Взя­т­тя під вар­ту vs пра­во на сво­бо­ду

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА IN-HOUSE НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС - Ві­ктор МО­РОЗ, ке­ру­ю­чий пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex

Зав­да­н­ня­ми кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня є за­хист осо­би, су­спіль­ства та дер­жа­ви від кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень, охо­ро­на прав, сво­бод і за­кон­них ін­те­ре­сів уча­сни­ків кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, а та­кож за­без­пе­че­н­ня швид­ко­го, пов­но­го та не­упе­ре­дже­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня і су­до­во­го роз­гля­ду, щоб ко­жен, хто вчи­нив кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­ше­н­ня, був при­тя­гну­тий до від­по­від­аль­но­сті в мі­ру сво­єї ви­ни, жо­ден не­ви­ну­ва­тий не був обви­ну­ва­че­ний або за­су­дже­ний, жо­дна осо­ба не бу­ла під­да­на не­о­б­ґрун­то­ва­но­му про­це­су­аль­но­му при­му­су, щоб до ко­жно­го уча­сни­ка кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня бу­ла за­сто­со­ва­на на­ле­жна пра­во­ва про­це­ду­ра.

З ме­тою ре­а­лі­за­ції за­зна­че­них зав­дань кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня за­ко­но­да­вець ви­зна­чив, що фор­ма і зміст кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня по­вин­ні від­по­від­а­ти за­галь­ним за­са­дам кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, до яких на­ле­жать, зокре­ма: вер­хо­вен­ство пра­ва, за­кон­ність, за­без­пе­че­н­ня пра­ва на сво­бо­ду й осо­би­сту не­до­тор­кан­ність, зма­галь­ність сто­рін та ін­ші.

Одні­єю із за­сад кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, з ре­а­лі­за­ці­єю якої у ві­тчи­зня­ній пра­кти­ці су­до­чин­ства існу­ють зна­чні скла­дно­щі, є за­без­пе­че­н­ня пра­ва на сво­бо­ду та осо­би­сту не­до­тор­кан­ність.

Не­зва­жа­ю­чи на те, що по­ло­же­н­ня­ми ст. 5 Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод за­крі­пле­но, що ні­ко­го не мо­же бу­ти поз- бав­ле­но сво­бо­ди, крім ви­пад­ків та від­по­від­но до про­це­ду­ри, вста­нов­ле­них за­ко­ном, а та­кож що ана­ло­гі­чні по­ло­же­н­ня мі­стя­ться в Кри­мі­наль­но­му про­це­су­аль­но­му ко­де­ксі Укра­ї­ни, су­до­ва пра­кти­ка де­мон­струє, що та­кий за­по­бі­жний за­хід як три­ма­н­ня під вар­тою да­ле­ко не зав­жди оби­ра­є­ться та про­дов­жу­є­ться за­кон­но й об­ґрун­то­ва­но.

До­ста­тньо по­ши­ре­ним яви­щем є від­су­тність зі сто­ро­ни обви­ну­ва­че­н­ня на­ле­жно­го об­ґрун­ту­ва­н­ня під­став взя­т­тя пі­до­зрю­ва­но­го (обви­ну­ва­че­но­го) під вар­ту та про­дов­же­н­ня від­по­від­но­го за­по­бі­жно­го за­хо­ду, не за­зна­че­н­ня ри­зи­ків, че­рез які осо­бу не­об­хі­дно взя­ти під вар­ту, не­на­да­н­ня до­ка­зів існу­ва­н­ня та­ких ри­зи­ків.

