Чи існу­ють ло­каль­ні юри­ди­чні рі­ше­н­ня для гло­баль­но­го рин­ку ло­гі­сти­чних по­слуг?

Yurydychna Gazeta - - SUCCESS STORY -

Ра­дник Ро­ман Се­ме­нець, ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор Дми­тро Го­во­рун та пар­тнер «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» Де­нис Ко­пій за під­трим­ки ко­лег з офі­сів «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» успі­шно пред­став­ля­ють ін­те­ре­си одно­го зі сві­то­вих опе­ра­то­рів на рин­ку ло­гі­сти­чних по­слуг з пи­та­н­ня уре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів із кор­по­ра­тив­ни­ми клі­єн­та­ми.

Між­на­ро­дна тор­гів­ля сьо­го­дні по­тре­бує опе­ра­тив­но­го ухва­ле­н­ня рі­шень, знань між­на­ро­дно­го пра­ва, до­три­ма­н­ня норм та зви­ча­їв, а та­кож за­без­пе­че­н­ня на­ле­жно­го рів­ня за­хи­сту ін­фор­ма­ції. То­ва­ри ма­ють бу­ти до­став­ле­ні які­сно і вча­сно. Ось чо­му ви­ро­бни­ки усьо­го сві­ту ло­гі­сти­чні рі­ше­н­ня до­ві­ря­ють між­на­ро­дним опе­ра­то­рам на рин­ку. При цьо­му кор­по­ра­тив­ний се­гмент не зав­жди ви­сту­пає до­бро­со­ві­сним кон­тр­аген­том. От­же, юри­сти-між­на­ро­дни­ки «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» отри­ма­ли са­ме та­ке зав­да­н­ня – вре­гу­лю­ва­ти пи­та­н­ня вза­є­мо­від­но­син із та­ки­ми пар­тне­ра­ми.

Ком­па­нія-кре­ди­тор пра­цює біль­ше ніж у 200 кра­ї­нах. На ло­каль­но­му рів­ні бренд пред­став­ле­ний ме­ре­жею вла­сних офі­сів, що за­без­пе­чу­ють швид­кість та якість на­да­них по­слуг.

Сьо­го­дні зав­дя­ки про­фе­сіо­на­лі­зму та мо­жли­во­сті ко­ор­ди­ну­ва­ти ді­яль­ність пар­тнер­ських офі­сів юри­сти «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» вре­гу­льо­ву­ють спо­ри в 20-ти кра­ї­нах, се­ред яких Укра­ї­на, кра­ї­ни Схі­дної Єв­ро­пи та ре­гіон СНД зокре­ма. У май­бу­тньо­му пла­ну­є­ться роз­ши­ри­ти гео­гра­фію спів­пра­ці.

Від­по­від­но до по­став­ле­них зав­дань для клі­єн­та сфор­мо­ва­но єди­ні пра­ви­ла і стан­дар­ти ро­бо­ти що­до ви­рі­ше­н­ня спо­рів у рі­зних юрис­ди­кці­ях. До­ступ до єди­ної ме­ре­жі офі­сів сут­тє­во при­швид­шує обмін ін­фор­ма­ці­єю. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи спіль­ну пла­тфор­му для обмі­ну про­е­кта­ми між ко­ман­да­ми, юри­сти «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» сте­жать і, за не­об­хі­дно­сті, вно­сять змі­ни до пла­ну ро­бо­ти над про­е­ктом. Окрім то­го, клі­єнт має мо­жли­вість у будь-який мо­мент отри­ма­ти зві­ти про пе­ре­біг ро­бо­ти з бор­жни­ком і подаль­ші кро­ки за­га­лом.

Пер­ший етап у ро­бо­ті з про­блем­ни­ми кон­тр­аген­та­ми пе­ред­ба­чає де­таль­не ви­вче­н­ня об­ста­вин ви­ни­кне­н­ня спо­ру: якість на­да­них по­слуг, від­су­тність опла­ти, на­яв­ність об­ста­вин по­шко­дже­н­ня то­ва­ру, по­ру­ше­н­ня умов при­йо­му-до­став­ки, роз­по­ді­лу від­по­від­аль­но­сті між по­ку­пцем та пе­ре­ві­зни­ком то­що. Ко­ман­да мі­сце­вих юри­стів пе­ре­ві­ряє остан­ні змі­ни в за­ко­но­дав­стві та го­тує від­по­від­ні про­по­зи­ції що­до подаль­ших дій та пер­спе­ктив ро­бо­ти над про­е­ктом.

