Пар­тнер Астерс Юлія Се­ме­ній при­зна­че­на чле­ном Ін­тер­нет-ко­мі­те­ту INTA

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА IN-HOUSE НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Пар­тне­ра Астерс Юлію Се­ме­ній бу­ло при­зна­че­но чле­ном Ін­тер­не­тко­мі­те­ту Між­на­ро­дної асо­ці­а­ції вла­сни­ків тор­го­вель­них ма­рок ( INTA), все­сві­тньо­го об’єд­на­н­ня вла­сни­ків тор­го­вель­них ма­рок та екс­пер­тів у цій сфе­рі, що має на ме­ті під­трим­ку охо­ро­ни тор­го­вель­них ма­рок та пов’яза­ної ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті за­для за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів і спри­я­н­ня че­сній та ефе­ктив­ній тор­гів­лі.

Ін­тер­нет-ко­мі­тет INTA об’єд­нує про­від­них між­на­ро­дних екс­пер­тів, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на за­хи­сті тор­го­вель­них ма­рок у ме­ре­жі Ін­тер­нет. Ко­мі­тет очо­лить Пол Мак­грей­ді, пар­тнер ав­то­ри­те­тної між­на­ро­дної юри­ди­чної фір­ми Winston & Strawn.

Ко­мі­тет зо­се­ре­дить свою ді­яль­ність на пи­та­н­нях що­до ви­ко­ри­ста­н­ня тор­го­вель­них ма­рок у си­сте­мі до­мен­них імен. Ро­бо­та в Ко­мі­те­ті пе­ред­ба­чає на­да­н­ня про­по­зи­цій Прав­лін­ню асо­ці­а­ції, під­го­тов­ку зві- тів і ви­снов­ків, а та­кож роз­роб­ку та за­хист про­е­ктів. Юлія Се­ме­ній при­зна­че­на чле­ном Ін­тер­нет-ко­мі­те­ту Між­на­ро­дної асо­ці­а­ції вла­сни­ків тор­го­вель­них ма­рок на пе­рі­од з 01.01.2018 р. до 31.12.2019 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.