Вар­то за­ува­жи­ти, що ме­тою за­сто­су­ва­н­ня за­по­бі­жно­го за­хо­ду є за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня пі­до­зрю­ва­ним, обви­ну­ва­че­ним по­кла­де­них на ньо­го про­це­су­аль­них обов’яз­ків, а та­кож за­по­бі­га­н­ня спро­бам: пе­ре­хо­ву­ва­ти­ся від ор­га­нів до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня та/або су­ду; зни­щи­ти, схо­ва­ти або спо­тво­ри­ти будь-яку з ре­чей чи до­ку­мен­тів, які ма­ють істо­тне зна­че­н­ня для вста­нов­ле­н­ня об­ста­вин кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня; не­за­кон­но впли­ва­ти на по­тер­пі­ло­го, свід­ка, ін­шо­го пі­до­зрю­ва­но­го, обви­ну­ва­че­но­го, екс­пер­та, спе­ці­а­лі­ста у цьо­му ж кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні; пе­ре­шко­джа­ти кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ню ін­шим чи­ном; вчи­ни­ти ін­ше кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­ше­н­ня чи про­дов­жи­ти кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­ше­н­ня, в яко­му пі­до­зрю­є­ться, обви­ну­ва­чу­є­ться осо­ба.

При цьо­му під­ста­вою для за­сто­су­ва­н­ня за­по­бі­жно­го за­хо­ду є на­яв­ність об­ґрун­то­ва­ної пі­до­зри у вчи­нен­ні осо­бою кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, а та­кож на­яв­ність ри­зи­ків, які да­ють до­ста­тні під­ста­ви слід­чо­му суд­ді, су­ду вва­жа­ти, що пі­до­зрю­ва­ний, обви­ну­ва­че­ний, за­су­дже­ний мо­же здій­сни­ти ви­ще­вка­за­ні дії.

Слід вра­хо­ву­ва­ти, що три­ма­н­ня під вар­тою є ви­ня­тко­вим за­по­бі­жним за­хо­дом, який за­сто­со­ву­є­ться ли­ше у то­му ви­пад­ку, якщо про­ку­рор до­ве­де, що жо­ден із більш м’яких за­по­бі­жних за­хо­дів не змо­же за­по­біг­ти ви­ще­вка­за­ним ри­зи­кам.

Взя­т­тя осо­би під вар­ту мо­жли­ве ли­ше за пи­сьмо­вим кло­по­та­н­ням слід­чо­го, про­ку­ро­ра. Во­но по­вин­но мі­сти­ти ко­ро­ткий ви­клад фа­кти­чних об­ста­вин кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, в яко­му пі­до­зрю­є­ться або обви­ну­ва­чу­є­ться осо­ба; пра­во­ву ква­лі­фі­ка­цію кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня із за­зна­че­н­ням стат­ті (ча­сти­ни стат­ті) за­ко­ну Укра­ї­ни про кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність; ви­клад об­ста­вин, які да­ють під­ста­ви пі­до­зрю­ва­ти, обви­ну­ва­чу­ва­ти осо­бу у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, та по­си­ла­н­ня на ма­те­рі­а­ли, що під­твер­джу­ють ці об­ста­ви­ни; по­си­ла­н­ня на один або кіль­ка ри­зи­ків, за­зна­че­них у ст. 177 цьо­го Ко­де­ксу; ви­клад об­ста­вин, на під­ста­ві яких слід­чий, про­ку­рор ді­йшов ви­снов­ку про на­яв­ність одно­го або кіль­кох ри­зи­ків, за­зна­че­них у йо­го кло­по­тан­ні, та по­си­ла­н­ня на ма­те­рі­а­ли, що під­твер­джу­ють ці об­ста­ви­ни; об­ґрун­ту­ва­н­ня не­мо­жли­во­сті за­по­бі­га­н­ня ри­зи­ку або ри­зи­кам, за­зна­че­ним у кло­по­тан­ні, шля­хом за­сто­су­ва­н­ня більш м’яких за­по­бі­жних за­хо­дів; об­ґрун­ту­ва­н­ня не­об­хі­дно­сті по­кла­де­н­ня на пі­до­зрю­ва­но­го, обви­ну­ва­че­но­го кон­кре­тних обов’яз­ків, пе­ред­ба­че­них ч. 5 ст. 194 цьо­го Ко­де­ксу.

