АО Suprema Lex за­хи­сти­ло ін­те­ре­си клі­єн­та у спо­рі з ор­га­ном мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА IN-HOUSE НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Адво­кат­ське об’єд­на­н­ня Suprema Lex успі­шно за­хи­сти­ло ін­те­ре­си клі­єн­та у спо­рі з ор­га­ном мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня що­до ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня, яким клі­єн­та бу­ло по­збав­ле­но пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня кіль­ко­ма зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми.

Так, рі­ше­н­ням ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в одно­му з цен­траль­них ра­йо­нів Ки­їв­ської обла­сті бу­ло ска­со­ва­но рі­ше­н­ня цьо­го ж ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, яким клі­єн­ту адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex бу­ло на­да­но у ко­ри­сту­ва­н­ня кіль­ка зе­мель­них ді­ля­нок. При цьо­му під­ста­вою для ска­су­ва­н­ня ста­ло ба­жа­н­ня ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня по­пе­ре­ди­ти мо­жли­ві про­те­сти з бо­ку про­ку­ра­ту­ри сто­сов­но не­на­ле­жно­го оформ­ле­н­ня рі­шень що­до на­да­н­ня у ко­ри­сту­ва­н­ня біль­ше ніж со­тні зе­мель­них ді­ля­нок. Адво­ка­ти адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex в су­до­во­му по­ряд­ку до­ве­ли від­су­тність пов­но­ва­жень в ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня на ска­су­ва­н­ня йо­го рі­шень що­до на­да­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок у ко­ри­сту­ва­н­ня.

Над про­е­ктом пра­цю­ва­ли мо­лод­ший юрист пра­кти­ки бан­ків­сько­го й фі­нан­со­во­го пра­ва Оле­ксандр Ро­здо­ро­жний та ке­ру­ю­чий пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Ві­ктор Мо­роз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.