­ків­ській обла­сті що­до зу­пи­не­н­ня по­ста­но­ви Хар­ків­сько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 13.10.2016 р. та рі­ше­н­ня Хар­ків­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 13.12.2016 р.

Так, 11.01.2017 р. бу­ло від­кри­то ка­са­цій­не про­ва­дже­н­ня за ка­са­цій­ною скар­гою Го­лов­но­го управ­лі­н­ня УКРІНФОРМ в Хар­ків­ській обла­сті на по­ста­но­ву Хар­ків­сько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 13.10.2016 р. То­ді на адре­су Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни від Го­лов­но­го управ­лі­н­ня УКРІНФОРМ в Хар­ків­ській обла­сті на­ді­йшло кло­по­та­н­ня про зу­пи­не­н­ня ви­ко­на­н­ня по­ста­но­ви Хар­ків­сько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 13.10.2016 р. до кін­ця ка­са­цій­но­го про­ва­дже­н­ня.

У до­ку­мен­ті за­зна­че­но: «По­ста­но­вою Хар­ків­сько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 13.10.2016 р., яка за­ли­ше­на без змін рі­ше­н­ням Хар­ків­сько­го апе­ля­цій­но­го су­ду від 13.12.2016 р., по­зов за­до­во­ле­но. Ска- со­ва­но ін­ди­ві­ду­аль­ні по­да­тко­ві кон­суль­та­ції УКРІНФОРМ в Хар­ків­ській обла­сті то­ва­ри­ства з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю «ЄДІНАРКОІН».

До­від­ко­во

Це най­гу­чні­ша ін­но­ва­ція фі­нан­со­во­го сві­ту за остан­ні ро­ки. Тер­мін «кри­пто­ва­лю­та» – пря­мий пе­ре­клад з ан­глій­ської «cryptocurrency», тоб­то вір­ту­аль­на ва­лю­та, за­хи­ще­на кри­пто­гра­фі­єю. E-Dinar Coin (EDC) – це кри­пто­ва­лю­та, яка вже не про­сто існує в ме­ре­жі. Сьо­го­дні її мо­жна обмі­ня­ти на ре­аль­ні гро­ші в ба­га­тьох ма­га­зи­нах в усьо­му сві­ті. EDC при­йма­ють як пла­ті­жний за­сіб на­рів­ні з фі­а­тни­ми гро­ши­ма.

Ви­ко­ри­ста­н­ня тер­мі­ну «ди­нар» у на­зві не є ви­пад­ко­вим, адже так на­зи­ва­ли­ся мо­не­ти Рим­ської ім­пе­рії. Ця ва­лю­та має дав­ню істо­рію, а її актив­не ви­ко­ри­ста­н­ня при­па­дає на пе­рі­од на­пи­са­н­ня Ко­ра­ну. За­раз «ди­нар» та­кож ви­ко­ри­сто­ву­є­ться у на­звах на­ціо­наль­них ва­лют ба­га­тьох схі­дних дер­жав.

На­сам­пе­ред, це швид­ка та на­дій­на си­сте­ма пла­те­жів і гро­шо­вих пе­ре­ка­зів, за­сно­ва­на на но­ві­тніх те­хно­ло­гі­ях, не­під­кон­троль­на жо­дно­му уря­ду. «Кри­пто» озна­чає «за­ши­фро­ва­ний, при­хо­ва­ний, та­єм­ний». Від­по­від­но, жо­дна бан­ків­ська си­сте­ма не впли­ває на про­цес май­нін­гу, вар­тість і кіль­кість кри­пто­ва­лю­ти.

Пе­ре­ва­ги ви­ко­ри­ста­н­ня кри­пто­ва­лю­ти для ма­га­зи­нів, ре­сто­ра­нів та за­кла­дів швид­ко­го хар­чу­ва­н­ня є оче­ви­дни­ми. Сьо­го­дні ли­ше в США існує по­над 100 ре­сто­ра­нів, які при­йма­ють кри­пто­ва­лю­ту як опла­ту. За да­ни­ми CoinMap, на­ра­зі у сві­ті існує по­над 7600 ло­ка­цій (ре­сто­ра­нів, ка­фе, ба­рів, ма­га­зи­нів і мар­ке­тів), де ко­ри­сту­ва­чі мо­жуть віль­но при­дба­ти то­ва­ри та по­слу­ги за ци­фро­ву кри­пто­ва­лю­ту.