Ко­пія кло­по­та­н­ня та ма­те­рі­а­лів, яки­ми об­ґрун­то­ву­є­ться не­об­хі­дність за­сто­су­ва­н­ня за­по­бі­жно­го за­хо­ду, на­да­є­ться пі­до­зрю­ва­но­му, обви­ну­ва­че­но­му не пі­зні­ше ніж за 3 го­ди­ни до по­ча­тку роз­гля­ду кло­по­та­н­ня. До кло­по­та­н­ня до­да­ю­ться ко­пії ма­те­рі­а­лів, яки­ми слід­чий, про­ку­рор об­ґрун­то­вує до­во­ди кло­по­та­н­ня; пе­ре­лік свід­ків, яких слід­чий, про­ку­рор вва­жає за не­об­хі­дне до­пи­та­ти під час су­до­во­го роз­гля­ду що­до за­по­бі­жно­го за­хо­ду; під­твер­дже­н­ня то­го, що пі­до­зрю­ва­но­му, обви­ну­ва­че­но­му на­да­ні ко­пії кло­по­та­н­ня та ма­те­рі­а­лів, яки­ми об­ґрун­то­ву­є­ться не­об­хі­дність за­сто­су­ва­н­ня за­по­бі­жно­го за­хо­ду.

Що­прав­да, у сво­їй пра­кти­ці ми до­сить ча­сто зу­стрі­ча­є­мо­ся з си­ту­а­ці­єю, ко­ли кло­по­та­н­ня про взя­т­тя осо­би під вар­ту не на­да­є­ться пі­до­зрю­ва­но­му, обви­ну­ва­че­но­му або на­да­є­ться вже без­по­се­ре­дньо під час су­до­во­го за­сі­да­н­ня, а ри­зи­ки об­ґрун­то­ву­ю­ться до­ста­тньо фор­маль­но. На­при­клад, в одно­му з про­ва­джень мо­жли­вість пі­до­зрю­ва­но­го пе­ре­хо­ву­ва­ти­ся від ор­га­нів до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня об­ґрун­то­ву­ва­ла­ся ли­ше на­яв­ні­стю за­кор­дон­но­го па­спор­та, а до­во­ди про те, що пі­до­зрю­ва­ний від по­ча­тку до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня не­о­дно­ра­зо­во ви­їжджав за ме­жі Укра­ї­ни та по­вер­тав­ся, не бу­ли взя­ті до ува­ги слід­чим суд­дею.

Ма­со­ве по­ру­ше­н­ня пра­ва на сво­бо­ду та осо­би­сту не­до­тор­ка­ність при­зве­ла до чи­слен­них рі­шень Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни, в яких бу­ло ви­зна­но по­ру­ше­н­ня Укра­ї­ною цьо­го пра­ва лю­ди­ни. Най­більш пре­це­ден­тни­ми з-по­між них є рі­ше­н­ня ЄСПЛ у спра­вах «Хар­чен­ко про­ти Укра­ї­ни», «Ча­нєв про­ти Укра­ї­ни» та «Кущ про­ти Укра­ї­ни».

На­ра­зі за­ко­но­да­вець на­ма­га­є­ться ви­рі­ши­ти про­бле­му не­за­кон­но- го обме­же­н­ня сво­бо­ди лю­ди­ни че­рез не­о­б­ґрун­то­ва­не взя­т­тя під вар­ту шля­хом змін до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. Зокре­ма, за­ко­но­про­е­ктом №7089 від 07.09.2017 р. про­по­ну­є­ться по­си­ли­ти су­до­вий кон­троль за за­кон­ні­стю та об­ґрун­то­ва­ні­стю обра­н­ня і про­дов­же­н­ня та­ко­го за­по­бі­жно­го за­хо­ду як три­ма­н­ня під вар­тою.

Спо­ді­ва­є­мо­ся, що вже най­ближ­чим ча­сом за­ко­но­да­вець та су­до­ва пра­кти­ка змо­жуть за­без­пе­чи­ти від­по­від­ність ві­тчи­зня­но­го кри­мі­наль­но­го про­це­су єв­ро­пей­ським стан­дар­там, а зав­да­н­ня кри­мі­наль­но­го про­це­су, за­крі­пле­ні в Кри­мі­наль­но­му про­це­су­аль­но­му ко­де­ксі, на­справ­ді бу­дуть ви­ко­ну­ва­ти­ся, а не про­сто де­кла­ру­ва­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.