На­сту­пним кро­ком є вста­нов­ле­н­ня кон­та­ктів із за­ці­кав­ле­ни­ми сто­ро­на­ми та про­ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів що­до по­вер­не­н­ня ко­штів. Ме­та та­ких пе­ре­го­во­рів – не ли­ше ви­ко­на­н­ня кон­тра­ктних зо­бов’язань. Ва­жли­во ви­яви­ти при­чи­ну по­ру­ше­н­ня до­мов­ле­но­стей, до­ся­гну­ти ком­про­мі­су й за­без­пе­чи­ти подаль­шу спів- пра­цю у сфе­рі пе­ре­ве­зень та ін­ших ло­гі­сти­чних по­слуг. Спи­ра­ю­чись на до­свід ро­бо­ти з про­ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів у рі­зних га­лу­зях, юри­сти ком­па­нії мо­жуть за­сто­су­ва­ти свої на­ви­чки з огля­ду на осо­бли­во­сті то­го чи ін­шо­го се­кто­ру, в яко­му пра­цює ком­па­нія-бор­жник. Не­об­хі­дні зна­н­ня пра­вил і тра­ди­цій між­на­ро­дної тор­гів­лі, спе­ци­фі­ки між­на­ро­дних до­го­во­рів про пе­ре­ве­зе­н­ня, зви­ча­їв та норм кра­ї­ни, де зна­хо­ди­ться кон­тр­агент, до­по­ма­га­ють ефе­ктив­но про­во­ди­ти ба­га­то­сто­рон­ні пе­ре­го­во­ри.

Ре­зуль­та­том ро­бо­ти юри­стів-між­на­ро­дни­ків є по­вер­не­н­ня клі­єн­ту де­ся­тків ти­сяч єв­ро за на­да­ні по­слу­ги. За­га­лом це ко­шти, при­зна­че­ні для ство­ре­н­ня но­вих ро­бо­чих місць, під­трим­ки й роз­ви­тку по­над 300 тис. еко­ло­гі­чних про­грам, що на­ра­зі існу­ють, про­грам кор­по­ра­тив­ної со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті, для під­ви­ще­н­ня сер­ві­су будь-якої кра­ї­ни, де є на­ші клі­єн­ти.

Че­рез від­су­тність сут­тє­во­го про­гре­су в пе­ре­го­вор­но­му про­це­сі оцін­ка пер­спе­ктив су­до­во­го роз­гля­ду спра­ви про­хо­дить в ін­ди­ві­ду­аль­но­му по­ряд­ку. Юри­сти го­ту­ють від­по­від- ні ви­снов­ки що­до до­ціль­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня та­ко­го ін­стру­мен­ту за­хи­сту ін­те­ре­сів кре­ди­то­ра. До то­го ж ком­па­нія кре­ди­тор отри­мує фа­хо­ві ре­ко­мен­да­ції що­до май­бу­тньої спів­пра­ці з кон­тр­аген­та­ми.

За окре­ми­ми за­пи­та­ми клі­єн­та фа­хів­ці «Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл» го­ту­ють ін­фор­ма­цію що­до остан­ніх змін у за­ко­но­дав­стві кра­ї­ни пе­ре­бу­ва­н­ня, оці­ню­ють юри­ди­чні ри­зи­ки що­до ро­бо­ти з но­ви­ми клі­єн­та­ми чи бі­знес-пар­тне­ра­ми.

«От­же, зав­дя­ки між­на­ро­дній ме­ре­жі офі­сів та єди­ним прин­ци­пам ро­бо­ти в усьо­му сві­ті гло­баль­ні клі­єн­ти ви­ко­ри­сто­ву­ють ефе­ктив­ні ло­каль­ні рі­ше­н­ня що­до до­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів. Кре­ди­то­ри отри­му­ють на­дій­ний ін­стру­мент для від­нов­ле­н­ня та подаль­шої під­трим­ки від­но­син із кон­тр­аген­та­ми, по­кра­ще­н­ня фі­нан­сів і рів­ня ді­ло­вої актив­но­сті. Зі сво­го бо­ку на­ші юри­сти- між­на­ро­дни­ки за­без­пе­чу­ють від­по­від­ність та­ко­го ін­стру­мен­ту між­на­ро­дним нор­мам та най­ефе­ктив­ні­шим бі­зне­со­вим пра­кти­кам», – під­су­мо­вує пар­тнер «Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на» Де­нис Ко­пій.

Між­на­ро­дна тор­гів­ля сьо­го­дні по­тре­бує опе­ра­тив­но­го ухва­ле­н­ня рі­шень

Ті­Сі­Ем Груп Укра­ї­на є пов­но­прав­ним чле­ном Ті­Сі­Ем Груп Ін­тер­нешнл – між­на­ро­дної ме­ре­жі юри­ди­чних ком­па­ній, за­сно­ва­ної в 1987 р., яка пред­став­ляє ін­те­ре­си сво­їх клі­єн­тів у 145 кра­ї­нах сві­ту. Клю­чо­ва ком­пе­тен­ція ко­жно­го з 35 офі­сів і 110 агентств ме­ре­жі –...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.