У про­це­сі ре­а­лі­за­ції но­во­го про­е­кту E-Dinar та­кож роз­ви­ває пар­тнер­ську ме­ре­жу ма­га­зи­нів і ре­сто­ра­нів (спо­жив­чих май­дан­чи­ків), що до­зво­ляє ко­ри­сту­ва­чам си­сте­ми ку­пу­ва­ти то­ва­ри та пла­ти­ти за сер­віс зі зниж­кою.

Про­ект був за­пу­ще­ний у се­ре­ди­ні 2015 ро­ку. Го­лов­ною осо­бли­ві­стю кри­пто­ва­лю­ти є те, що це еко­ло­гі­чна де­цен­тра­лі­зо­ва­на ва­лю­та. На від­мі­ну від стан­дар­тних кри­пто­ва­лют, ви­до­бу­ток E-Dinar Coin ви­ма­гає на­ба­га­то мен­ше еле­ктро­енер­гії. Пе­ре­ка­зи EDC здій­сню­ю­ться з га­ман­ця на га­ма­нець, а від­прав­ле­ний пе­ре­каз ні­як не мо­жна по­вер­ну­ти. Всі пла­те­жі тут ано­нім­ні (вка­зу­є­ться ли­ше но­мер га­ман­ця, вве­де­ний ко­ри­сту­ва­чем під час ре­є­стра­ції).

За участь у за­галь­них тран­за­кці­ях та здій­сне­н­ня пе­ре­ка­зів ко­ри­сту­ва­чі мо­жуть отри­ма­ти май­нін­го­вий бо­нус у роз­мі­рі до 0,65% на день. Це ви­на­го­ро­да за їхню участь у роз­ви­тку си­сте­ми, адже ко­жен ко­ри­сту­вач, про­хо­дя­чи вну­трі­шні си­сте­ми апгрей­ду в си­сте­мі E-Dinar Coin, спри­яє її за­галь­но­му роз­ви­тку, збіль­шу­ю­чи ме­ре­жу роз­по­ді­ле­них тран­за­кцій, а та­кож свій до­хід.

За­мість ви­снов­ку

Остан­нім ча­сом кри­пто­ва­лю­ти на­бу­ли зна­чно­го по­ши­ре­н­ня. При цьо­му, хо­ча біль­шість лю­дей чу­ли про еле­ктрон­ну ва­лю­ту ли­ше миг­цем і на­віть не ма­ють Bitcoin га­ман­ця, во­ни впев­не­ні, що за до­по­мо­гою кри­пто­ва­лю­ти мо­жна лег­ко за­ро­би­ти. Зви­чай­но, тут є час­тка прав­ди, оскіль­ки на кри­пто­ва­лю­ті на­справ­ді мо­жна за­ро­би­ти. Однак хто мо­же за­ро­би­ти? Адже це скла­дний і ри­зи­ко­ва­ний про­цес.

Хто ж за­снов­ни­ки про­е­кту? Ба­га­тьом во­ни до­бре ві­до­мі – це Ро­берт Фле­тчер (скан­даль­но ві­до­мий міль­йо­нер-афе­рист) та Оле­ксандр Кол­ба­сов (за­сту­пник Мав­ро­ді у про­е­ктах МММ-2011/2012).

У 2015 р. Фле­тче­ра ви­пу­сти­ли під за­ста­ву 1 млн грн. Не­за­ба­ром він за­сну­вав но­вий гло­баль­ний про­ект Freedom Training System. Крім усьо­го ін­шо­го, до про­е­кту вхо­дять ін­ве­сти­ції в кри­пто­ва­лю­ту. Та­ким чи­ном, во­се­ни 2015 р. роз­по­чав­ся E-Dinar Coin!

Пе­ре­ва­ги ви­ко­ри­ста­н­ня кри­пто­ва­лю­ти для ма­га­зи­нів, ре­сто­ра­нів то­що є оче­ви­дни­ми

Ген­на­дій АНДРОЩУК, зав. ла­бо­ра­то­рі­єю пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій НДІ ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті НАПрН Укра­ї­ни, к.е.н., су­до­вий екс­перт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.